logo
Breidablikk/Øvre Hasle

Øvre Haslevei 64

Prisantydning

1 735 000 – 1 745 000 kr

Andel fellesgjeld: 1 735 000 – 1 745 000 krOmkostninger: 1 735 000 – 1 745 000 krTotalpris: 3 470 000 – 3 490 000 kr
Byggår
2020
Primærrom
81,6 – 83 m²
Type
Nybygg leilighet
Eierform
Andel
Fasiliteter
Garasje/P-plass og Balkong

6 rålekkre andelsleiligheter - 3 SOLGT - God standard og solrik beliggenhet - Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Daglig leder / Eiendomsmegler

Andreas Haraldsen

Sandefjord
mobil 97006400
telefon 33500102

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Øvre Haslevei 64, 3229 SANDEFJORD
Gårdsnummer 47, bruksnummer 130, kommunenummer 3804,Gårdsnummer 47, bruksnummer 134, kommunenummer 3804,Gårdsnummer 47, bruksnummer 134, kommunenummer 3804
Andelsnummer undefined, undefined, organisasjonsnummer undefined

Eier

Kollen Bolig AS

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Alle fellesarealer innenfor byggetrinnet leveres ferdig opparbeidet utomhusarealer. Det leveres ferdig gress. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende eierbrøk. Andelseierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.

Parkering

Det etableres 2 stk dobbeltgarasjer ved siden av bygget. Det medfølger en parkeringsplass i garasje til leilighet 101, 103, 201 og 203. For leilighet 102 og 202 medfølger det en parkerinsplass ute på gårdsplass. I tillegg er det ekstra parkeringsplasser for beboere og gjester ute. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Borettslaget er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. årstiden, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest.

Eventuell adgang til utleie

Du kan leie ut boligen for eksempel ved midlertidig behov når borettslagslovens vilkår for å overlate bruken til andre er oppfylt. Utleie av boligene reguleres av borettslagsloven §§5-3 til 5-10.

Oppvarming

Boligene varmes opp med med elektrisk gulvvarme i entré, bad, WC, stue og kjøkken. På soverom leveres panelovner.

Forkjøpsrett og øvrig informasjon om borettslaget

Selger har engasjert Boligbyggelaget Usbl (Sandefjord) som forretningsfører for borettslaget. Det er inngått avtale med bindingstid på 3 år. Selger vil også inngå serviceavtaler og andre avtaler som selger anser nødvendig for borettslaget. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet.

FORKJØPSRETT
Medlemmer i Boligbyggelaget Usbl har forkjøpsrett i ovennevnte prosjekt ved første gangs kjøp. Ved tildeling fordeles boligene basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være ajour med kontingentbetalingen ved 

BORETT
Selger forbeholder seg retten til å overføre en borett etter borettslags loven § 2-13 i forbindelse med overtagelsen. Boretten gir full rådighet over boligen og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Selger har en frist på 2 år regnet fra første bolig iborettslaget er overtatt til å overføre andelen på kjøper.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3804/47/130:
26.04.1989 - Dokumentnr: 2933 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:3804 Gnr:47 Bnr:79 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Overført fra gnr  47   bnr 80  


09.08.1960 - Dokumentnr: 2324 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3804 Gnr:45 Bnr:1 
Opprinnelig fradelt fra: Gnr: 47  Bnr: 58  


01.01.2020 - Dokumentnr: 1788833 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0710 Gnr:47 Bnr:130 


Vedtekter/Hurordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for borettslaget som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av borettslaget på generalforsamling. Det anbefales å delta på generalforsamlingene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse 4.kvartal 2021.
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 4 ukers skriftlig varsel. Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.

Forbehold fra utbygger

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50% av salgssum er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Boligene blir organisert som ett frittstående borettslag. Selger planlegger å oppføre 2 styk 6 mannsboligene, hvor 1.bygg er utsolgt og bygget er oppført. 

Det vil bli utarbeidet vedtekter for borettslaget og i tråd med vedtektene vil kjøper få rettigheter og forpliktelser. Det opprettes 12 andeler (garasje inkl. i andel 101, 103, 201 og 203 både i bygg 64 og 62) med evt. eksklusiv bruksrett til tilleggsareal jfr. borettslagsloven. Dette gjelder balkonger og boder. Hver kjøper får eksklusiv bruksrett/borett til egen andel. Terrasser på bakkeplan gis vedtektsfestet eksklusiv bruksrett.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer undefined
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.20291

Dato

Sist oppdatert: 08. januar 2021 kl. 10:09

Økonomi

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Opplysninger om fellesgjeld

INNSKUDD
Innskuddet og omkostningene er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det gjøres oppmerksom på at selger/megler kan kreve finansieringsbevis og/eller foreta kreditt- vurdering før kontraktsinngåelse. Kjøper samtykker i dette.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader består av kapitalkostnader knyttet til borettslagets fellesgjeld, samt til drifts- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte månedlige felleskostnader for første driftsår fremgår også av prislisten.

KAPITALKOSTNADER
Kapitalkostnader består av renter og avdrag påborettslagets fellesgjeld. Felleslånet er planlagt som et annuitetslån med flytende rente. Det betyr at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler,
forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt.
Fellesgjelden utgjør 50 % av totalprisen. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et lån med 40 års løpetid hvor de 20 første årene er avdragsfrie. Renten er oppgitt per mai 2020 til 2 %, og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Renter på felleslånet betales av borettslaget gjennom deler av de månedlige felleskostnadene som betales av andelseierne.
Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseiere har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Drifts- og vedlikeholdskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført. Månedlige fellesutgifter er stipulert per måned for et normalt driftsår, hvor blant annet kommunale avgifter, renovasjon, forsikring på byggene, vedlikehold og drift av fellesareal, vaktmester, forretningsførsel, renhold, samt strøm på fellesarealer er inkludert.
Kostnadene fordeles slik at 60 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på leilighetene, mens 40 prosent av kostnadene fordeles likt.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert på erfaringstall.

SIKRING AV FELLESKOSTNADER
Borettslaget planlegges sikret i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Premien er hensyntatt til enhver tid i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til
avtalen sies opp av en av partene.

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at ned- betalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører.

Omkostninger

Se egen prisliste. 

Omkostninger, i tillegg til kjøpesum kommer:
Etableringsgebyr per andel for organisering/stifting av boligselskapet kr 4.300,-
Gebyr for registrering av andel kr 480,-
Hjemmelsoverføring kr 480,-
Eventuell pantenotering kr 480,-
Andelskapital kr 5.000, -
2,5% dokumentavgift av tomteverdien til staten per andel/bolig kr 12 500,-.

Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. Kjøper har risiko for endringeri omkostningsbeløpene.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
88.5 m²1.1 745 000 kr
88.5 m²1.1 735 000 kr
88.5 m²2.1 745 000 kr

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Andreas Haraldsen
Daglig leder/ Eiendomsmegler

Andreas Haraldsen

Telefon
Mobil 97006400
Send epost

Lurer du på noe

Andreas svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2021 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2021 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies