Prosjekt

Nygårdsveien 53

5 150 000 – 6 500 000 kr
119 – 147 m²
Nygårdsveien/Bugården KUN 1 IGJEN!
UTSOLGT! Moderne og store selveierleiligheter med meget god standard - Store solrike uteplasser - Garasje
 • Prisantydning
  5 150 000 – 6 500 000 kr
 • Omkostninger
  26 432 – 31 183 kr
 • Totalpris
  5 150 000 – 6 531 183 kr
 • Byggeår
  2021
 • Primærrom
  119 – 147 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Rom
P-Rom
Etasje
Pris
119 m²1.etg5 150 000 kr
119 m²1.etg5 500 000 kr
119 m²1.etg5 300 000 kr
147 m²2.etg6 500 000 kr
147 m²2.etg6 500 000 kr

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Vi har gleden av å presentere et lite og intimt boligprosjekt med fem store leiligheter, fordelt på to bygg med «Villa»-preg. Moderne arkitektur og materialvalg gir boligene et spennende uttrykk.
Leilighetene er særdeles innholdsrike og praktiske. De varierer i størrelse fra 124 m2 til 152 m2.
Vi har lagt vekt på gode planløsninger med store oppholdsrom og romslige, solrike uteplasser. Alle leilighetene leveres med egen garasje og godt med bodplass.
Prosjektet får store fellesarealer som blir pent opparbeidet med bl.a. gjesteparkering, plen, busker, hekker, gangveier og en lekeplass for de minste.
Alt dette gjør at du får en enklere hverdag, og at overgangen fra enebolig til leilighet blir litt enklere.
Eiendommen ligger i et veletablert og meget attraktivt boligområde med kort vei til dagligvareforretning og flotte tur- og rekreasjonsområder.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Nygårdsveien 53, 3214 SANDEFJORD
Gårdsnummer 42, bruksnummer 267, kommunenummer 3804

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse, herunder f.eks. dersom utomhusarealene ikke lar seg ferdigstille pga. årstiden, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigattest gis eller lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget som sikkerhet for at ferdigattest gis.
Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Tinglyste heftelser og rettigheter

De fremtidige seksjonene selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jfr. lov om eierseksjoner. Kommunen har også legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Dokumentnr: 770 - 31.08.1956 - Best. om vann/kloakkledn.
Dokumentnr: 2339 - 11.09.1952 - Bestemmelse om vannledn.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Leilighetene selges som selveierseksjoner og det er fri adgang til salg, pantsettelse og utleie. Leietakere må rette seg etter vedtekter og husordensregler. Forretningsfører skal orienteres skriftlig om salg eller utleie av leiligheter.
Korttidsutleie av hele boligseksjoner i mer enn 90 døgn årlig vil ikke være tillatt. Kortidsutleie er i loven definert som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Kortidsutleie av deler av en boligseksjon er unntatt når eieren selv benytter seg av den resterende del av boligen, for eksempel ved utleie av ett soverom.

Diverse

Frem til overtagelse er eiendommen forsikret av utbygger. Forretningsfører vil deretter forsikre eiendommen på vegne av sameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring.
En kjøper som har fått akseptert bud og/eller inngått kontrakt ikke kan videreselge kontrakten uten samtykke fra selger. Ved aksept på videresalg av kontraktsposisjon påløper et transportgebyr til utbygger på kr 100 000,-.
Det er kun fysiske personer som kan inngå kjøpsavtale i prosjektet, med mindre man har skriftlig samtykke fra selger. Det gjøres oppmerksom på at man etter regler fra 01.07.2011 defineres som entreprenør i det man kjøper på spekulasjon for videresalg før ferdigstillelse/overtagelse/overskjøting. Dette medfører at man ovenfor kjøper får fullt entreprenøransvar etter Bustadsoppføringslova med alt det innebærer, herunder ny garantistillelse til forbruker som kjøper.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør. Energimerkingen legges ved FDV-dokumentasjonen som overleveres ved overtakelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert boligområde på Nygård, kun ca. 2 km fra sentrum, sentralt plassert mellom byen og E-18. Nygårdsveien er en stille og rolig gate som er stengt for gjennomkjøring, så det er kun lokaltrafikk.
Den sentrale beliggenheten med nærhet til skoler, Bugårdsparken og Pindsle med rikholdige handlemuligheter, gjør dette området meget populært.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Vi har lagt stor vekt på å etablere trivelige fellesarealer.
Ved innkjørselen, mot Nygårdsveien, etableres det et grøntområde med lave busker. Innkjørsel og gårdsplass asfalteres og parkeringsplasser merkes opp. Gangvei asfalteres og i området mellom byggene legges det betongheller.
I hagen legges det ferdigplen. Bed med busker leveres i tilknytning til terrassene i 1. etg. og ved inngangspartier. I bed langs bygget legges elvesingel. For øvrig benyttes eksisterende vegetasjon i den utstrekning det er naturlig.
På tomtens nordvestre del etableres det et privat lekeareal med lekeapparater for de minste og med heller og bark- eller gummidekke.
Mellom garasjeportene, ved inngangspartiene og i gangarealer vil det bli montert belysning som gjør det hyggelig å komme hjem på sene kvelder.
Det etableres en utevannkran på hvert bygg og stikkontakt for vedlikehold og lading av elsykler. Postkassestativ og søplestativ etableres lett tilgjengelig.

