Prosjekt

Skjønhaugtunet

2 490 000 – 6 250 000 kr
47,5 – 119 m²
2 – 4 rom
Fasade syd
Skjønhaugtunet trinn 1 - Gjerdrum - Utsolgt
 • Prisantydning
  2 490 000 – 6 250 000 kr
 • Omkostninger
  16 249 kr
 • Totalpris
  2 490 000 – 6 250 000 kr
 • Byggeår
  2018
 • Rom
  2 – 4 rom
 • Primærrom
  47,5 – 119 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass, Heis og Balkong/Terrasse

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom79 m²1.etg3,99 MNOK
4 rom114,5 m²5.etg6,25 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

  Velkommen innom for en hyggelig prat om Skjønhaugtunet. Besøk gjerne vår hjemmeside: http://www.skjonhaugtunet.no

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Skjønhaugtunet trinn 1, 2022 GJERDRUM
Kommunenummer 3032, gårdsnummer 39, bruksnummer 2, ideell andel (Trinn 1)
Kommunenummer 3032, gårdsnummer 39, bruksnummer 56, ideell andel (Trinn 2)

Viktig informasjon om enheten

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon: Leveransebyggebeskrivelse, prisliste, standard kjøpekontrakt, vedtekter med alle vedlegg for prosjektet og salgsprospekt før avtale om kjøp inngås.

Oppvarming

Prosjektet skal tilknyttes vann-til-vann varmepumpe tilknyttet energibrønner som etableres i kjeller. Det leveres vannbåren varme i alle oppholdsrom. Det leveres elektriske varmekabler på bad og vaskerom.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av andre kvartal 2019. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:
Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 25. Pantet er begrenset oppad til 1G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst 10 servitutter på hoved bølet som sameiets eiendom vil bli fradelt fra. Disse omhandler blant annet bestemmelse om veg og vedlikeholds rett for kommune og e-verk til å vedlikeholde ledninger. Samt historiske jordskiftevedtak. Ingen av servituttene har betydning for den nyopprettede matrikkelen for sameiet.
Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Bygget er radonsikret med radon duk og brønn Ihht Tek 17. Ved utleie er det krav om at leietager får fremvist radonrapport.
Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK17 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Skjønhaugtunet ligger i et landlig boligområde i Gjerdrum kommune. Kommunen har et utpreget barnevennlig oppvekstmiljø der det satses stort på idrett innenfor de fleste områder. Det er gangavstand til et godt og variert servicetilbud med bl.a. kulturhus, idrettshall, kafé, hotell, vinmonopol, flere dagligvarer og hyggelige nisjebutikker. Kulturhuset rommer en scene for konserter og forestillinger. Pub’en er også et populært samlingssted. Det er kort vei til Kløfta, Jessheim, Lillestrøm og Oslo. Området har også god offentlig kommunikasjon via buss og flybuss.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles eiet tomt for hele Skjønhaugtunet på ca. 15.700 kvm. På byggetrinn 1 er det avsatt ca. 3.300 kvm. Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Plankartet er datert 23.05.2017 med avgrensinger er utgangspunktet for sameiets tomt og dens omfang og størrelse.
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten med felles og likt ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Leiligheter i 1 etg. har forhager med eksklusiv bruksrett – areal iht. utomhusplan. Beplantning og andre inngrep i forhagene skal skje iht. sameiets regler som vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt. Bruk av forhager skal ikke være til sjenanse for andre i sameiet. Forholdet vil bli vedtektsfestet.
Torg/gatetun mellom byggene blir opparbeidet med gangveier, gress og beplantning iht. kommunale retningslinjer. Torg/gatetun skal være tilgjengelig for allmenheten. Forholdet vil bli vedtektsfestet.
Det tas sikte på nedgravde felles avfallsbrønner ved adkomstparti. Nedkjøringsrampe til kjellerparkering.
Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Det medfølger en garasjeplass pr. leilighet med trapp-/heisadkomst til leilighetsetasjer.
Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene. Av dette er det avsatt 2 HC plasser. Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplasser til andre enn de som bor i sameiet.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Private stikkledninger fra offentlig nett til bygningen. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Kommunen har under behandling reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Skjønhaug tunet. Plankartet er datert 23.05.2017. Bestemmelsene er datert 23.05.2017.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet. Kommunen har ikke behandlet planen, og selger tar forbehold om endelig godkjenning.
Utsnitt av utarbeidet detaljreguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Endelig regulering for området kan inneholde at sameiets fellesområder kan være tilgjengelig for offentligheten.

Økonomi

Stipulering av felleskostnader

Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr. 25,- pr. kvm. basert på dagens kostnadsnivå.

Boligens kostnader

Fellesutgifter som huseierforsikring, fellesstrøm, snørydding, vedlikkeholdsfond, forretningsførsel, fordeles i henhold til sameiebrøken. Standardpakke for Kabel-tv og internett fordeles enhetlig. Fellesutgiftene for eiendommen avgjøres av sameiet. Hvor store fellesutgiftene blir, er avhengig av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Forretninngsfører BORI har utarbeidet et budsjett for første driftsår.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris fastsatt av SSB. Denne kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra markedsverdi i området. Boligens markedspris har dermed ikke direkte noe å si for formuesverdi fastsettelse.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2017 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor fast) eller 80 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 100.000 for 2-roms, kr 150.000 for 3-roms og kr 200.000 for 4-roms og andel dokumentavgift utgjør således fra kr 2.500,- til kr 5.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk.
4) Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr 5.000,- pr. bolig.
5) Sameieinvesteringer kr 8.000,- pr. bolig.
6) Oppstartsgebyr sameiet kr 2.000,- pr. bolig.
Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.
Eksempel: Totalpris for 2 roms leilighet inkl. omkostninger vil være kr 2.368.749,-. Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Annen viktig informasjon

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av andre kvartal 2019. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene:
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån, at ikke 70 % av seksjonene er solgt - jevnt fordelt i bygget, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 01.04.2018. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag/erstatning.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 33 seksjoner i Blokk 1. Planlagt bebyggelse for hele Skjønhaug tunet vil totalt bestå av inntil 4 blokker og til sammen ca 175 leiligheter. Det kan bli tinglyst en avtale/bestemmelse på hver seksjon som gir plikt og rett til å reseskjonere sameie(ne) samt sammenføye alle sameier som blir etablert på Skjønhaug tunet. Ingen hjemmelshavere kan i ettertid motsette seg dette.
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.
Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selgers representant hos entreprenør, og må være i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av entreprenør.
Entreprenør utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgs bestillinger og endringer fremkommer. Entreprenør har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endrings bestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: kr 40.000,- pr. enhet
Oppgjørshonorar kr 4.000,- pr. enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet
Smart Annonsepakke kr. 15.000,-

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0002/17
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR6017287

Dato

Sist oppdatert: 08. september 2020 kl. 09:51

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.