Komplett salgsoppgave

Hartmanns vei 6B

5 400 000 kr
48 m²
1 soverom
Majorstuen.jpg
Majorstuen.jpg
Grete Larsen Meyer
Presenteres av
Grete Larsen Meyer
Resalg av kontraktsposisjon for 2-roms selveier. 14kvm sydvestvendt uteplass. Kort gangavstand til badestrand, nærbutikk og tog. Parkering
 • Prisantydning
  5 400 000 kr
 • Omkostninger
  55 000 kr
 • Totalpris
  5 455 000 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  2021
 • Soverom
  1 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  48 m²
 • Type
  - Ukjent -
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fellesutgifter
  3 000 kr
 • Energimerke
  Rød B

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Beskriv prosjektet og den spesifikke enheten

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hartmanns vei 6B, 0284 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 10, bruksnummer 72, ideell andel 1/1

Innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal: 48 kvm.
P-rom: 48 kvm.
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
U.etasje: Entrè. stue/kjøkken, bad og soverom.
I tillegg medfølger en utvendig bod.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte

test

Kjøkkenleveranse

Beskriv kjøkken

Baderomsleveranse

Beskriv bad

Andre oppholdsrom

BESKRIV STANDARD ANDRE OPPHOLDSROM

Tilvalgsmuligheter denne enhet

Boligen leveres iht. standard leveranse fra boligselgeren.
Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for boligselgeren enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for boligselger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at boligselgeren har satt som begrensning at tilvalgs- og endringsbestillinger maksimalt kan utgjøre 15 % av kjøpesummen for boligen.
Tilvalg og endringer vil kunne gi boligselgeren rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse, slik at overtakelsen kan bli på et senere tidspunkt. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestilinger. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.
Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Oppvarming

Fra 2021 blir det forbud mot å fyre i ikke-rent brennende ildsteder, som blant annet innebærer åpne peiser, oljefyrte ildsteder samt ved- og koksovner installert før 1998. Kjøper må påregne kostnader forbundet med utbytte der det er påkrevet. Kontakt Bergen Kommune for mer informasjon eller konferer med eiendomsmegler.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Elektrisk oppvarming. Seksjon 28 vil ikke leveres med pipeløp.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
301/10/72:
20.10.1911 - Dokumentnr: 27 - Bestemmelse om vannrett
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
20.10.1986 - Dokumentnr: 65708 - Erklæring/avtale
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom
10.11.1986 - Dokumentnr: 72189 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:10 Bnr:244
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere
11.12.1986 - Dokumentnr: 81257 - Erklæring/avtale
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom
09.06.1987 - Dokumentnr: 35223 - Erklæring/avtale
VEDR AVSTAND GARASJE
Kan ikke slettes uten samtykke fra vegsjefen
21.06.1897 - Dokumentnr: 900190 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:10 Bnr:61
16.10.1939 - Dokumentnr: 14603 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:10 Bnr:436
04.06.1987 - Dokumentnr: 34483 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:10 Bnr:1090

Eventuell adgang til utleie

Utleieenheten er godkjent som separat boenhet og kan lovlig leies ut. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.
NB:
VÆR OBS PÅ EVT. KLAUSULER I VEDTEKTENE SOM KAN BEGRENSE ADGANGEN TIL UTLEIE (F.EKS. ALDER VED SENIORBOLIGER ETC.). DETTE MÅ OPPLYSES OM !
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.
Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge
sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Diverse

