Næringsoppgave

Heddeland Industriområde 68

900 000 kr
Bilde fra deler av tomten
Bilde fra deler av tomten
Kart
Del
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
Ferdig planert næringstomt på Heddeland industriområde.
 • Prisantydning
  900 000 kr
 • Omkostninger
  23 670 kr
 • Totalpris
  923 670 kr
 • Tomteareal
  3 561,6 m² (eiet)
 • Type
  Næringstomt - salg
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Ferdig planert næringstomt i etablert industriområde selges. Det foreligger godkjent byggesøknad for oppføring av midlertidig lager på tomten. Kjøper står fritt til å utvikle tomten etter eget ønske i tråd med reguleringsvilkårene og detaljreguleringen som foreligger. Tomten er flat som sikrer en enkel adkomst med f.eks varelevering fra og til området.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Heddeland Industriområde 68, 4534 MARNARDAL
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 684, bruksnummer 180

Innhold

Oppgitt tomteareal må anses som sikker, da det foreligger oppdatert matrikkelbrev med sikker angivelse av tomtegrensene. Den bebygelsen som er omsøkt er et midlertidig lager på 72 kvm. Informasjon/tegninger er vedlagt prospektet.
Salget blir gjennomført via advokat Bjørn Hübert Senum som er oppnevnt som bostyrer. Hjemmelshaver av eiendommen er et selskap hvor det er åpnet konkurs og eindommen selges som aktiva i boet. Kjøper må være kjent med at evt. fremtidige reklamasjoner ikke blir møtte med en søkegod part.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen er ikke bebygd og det er derfor ikke krav/etablert noen ferdigattest

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Kjøper får innsyn i de omtalte heftelsene/servituttene ved henvendelse til megler. De viktigste vilkårene som er tinglyst er bl.a kommunes rett til å kjøpe tomten tilbake. Det kan opplyses at kommunen har bekreftet at de ikke vil benytte seg av denne retten.
Utleie av eiendommen kan ikke gjennomføres uten samtykke fra kommunen.
Kommunen har forkjøpsrett til eiendommen til markedspris.
Kommunen kan vederlagsfritt føre og vedlikeholde vann-og avløpsledning, samt elektrisitet-tele og fiberkabel gjennom eiendommen.
Det foreligger et kommunestyrevedtak tilbake fra salgstidspunktet av tomten , med et vilkår om at fremtidig bebyggelse må være et ledd i den daglig driften til virksomheten. Det å bebygge tomten med en lagerhall som ikke er et ledd i den daglige virksomheten til foretaket, anses ikke å være i overenstemmelse med intensjonen på salgstidspunktet/kommunestyrevedtaket. Megler har den 20.12.22 hatt samtale med kommunen/tidligere rådmannen i kommunen som bekrefter dette.
4205/684/180:
10.02.1978 - Dokumentnr: 527 - Rettigheter iflg. skjøte
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
fra kommunen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:684 Bnr:104
Gjelder denne registerenheten med flere
13.07.2017 - Dokumentnr: 765488 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:684 Bnr:98
Overført fra: Knr:4205 Gnr:684 Bnr:104
Gjelder denne registerenheten med flere
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Utleie av eiendommen kan ikke gjennomføres uten samtykke fra kommunen
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Bestemmelse om tilbakekjøpsrett/gjenkjøpsrett
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Gjelder dersom eiendommen ikke blir bebygd innen 2 år
05.12.2018 - Dokumentnr: 1646626 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
05.12.2018 - Dokumentnr: 1644185 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:684 Bnr:104
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:684 Bnr:109
01.01.2020 - Dokumentnr: 844104 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:84 Bnr:180

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i forlengelsen av det etablert industriområde på Heddeland. Eiendommen har gode adkomstforhold og anses enkel å utvikle.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Beskrivelse av tomt

Selveid tomt. Tomten er flat og anses godt egnet for transport type varelevering fra og til området. Tomten har det som må defineres som sikre tomtegrenser. For ytterligere informasjon om grensekoordinater, areal etc henvises det til vedlagte matrikkelbrev.

Parkering

Tilrettelagt for gode parkeringsforhold på egen tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig. Merk at det er ikke betalt for noen påkobling til offentlig nett og infrastruktur

Regulerings-og arealplaner

Kommuneplan og reguleringsplan er gjeldende. Kommuneplan 2015.2027. 3 545 kvm er avsatt til næringsvirksomhet for område BN_12. 17 kvm har et arealbruk definert som: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
Gjeldende reguleringsplan er endelig vedtatt 13.03.2012 med detaljregulering. 9 kvm på hensynssonenavn H410_1 (krav vedrørende infrastruktur), 22 kvm delareal med formål vegetasjonsskjerm og 3 539 kvm er avsatt til formålet industri for feltet AND_3
Ovennevnte opplysninger fremkommer i planopplysninger mottatt av kommunen. Undertegnede vedlegger denne informasjonen i prospektet. Undertegnede har bevisst vedlagt detaljregulering, reguleringsplanen, gjennomført ROS undersøkelse etc. I og med at det selges en ubebygd tomt må selger spesielt gjøre seg kjent med de vedlegg som foreligger, da de vil være relevante i forhold til hvilken utnyttelse kjøper kan forvente på tomten og hva som kan bygges. Eksisterende vassdrag/elv, hovedvei og togbane er forhold som vil være faktorer ved utnyttelsen av tomten, her tenkes på mulig lyd/støy og elvas mulige utvidelse ved flom. Vedlagt følger egen rapport vedr. noen av disse forholdene.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det påløper pt. ingen kommunale gebyrer på eiendommen med bakgrunn i at den ikke er bebygd. Kjøper må forvente å betale eiendomskatt om tomten forblir ubebygd i en periode.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det foreligger ikke erfaringstall på beregnet eiendomskatt pt. Marnardal og de to øvrige gamle kommunene hadde forskjellige eiendomsskatt og skattesatser i 2019. Det er lovbestemt at dette må samordnes over en periode på inntil 3 år. Kravene i lovverket medførte at kommunestyret allerede i desember 2019 måtte vedta skattesatsene som skulle gjelde fra 2023.
Skattesatsen for næringseiendom vil være 6 promille i 2022 og 5,5 promille i 2023

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 923 670,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Prk Bygg AS konkursbo;

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Lindesnes kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet hvor det bl.a bekreftes at kjøper ikke skal endre på brukens formål. Eiendommen er regulert til næringsbruk se forøvrig omtale under reguleringsforhold.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 40 000 av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.900,-
Markedspakke: kr 18.900,-
Visninger: kr 2.500,- for alle nødvendige
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0460/22
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22460

Dato

Sist oppdatert: 20. desember 2022 kl. 11:35

Dokumenter

Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende objekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██