Solgt: 600 000 kr

Ingalia

650 000 kr
3 572 m² (eiet)
Dronefoto
 av området
Turid Bøstrand
Presenteres av
Turid Bøstrand
Hatlane
Råtomt i sydvendt skrående terreng med gode solforhold, samt fantastisk utsikt mot Borgundfjorden og Sunnmørsalpane
 • Prisantydning
  650 000 kr
 • Omkostninger
  17 420 kr
 • Totalpris
  617 420 kr
 • Tomteareal
  3 572 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - for utvikling
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Råtomt i Hatlane, ca. 6,5 øst for Ålesund sentrum og ca. 3,5 km vest for Moa, ønskes solgt til utviklingsformål. Eiendommen fremstår i dag uten adkomst og tekniske ledninger. Sydvendt orientering med naturlig vegetasjon. Deler av eiendommen (ca. 1,5 mål) ligger innenfor gul sone, Boligbebyggelse - nåværende, i kommuneplanens arealdel. På naboeiendommen mot øst, er det p.t. detaljregulert et område på ca. 1514 kvm til konsentrert bebyggelse – lavblokk/terrassert bebyggelse.
Den del av eiendommen som ligger innenfor gul sone i kommuneplan, var inkludert i et planforslag til detaljregulering for Hatlane nord, Ingalia - gnr. 49 bnr. 54 m.fl. Ingen bevegelse i denne saken siden 2018. Tomten selges primært til noen med ressurser og kompetanse til å kunne bidra til videre utvikling av området.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ingalia, 6016 ÅLESUND
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 49, bruksnummer 154, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er p.t. ikke tinglyst refusjonsplikt på eiendommens grunnboksblad til fordel for Ålesund kommune. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers evt. lån vil få 2. prioritet om slik refusjonsplikt kreves tinglyst fra kommunen.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Tinglyst dato 10.11.1959 - Dokumentnr: 303786 - Best. om vann/kloakkledn.
Parsellen, hovedbruket og samtlige utskilte parseller av hovedbruket, har gjensidig rett til å føre frem ledninger for vann og kloakk over hverandres eiendommer.
Tinglyst dato 10.11.1959 - Dokumentnr: 303786 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i Gnr: 49, Bnr: 116
Parsellen har rett til bruk av hovedbrukets veger mot forholdsmessig andel i vedlikehold.
Tinglyst dato 10.11.1959 - Dokumentnr: 303786 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra Gnr: 49, Bnr: 116 (Opprinnelig utskilt fra bnr. 4 som i dag er sammenføyd med bnr. 116).
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Det tas forbehold om at kjøper overtar risiko for refusjonsplikt, anleggsbidrag og offentlige rekkefølgekrav, evt. forurensing i grunn, øvrige grunn- og terrengforhold, samt evt. arkeologiske funn som måtte avdekkes i forbindelse med utvikling av eiendommen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten, "Utsikten", har en attraktiv beliggenhet i Hatlane i Ålesund kommune. Fra eiendommen er det fantastisk utsikt mot fjord og fjell. Tomten ligger i skrående terreng mot syd, og har dermed gode solforhold.

Adkomst

Det er ikke opparbeidet adkomst til tomten p.t. I følge skydelingsforretning datert 01.10.1959 har tomten rett til å benytte hovedbrukets veger mot forholdsmessig andel i vedlikeholdet. Det er i ettertid skilt ut flere eiendommer fra hovedbruket, og pr. i dag er det ikke opparbeidet veg eller adkomst til tomten.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler:
Hatlane skole (1-7 kl.) 10 min - 0.9 km
Lerstad skole (1-7 kl.) 23 min - 1.8 km
Aalesund International School (1-10 kl.) 4 min - 2.3 km
Kolvikbakken ungdomsskole (8-10 kl.) 9 min - 4.8 km
Spjelkavik ungdomsskole (8-10 kl.) 9 min - 5.1 km
Fagerlia videregående skole 7 min - 4.2 km
Borgund vidaregåande skole 8 min - 5 km
Barnehager:
Ratvikåsen barnehage (0-5 år) 15 min - 1.3 km
Hatlahaugen familiebarnehage (2-6 år) 15 min - 1.3 km
Gnist Ratvika (0-5 år) 18 min - 1.5 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3 572 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke adkomst p.t.
Eiendommen har opprinnelig tinglyst vegrett på hovedbrukets veger. Det er imidlertid ikke opparbeidet veg videre fra hovedbrukets opprinnelige veg videre frem til tomten.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig ledningsnett for verken vann, avløp, fiber eller strøm.
Kjøper blir ansvarlig for all fremtidig opparbeidelse av veg, teknisk anlegg og tomt, samt stikkledninger og alle kostnader forbundet med dette.
Ved tilkobling til offentlig ledningsnett må det av kjøper påregnes tilkoblingsavgift etter gjeldende satser.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men den sydlige delen av tomten er i kommuneplan er avsatt til boligformål - nåværende. Resten av tomten er avsatt til friområde.
Det vises for øvrig til plansak for detaljregulering for gnr. 49, bnr. 54 m.fl. (Ingalia Hatlane Nord). Saken har ikke hatt ny aktivitet siden høsten 2018 og er i kommunens arkiver status som avsluttet. Ny eier oppfordres til å opprette kontakt/dialog med de berørte parter i planforslaget. Formålet med det nevnte planarbeidet var å legge til rette for en blanding av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, samt nødvendig infrastruktur.
Utsnitt av kommuneplan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter betales p.t. ikke for eiendommen da den består av ubebygd grunn. Kjøper må påregne årlige kommunale avgifter ved fremtidig bygging på eiendommen.
Eiendommen er ubebygd og ubebodd og selger har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Kommunen bruker i hovedsak boligverdien (formuesverdi) fra Skatteetaten, for å fastsette eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer i kommunen. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt denne boligverdien fra Skatteetaten, blir taksten fastsatt av kommunen.
For eiendommer i Ålesund er beregningsgrunnlaget 2,0 promille av skattegrunnlaget for eiendommen.
Kommunestyret fastsetter hvert år, i forbindelse med budsjett, hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 667.420,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hallvard Johan Odden og Tone E. Haavardsholm

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegne selgerforsikring da dette ikke lar seg gjøre på ubebygde tomter. Evt. reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Kan ikke tegnes på ubebygd tomt.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved synfaring og ihht. salgsoppgave. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Fastpris kr 55.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.950,-
Visninger: kr 1.875,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0160/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.21160

Dato

Sist oppdatert: 11. oktober 2021 kl. 08:53
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre tomter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.