Solgt: 9 500 000 kr

Solveien 140 C Tomt B

9 900 000 kr
1 165 m² (eiet)
Illustrasjon av tomter med bebyggelse (NB!Uteareal m/basseng er ikke søkt, kun illustrasjon).
Eirik Norheim
Presenteres av
Eirik Norheim
Boligtomt med fantastisk fjordutsikt og rammetillatelse for oppføring av eksklusiv og innholdsrik enebolig
 • Prisantydning
  9 900 000 kr
 • Omkostninger
  248 842 kr
 • Totalpris
  9 748 842 kr
 • Tomteareal
  1 165 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Fantastisk utsiktstomt i populære Solveien med rammetillatelse for oppføring av eksklusiv og innholdsrik enebolig tegnet av Various Architects AS. Bruksarealet er hele 324 kvm. inkl. garasje.
Bebyggelsen er plassert skånsomt inn i terrenget og nedtrapping av tomtens og bygningens ulike soner er gjort i terrengets fallretning.
Boligene har et moderne og funksjonelt stiluttrykk. Tiltaket er godt tilpasset sine omgivelser ved å spille på lignende arkitektur fra nærområdet. Boligene er store, men har mye luft rundt seg. Dette bidrar til å bygge opp under en småhuskarakter med grønne omgivelser.
Tiltaket er dessuten nedtonet og fremstår ikke dominerende i forhold til annen bebyggelse i nærområdet. Nye støttemurer skal utformes i naturstein eller som skjæring i fjell. Tiltaket har egenart samtidig som de framstår godt tilpasset sine bygde og naturlige omgivelser. Boligene har også høy arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til sin funksjon.
Boligene har store rom med store vinduer som gir gode lysforhold. Boligenes fellesarealer har god kobling til utearealene. Dette gir høy bokvalitet.
Svært barnevennlig og poulært beliggende innerst i privat stikkvei på Nordstrand.
Stille og fredelig beliggende med kort vei til alle fasiliteter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Solveien 140 C Tomt B, 1167 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 182, bruksnummer 422

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr. 920465, tinglyst 17.06.1921:
Bestemmelse om benyttelse, deleforbud og veg. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 993275, tinglyst 08.02.1924:
Bestemmelse om benyttelse og byggeforbud. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr. 5610, tinglyst 19.05.1959:
Oslo kommune gis tillatelse til å sprenge en kloakktunnel under eiendommen som vist på vedlagte kart mot at Oslo kommune erstatter mulige skader og tunnelarbeidet måtte påføre eiendommen. Eieren forplikter seg til å ikke utføre arbeider som kan skade tunnelen. Dog kan eieren, hva tunnelen angår, bygge hvor som helst på tomten og sprenge kjeller til vanlig dybde under hus, uten å komme i ansvar overfor kommunen for eventuell skade påført tunelen. Dersom partene ikke bli enige om ersatning for eventuell skade som anlegg av tunnelen måtte påføre eiendommen, fastsettes erstatningen ved skjønn.
Dagboknr. 57073, tinglyst 17.09.1997:
Eier av gnr. 182, bnr. 1421 gis rett til å legge stikkledninger for vann og avløp med nødvendige kummer gjennom gnr. 182, bnr. 422 (gjeldende eiendom). Ledningene legges etter følgende trasè: Ledningene legges fra gnr. 182, bnr. 1421 til første kum på gnr. 182, bnr. 422. Gnr. 182, bnr. 422 gir ledningseierne fri adgang til eiendommen for nødvendig vedlikeholds -og reparasjonsarbeider. Videre forplikter grunneier seg til å ikke utføre arbeider som kan skade eller gjøre ledningene utilgjengelige. Ved eventuelle reparasjonsarbeider på ledningene forplikter ledningseier seg til å sette terrenget i ledningstrasè i den stand det var før arbeidet ble satt i gang, så langt dette er mulig. Eventuelle tvister om denne overenskomst avgjøres med skjønn.
Dagboknr. 69395, tinglyst 24.11.1998:
Gnr. 182, bnr. 755 og fremtidig parsell av denne skal ha bruksrett til kjørbar adkomstvei i eksisterende adkomstvei over gnr. 182, bnr. 422 og bnr. 1120 som vist med grønn farge. Konferer megler for kartutsnitt.
Eiendommen(e) har følgende rettighet:
Dagboknr. 2113994, tinglyst 14.02.2020:
Gnr. 182, bnr. 422 (gjeldende eiendom) har ugjenkallelig rett til kjørbar adkomstvei over gnr, 182, bnr. 409 og gnr. 182, bnr. 1074. Veiretten er vist med grønn farge på vedlagte kartutsnitt, og tilsvarer eksisterende adkomstvei. Veiretten begrenses til to eneboliger. Konferer megler for kartutsnitt.
I forbindelse med salget vil det bli tinglyst servitutt som gir begrensninger på eiendommen. Servitutten regulerer antall boliger pr. tomt. Høydebegrensninger på bygg og vegitasjon. Se vedlegg.
I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse må det tinglyses servitutt vedrørende opparbeidelse vei. Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven. Plikt til fremtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo kommune. Dersom kommunen beslutter utvidelse av veien må eier avstå veigrunn vederlagsfritt og vil bli pålagt å dekke kostnader i forbindelse med opparbeidelsen. Konferer megler.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Kjøper har gjort seg kjent med og
forplikter seg til følgende:
1. Kjøper forplikter seg til å bygge ut
eiendommen i henhold til
rammetillatelsen datert 8.12.2020.
Vesentlige avvik fra denne
rammetillatelsen, skal godkjennes av
selger. Kjøper er forpliktet til å
videreføre denne bestemmelsen ved
eventuelt videresalg av eiendommen til
tredjepart.
2. Boligene skal ha sedumtak.
3. Kjøper forplikter seg til å utføre
hensiktsmessig skjerming mot tomtens
vestlige grense, som beskrevet i
Rammetillatelsen.
4. Kjøper er ansvarlig for at den private
stikkveien fra Solveien er i god
funksjonell stand for vanlig trafikk
mens byggearbeidene pågår, herunder
skal Kjøper sikre løpende biltilgang til
eiendommene langs og innenfor veien i
hele byggeperioden.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Solveien 140 C ligger trafikkskjermet til innerst i privat stikkvei, i naturskjønne omgivelser på Nordstrand. Boligen vil bli liggende høyt og solrikt til med flott fjordutsikt. Beliggenheten er perfekt for de som ønsker nærhet til fjorden og et rikt frilufts- og fritidstilbud, kort reisevei unna sentrum. Et populært boligområde med flere badeplasser langs fjorden, flotte turområder, slalåmbakke, idrettsanlegg, skole og barnehager. Fra eiendommen er det kun få minutters gange til bl.a. matbutikk (søndagsåpen Joker butikk), buss og tog. Reisetid på ca. 15 minutter med buss til Oslo S og 8 minutter med tog.
Kun en kort spasertur ned til badeplasser som Fiskevollbukta, Hvervenbukta, Katten og Ljansbadet. Ved innmelding i Ljans Vel får man tilgang til privat badeplass på Ljansbadet, samt at vellet også har egen båtforening med mulighet for leie av bøye hvis ledig.
Få minutter med bil til de lokale handelsstedene Sæter, Holtet og Lambertseter. Sæter har flere hyggelige caféer og butikker, mens man på Holtet bl.a. finner den populære delikatessebutikken Jacobs. Lambertseter Senter kan by på et rikelig utvalg av butikker og spisesteder, samt Vinmonopolet, bibliotek og kino.
Nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder langs Ljanselven og rundt Hvervenbukta.
Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:
Kort vei til Nordstrand Tennisklubb, Ljan Tennisklubb, Nordstrand Turnforening med egen turnhall og Nordstrand IF på 'Niffen' med ny håndballhall og fotballbane med kunstgress. NIF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre. Skredderjordet med skøyteis på vinterstid og sandvollyball bane på sommerstid i umiddelbar nærhet.
Rett i nærheten ligger også den lokale alpinbakken, Sloreåsen. Evo på Sæter, BestHelse på Holtet og SATS på Lambertseter.