BESKRIV DIVERSE I FORHOLD TIL INNHOLD/LEVERANSEN AV SELVE LEILIGHETEN
Dette er salg av kontraktsposisjon hvor opprinnelig kjøpesum var kr 2.300.000,-.
Standardkontrakt som vil bli benyttet.
Boligene selges på prosjekteringsstadiet og utbyggerr forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen
av prosjektet. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet. Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/ innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. Ovennevnte endringer/ avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser Kapteinslia, hus 7 og 8 og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelse er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for
øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser,”møblerte” plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som
endelig leveranse og vil inneholde avvik. Inntegnet utstyr/ inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før en eventuelt bindende avtale inngås. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger / utforinger i himling vil stedvis kunne forekomme. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a.
den arkitektoniske utformingen av bygget og detaljprosjekteringen.
Leilighetene vil inngå i et større eierseksjonssameier med tilsammen 28 enheter. Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 28 seksjoner.
Sameiebrøken utgjør er basert på areal. Sameiet blir allerede ledet av et eksisterende styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av
sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no. Sameiets formål
er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel veier, lys, brøyting, renovasjon, forretningsførsel, strøm til
fellesrom osv. Som del av fellesutgifter inngår også kostnader til drift og vedlikehold av arealer og anlegg som er felles for hele boligprosjektet Kapteinslia. Kostnader i forbindelse med sameiet vil
fordeles på seksjonseierne. Se punktet ”Felleskostnader”. Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.
Fram Forvaltning AS er valgt som forretningsfører med 6 måneders oppsigelse.
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
Det er vedtatt vedtekter for sameiet som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

Energimerking

Boligene bygges med energikarakter XX, farge XX.
Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Test
På Sjøhagen vil du bo i et av de nyeste boligområdene omkring Moss, tett på sjøen i fredelige og landlige omgivelser. Sentrumskjernen av Moss er likevel bare en kort kjøretur unna på knappe 8 minutter. En liten sykkeltur tar deg til sjarmerende Son sentrum, kjent for sin intime sommeridyll med sørlandspreg.
I det nærmeste nabolaget er både nærbutikken KIWI og Sjøhagen FUS Barnehage lett tilgjengelig, og fortsetter du ned mot vakre Mossesundet er den langgrunne sandstranden Kulpestranda bare få minutter unna. Et stort pluss i hverdagen er også nærheten til pendlervennlige Kambo stasjon, der reisetiden til Oslo er kun 43 minutter.
For barna er veien enkel til Nøkkeland skole med SFO og alle trinn på grunnskolenivå, knappe to kilometer sydover på gang- og sykkelveier helt frem. På skolens uteområde er fine fasiliteter som kunstgressbane, ballbinge og sandvolleyballbane som gir et godt aktivitetstilbud også utenom skoletid. Veien er heller ikke lang til Steinerskolen ved Veverbakken noe lenger syd.
For familien er det et bredt tilbud av fritidsaktiviteter å velge mellom i nærområdet, både fotball og håndball, ridesenter samt en populær slalåmbakke på Store Brevik. I Son har seilforeningen et maritimt og veletablert miljø, mens tennisforeningen byr på en rekke baner og innehall med mulighet for helårsspill. For et slag golf er kjøreturen kort til den flotte golfbanen innerst i Sonsbukta.
Mossemarkas store friområder er lett tilgjengelig fra både Nøkkeland og Mosseporten, med et større nettverk av løyper og stier som blant annet går opp til Skihytta. Marka er ypperlig både for hverdagslige løpeturer året gjennom og skiturer i lysløypa vinterstid, og kajaken kan du enkelt sette ut på Kulpestranda like nedenfor.

Beskrivelse av tomt

Felles ?
[[eiendom.tomtetype]]
? tomt på ?
[[eiendom.tomteareal]] kvm. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende XXX (brøk eller m2). Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Tomten blir opparbeidet med xxx. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Utvendig parkeringsplass på sameiets tomt.

Vei, vann og avløp

Stikkord det må opplyses om:
- offentlig eller privat
- evt. eiers ansvar for private stikkledninger til boligen.
- andre spesielle innrettingen f.eks. nødvendige tekniske installasjoner, pumpekum, fordeling av ansvar for felles stikkledningsnett osv.
STANDARDTEKST:
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen
Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene ut fra tilknyttet offentlig nett.