Garasje/parkering

Det medfølger en garasje til hver leilighet.

Parkering

Det medfølger en garasje til hver leilighet.
Selger forbeholder seg retten til å fordele plassene. Det avsettes også plass til bil -og sykkelparkering. Sameiet står fritt til å definere bruken av disse parkeringsplassene.
Selger vil påse at eiendommen har kapasitet for ladning av el-/hybridbil. En seksjonseier kan derfor, med styrets samtykke, anlegge ladepunkt i tilknytning til garasjeplassen som medfølger. Det vil bli lagt opp trekkerør fra parkeringsplassen til sikringsskapet i hver seksjon, eventuelt bort til hovedsikringsskap. Selger monterer ikke annen infrastruktur som for eksempel lastfordelingssystem. Dette må i tilfelle behov bekostes av sameiet. Det må påregnes at ladeeffekten fordeles, slik at ikke alle får full kapasitet ved samtidig bruk. Samlet kapasitet på ladning vil begrenses av kapasiteten på tilførsel fra trafo. Dette kan gi lengre ladetid.
Det opplyses om bestemmelse om bytteordning som sikrer at p-plasser tilrettelagt for funksjonshemmede er tilgjengelig for de som har behov. Seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne har rett til å kreve at styre pålegger eventuell annen seksjonseier uten funksjonshemning som disponerer slik plass om å bytte. HC-plass er plassert utvendig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i regulert område. Plannavn 07010 19640001 – Nygårdsområdet nord for Nygårdsveien vedtatt 14.02.64. Denne er delvis opphevet av ny kommuneplan vedtatt 24.09.19. I henhold til kommuneplanens arealdel, er området avsatt til boligformål. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene skal dekke sameiets ordinære driftskostnader. Størrelsen på felleskostnadene baserer seg på budsjett med grunnlag i erfaringstall fra liknende prosjekter. Felleskostnadene blir fordelt iht. til vedtektenes bestemmelser og skal bl.a. dekke kommunale avgifter, felles strøm, forsikring av bygget, vedlikehold av bygg og fellesarealer, forretningsførsel etc. Det er satt opp et foreløpig budsjett som er vedlegg til salgsoppgaven. Første års driftsbudsjett og felleskostnader fastsettes av sameiet på det første årsmøtet. Etter at sameiet er etablert, vil omfanget av tjenester kunne vurderes og dermed hvilket kostnadsnivå sameiet ønsker.
I tillegg til felleskostnadene betaler hver enkelt seksjonseier nettleie og strømforbruk, innboforsikring m.m. Kostnadsbildet er ikke stipulert ettersom dette er bygg under oppføring.
Sandefjord bredbånd leverer startpakke som er inkludert i felleskostnadene. Det er opp til hver enkelt seksjonseier å velge eget innhold og betale for det.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut ifra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdi settes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil komme frem av forhåndsutfylt skattemelding. Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2020 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast).
Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
• Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5% av andel tomteverdi. Tomteverdien utgjør kr 5 500,- pr. kvm BRA bolig.
• Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-
• Tinglysingsgebyr for kjøpers evt. panteobligasjon kr 757,- pr. stk.
• Oppstartkapital til sameiet, 3 x månedlige felleskostnader
Total kjøpesum for hver bolig kommer frem av prislisten.

Annen viktig informasjon

Informasjon om sameiet

En sameier eier en andel av bygningene, tomt, fellesarealer, installasjoner og fellesarealer, med tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon. Sameiet vil bestå av totalt 5 boligseksjoner.
Selger oppretter «Eierseksjonssameiet Nygårdsveien 53» og fastsetter vedtektene. Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse, herunder sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av fellesarealer, felles tekniske installasjoner og forretningsførsel, samt fastsette felleskostnader. Sameiet ledes av et styre som velges blant sameierne.
Selger inngår på vegne av sameiet en avtale med forretningsfører for første driftsår. Vedtekter for sameiet er vedlegg til salgsoppgaven. Fastsatte vedtekter er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold.
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet, jfr. Esl § 23.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter og budsjett.
Med unntak av de eventuelle begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.
Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid hos kommunen og/eller Statens kartverk. Dersom skjøtet ikke foreligger ved overtakelse, kan Nygårdsveien 53 AS utstede garanti iht. Bustadoppføringslova § 47 for hele kjøpesummen slik at oppgjør kan finne sted. Nygårdsveien 53 AS beholder hjemmel inntil seksjonering er gjennomført.