Adkomst

Nordstrandveien - Solveien. Nummer 140 C ligger innerst i privat stikkvei.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Flere private og kommunale barnehager i området.
Kort skolevei til Nordstrand og Ljan skole. Ungdomsskole på Nordseter og kort busstur til Kongshavn VGS.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Stor eiet tomt på hele 1.174 kvm. Fantastisk utsiktstomt med rammetillatelse for oppføring av eksklusiv og innholdsrik enebolig tegnet av Various Architects AS. Svært barnevennlig og poulært beliggende innerst i blindvei i Solveien på Nordstrand.

Parkering

Parkering i garasje på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett.
For å sikre adkomst til tomtene er det laget en avtale med to av naboeiendommene. Denne inneholder bl.a. avtale om utbetaling av kontant vederlag på kr. 100.000,- til hver av de to naboene. Vederlaget skal fordeles med 50% på hver av Tomt A og Tomt B. For spesifike vilkår se vedlagte avtale tinglyst 14.02.20.
I forbindelse med oppføring av nybyggene må porten tilhørende naboeiendommen flyttes. Kostnadene forbundet med dette må dekkes av kjøper. For å sikre en god fremdrift og kostnadeffektivitet bør kjøper av denne tomten og nabotomten samkjøre ovennevnte arbeider. For spesifike vilkår se vedlagte avtale tinglyst 14.02.20.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Kjøper må selv sjekke kommunens satser.
Ved tilkobling til ledningsnettet for strøm påløper det anleggsbidrag og kapasiteten i anlegget bør sjekkes. Dette er kjøpers ansvar.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende anlegg i henhold til reguleringsbestemmelser S-4644 datert 06.11.2012. Tomtene ligger i A-området.
På nord- og østsiden av tomten er det regulert turvei.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Kjøper har gjort seg kjent med og forplikter seg til følgende:
1. Kjøper forplikter seg til å bygge ut eiendommen i henhold til rammetillatelsen datert 8.12.2020. Vesentlige avvik fra denne rammetillatelsen, skal godkjennes av selger. Kjøper er forpliktet til å videreføre denne bestemmelsen ved eventuelt videresalg av eiendommen til tredjepart.
2. Boligene skal ha sedumtak.
3. Kjøper forplikter seg til å utføre hensiktsmessig skjerming mot tomtens vestlige grense, som beskrevet i Rammetillatelsen.
4. Kjøper er ansvarlig for at den private stikkveien fra Solveien er i god funksjonell stand for vanlig trafikk mens byggearbeidene pågår, herunder skal Kjøper sikre løpende biltilgang til eiendommene langs og innenfor veien i hele byggeperioden.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da eiendommen pt. er under utskillelse er det ikke beregnet kommunale avgifter eller eiendomsskatt.

Formuesverdi

Da eiendommen pt. er under utskillelse er det ikke beregnet formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi ubebygde boligtomter:
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Formuesverdi nybygg:
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 10.251.342,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Ørjan Marius Madsen

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,7% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.500,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 44-0105/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR44.21105

Dato

Sist oppdatert: 27. oktober 2021 kl. 15:09
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.