Regulerings-og arealplaner

Samtlige formål som fremgår i reguleringsplanen må fremkomme. Vær obs på evt. spesielle forhold relatert til f.eks naboeiendommer, fredningsbestemmelser etc.
Eiendommen er regulert til (fyll inn komm. opplysninger og samtlige formål som fremgår av planen)
Reguleringsplan: - Reg.plan (skjemafelt) -
Reguleringsbestemmelser:
(alternativt: Kommuneplan:)
(Spesielle forhold og hva de innebærer)
STANDARDTEKST I TILLEGG TIL INFO OVER:
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
RAMMETILATELSE (VELG EN AV SETNINGENE)
Det er gitt ramme og igangsettingstillatelse for prosjektet den XXX
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet.Det er gitt ramme og igangsettingstillatelse for prosjektet.
Reguleringsplan for Kambo B6 gjelder. Området er under utbygging og det blir 28 enheter. Det er gitt ramme- og igangsettingstillatelse for prosjektet den 29.01.2015.

Økonomi

Boligens kostnader

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Sameiet har vedtatt at man skal betale fellesutgifter, men seksjonene betaler selv sine egne kostnader tilknyttet
seksjonen (kommunale avgifter). Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Selger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvarende utbygginger - at felleskostnadene for de enkelte seksjonseiere vil ligge på ca. kr. 7,- pr. kvm BRA pr. måned samt kr. 540,- pr. seksjon. Beløpet inkluderer ikke
bredbånd eller telefoni. I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm, forsikring og kabeltv/ bredbånd.
Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/ internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
Det blir vannmåler til hver bolig og det faktureres etter forbruk fra kommunen og gjeldende satser i kommunen som for 2021 er:
Fast årsgebyr vann kr. 625,-, og kr 16,33 pr. kubikk.
Fast årsgebyr avløp kr. 938,- og kr 28,83 pr. kubikk.
Eiendomsskatt er 2,8 promille av grunnlaget fastsatt av kommunen.
Renovasjon fra Movar kr 3.163,- pr år (standard renovasjon).
Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus/ tomannsboliger ca. 15.000 kWh. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler
etc.

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til kr 0,-. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Strømforbruk er stipulert til XX.
Boligen vil bli tilknyttet ........ som leverandør av kabel-tv og vil ha en avgift på kr XXX. pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen vil bli tilknyttet ... alarmselskap som koster kr XXX pr. år. (AVKLAR OM ALARM KAN MEDFØLGE ELLER IKKE)
(OPPLYS OM ALLE KOSTNADER KJØPER SKAL OVERTA)
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Eiendomskatten utgjør kr. 0,- pr år.
Det er eiendomsskatt i Moss Kommune, for 2021 utgjør satsen 2,8 promille av kommunen sin takstgrunnlag.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr XXX pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr XXX pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4) Sameieinvesteringer kr XXX pr. bolig.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Tilbud om lånefinansiering

Felt flettes ikke til SO

Betalingsbetingelser

Det betales 10 % av kjøpesummen ved underskrift av kontrakt, og når selger har stilt garantier etter bustadoppføringsloven § 12. Renter på netto innbetalt beløp tilfaller kjøper så lenge de er under kjøper sin
disposisjon. Stiller entreprenør garanti etter bustadoppføringsloven § 47 vil ikke pengene være under kjøper sin disposisjon, renteberegning til kjøper slutter etter denne tid. Beløpet er en del av den totale
kjøpesummen. Megler vil imidlertid besørge pantsettelseserklæringen fra selger utformet slik at kjøpers kredittytelse til enhver tid er sikret. Resterende kjøpesum, samt omkostninger, skal være inne på
meglers klientkonto innen overtagelse.

Annen viktig informasjon

Eier

Thomas Meyer og Thomas Meyer

Informasjon om sameiet

test

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Kontraktsposisjon

Beskriv kontraktsposisjon

Velforening

Beskriv hvordan velforeningen fungerer.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/ profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges
boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/ profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om
oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/ eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 95-0013/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Administrasjon
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR95.2113

Dato

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 07:58
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.