Vedtekter/Hurordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Forventet ferdigstillelse er stipulert til 1. Kvartal 2022. Dette er basert på et foreløpig estimat, og overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering.
Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for selger og en representant fra Entreprenøren. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger til overtakelsen samt kontrollere eventuelle tilvalg.
Innkalling til overtakelse sendes i god tid. Ved overtakelse leveres boligen i bygg-rengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer.
Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet.
Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blanco skjøte eller lignende.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om at det oppnås tilstrekkelig forhåndssalg. Tilstrekkelig forhåndssalg er minimum 3 enheter.
Dersom det inntreffer forhold som, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån, eller at selger ikke får åpnet byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettingstillatelse ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende.
Selger forbeholder seg retten til å disponere over utomhusarealene frem til overlevering.
Alle tegninger, plantegninger og illustrasjoner i salgsmateriellet og annonser er av illustrativ og kunstnerisk karakter og angir nødvendigvis ikke korrekt gjengivelse av boligene, bygningsvolumer og elementer i prosjektet, terrenget, utomhusarealene, fasader, innredning mm. Disse inneholder detaljer som ikke inngår i leveransen, med mindre det kommer frem av beskrivelsen, bl.a. med hensyn til farger, belysning, møblering, dør og vindusform, fasadedetaljer etc.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
Det tas forbehold om skrive- og trykkfeil i det utleverte materiell.
Boligene selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel, og uten at kjøper kan kreve kompensasjon, å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet, herunder offentlige pålegg.
Det tas forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjonsanlegg, rørføringer, vann og avløpsledninger etc. Vindusplasseringen og utformingen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Selger forbeholder seg rett til å foreta endringer knyttet til en eventuell deling, sammenslåing eller bruksendring av usolgte boliger.
I nyoppførte boliger vil det normalt oppstå riss ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking og dels fordi forskjellige type materialer beveger seg forskjellig ved temperatursvingninger og luftfuktighet. Slike forhold kan ikke forlanges utbedret av selger.
Det tas forbehold om mindre arealavvik i boligen og mindre avvik i tomtens størrelse når det gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Med dagens krav til tetthet i boliger i kombinasjon med miljøvennlige malinger, vil det kunne oppstå “heksesot“ i nye boliger. God ventilering og forsiktig bruk av levende lys eller gasspeis er derfor viktig spesielt det første året. “Heksesot“ er ikke å anse som en reklamasjon.
Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det er ikke påvist noen helseskadelige eller bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved pappemballasje eller via vesker, klær mv. Selger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc. For nærmere informasjon vises til Folkehelseinstituttets nettsider.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør:
1. Prisliste
2. Plantegning, datert 02.10.20
3. Fasade- og snittegninger, datert 02.10.20
4. Utkast til sameievedtekter
5. Budsjett for felleskostnader
6. Situasjonsplan/ledningskart
7. Reguleringsplan med bestemmelser
8. Tinglyste avtaler og erklæringer/avtaler som selger vil tinglyse
9. Prosjektets standard kjøpekontrakt
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Leilighetene er selveierleiligheter. Det opprettes eierseksjoner med evt. tilleggsareal jfr. eierseksjonsloven §1. Dette gjelder garasjeplass, balkonger og boder. Hver kjøper får eksklusiv bruksrett til egen seksjon og skjøte på denne.
Som seksjonseier blir man medeier i sameiet. Seksjonseierne får felles bruksrett til fellesarealer.

Tilvang og endringer

Det kan etter kjøpers ønske gjøres tilvalg og endringer av leveransen før og under første del av byggeperioden. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid nedenfor som endrer kjøpesummen mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9. Slike endringer må foretas innenfor et på forhånd avtalt tidspunkt slik at disse kan innpasses i byggearbeidenes ordinære fremdrift. Tilvalg gjøres på eget møte med selger eller den han utpeker.
Det skal utarbeides liste med frister for bestilling. Eventuelle tilvalg skal betales fullt ut i henhold til kjøpekontrakten. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlengelse som følge av endringene. Endringseller tilleggsarbeid betales inn sammen med kjøpesummen og forfaller til betaling sammen med overtagelse av boligen. Normalt påløper et påslag til entreprenøren i forbindelse med tilvalg.
Kostnader som følge av endringer er uavhengig av, og uten virkning for kjøpesum og sikkerhetsstillelse avtalt med selger. Vederlaget til entreprenøren regnes likevel som en del av kjøpers betalingsforpliktelser i henhold til Bustadsoppføringslova § 55. Kjøper har dermed ikke krav på overtagelse og hjemmelsoverføring før betaling har blitt ytt også i samsvar med avtalen med entreprenøren.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Avbestilling før det er vedtatt byggestart vil medføre et avbestillingsgebyr kr 500 000,-. Ved avbestilling etter bygging er besluttet igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for selgers merkostnader og tap som følge av en avbestilling. Herunder også alle kostnader forbundet med eventuelle tilvalg. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 37.500,- av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.250,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.20361

Dato

Sist oppdatert: 02. desember 2020 kl. 19:14

Dokumenter

If Boligkjøperpakken
PDF 262 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

0 kr/m²
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.