logo
Flateby

Skaugveien 35

Prisantydning

4 600 000 kr

Etasje
2
Soverom
3
Areal (P-ROM)
107 m²
Tomteareal
734 m²
Type / Eierform
Enebolig / Eiet

Prosjektert enebolig over 2. etasjer i Flateby for salg

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Eiendomsmegler

Marius Løkken

Lillestrøm
mobil 45605058
telefon 63806979

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om prosjektet

Prosjektert enebolig over 2 plan beliggende sentralt til i  Flateby.

Boligen vil få en gjennomgående og god planløsning med romslige rom, pen standard og smarte løsninger.

Huset leveres med uinnredet 2. etasje hvor man selv har store muligheter til å lage soverom og ekstra stue.

Boligen bygges etter TEK17.

Eiendommen

Skaugveien 35, 1911 FLATEBY 
Gårdsnummer 2, bruksnummer 168, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3028

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i et etablert, barnevennlig og populært boligområde på Flateby.
I nærområdet finnes bl.a. barnehage, barneskole, buss-stopp, samt marka med lysløype, badevann og flotte turmuligheter sommer som vinter. 
Det er gangavstand til dagligvarebutikk ellers kort vei til Flateby grendesenter med diverse forretninger og servicetilbud.
Det finnes aktive idrettslag i Flateby med bl.a. nyere idrettshall på Stranden. 
Det er ca. 12 km til Kirkebygda, ca. 18 km til Lillestrøm og ca. 38 km til Oslo.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Areal og innholdsbeskrivelse

Prosjektets arelaer:
Bruksareal:107kvm

Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Hall, 2 soverom, stue, kjøkken, bad og vaskerom.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang.  BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 
 
 

Tomten

Eiet tomt på 734 kvm. 

Tomten blir planert med stedige masser og med singlet gårdsplass. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Parkeringsmuligheter på gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
 
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. 

Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen  som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. 

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Standard

Skaugveien 35 er et nytt prosjekt hvor det skal oppføres 1 enebolig over 2 plan i barnevennlig område i Flateby. Boligen leveres av husleverandør Alvsbyhus med hustype Astrid+.

Boligen vil få en meget god planløsning med romslige rom, åpen stue og kjøkkenløsning samt bad av god størrelse. Boligen bygges etter TEK17.

Kjøkken leveres med laminat benkeplate, kjøle- og fryserskap, oppvaskmaskin, komfyr med keramikktopp samt ventilator over komfyr. Gulv av tynnparkett 7 mm.

Stue leveres med gulv av tynnparkett 7 mm, tapet på vegger.

Bad leveres med våtromsbelegg på gulv og baderomspanel.
Vaskerom med våtromsbelegg og våtromstapet på vegger. Stål vaskekum, opplegg for vaskemaskin skap og benkeplate.

Loftsplan i 1 og 1/2 etasje leveres uinnredet med sponplater 22 mm, vegger i bindingsverk. Avsettinger for vann, avløp el og ventilasjon for fremtidig innredning av loftsplan. Vinduer på gavlene.

Tomten blir levert med stedige masser.

Boligen leveres iht. romskjema som ligger vedlagt i selgers leveransebeskrivelse.

Bildene er illustrasjonsbilder fra andre liknende hus og ikke bilder fra dette huset. 

Oppvarming

Boligen er oppvarmet med radiatorer tilknyttet varmepumpe fra NIBE (Nibe F750) som gjenvinner varme fra avtrekksventilasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

30.05.2013 - Dokumentnr: 432258 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3028 Gnr:2 Bnr:110 


01.01.2020 - Dokumentnr: 779181 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0229 Gnr:2 Bnr:168 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan "Del av Ekeberg" datert 11.11.1997. Arealdelen til kommuneplanen gjelder foran eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner ved motstrid. 

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Det er ikke søkt om rammetillatelse eller IG tillatelse for boligen. Dette blir gjort av utbygger etter avtaleinngåelse.

Diverse

Alle bilder er illustrasjonsbilder og det kan forekomme avvik. Bildene er kun ment som en inspirasjon for deg som kjøper og gjenspeiler ikke direkte boligen som oppføres.

Overtagelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen 8
måneder fra avtaleinngåelse. Nærmere informasjon om
endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10
ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet endelig
overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt
iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold
til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det
overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse,
vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er
fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en
forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for
selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder
utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse
opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Megler vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssum
Oppgjør kr 4.600,- 
Markedspakke kr. 16.500,-
Nettannonse Finn.no kr 5.450,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.000,-

Forbehold fra utbygger

Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten
kostnad dersom det inntreffer forhold, eller det er
grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som
medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette
byggearbeidene. Eksempler på slike
forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter
til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet
byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser,
herunder rammetillatelse/ igangsettelsestillatelse, ikke
gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet,
men er eksempler på forhold som kan
medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er
01.02.2021. Selger skal senest denne dato gi Kjøper
skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig
beskjed om oppstart av byggearbeidene samt varsel
om bindende overtagelsesperiode.
Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper
tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente
renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav
mot Selger som følge av kanselleringen.
Boligen selges på prosjekteringsstadiet og
Skaugveien 35
selger forbeholder seg derfor retten til uten
forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen
av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe
fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier
for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er
inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må
påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret
som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og
krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike
forhold.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til
prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer,
skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ
karakter og kan inneholde innredning og tilbehør
mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i
leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Oppdragets KR-kode

KR60.20166

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen
eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.
Kostnader til strøm, kommunale avgifter, brøyting,
forsikring og kabeltv/bredbånd. Iht. SSB er
gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig
ca.23.000kWh pr.år for 2016.
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall
medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne
fordelsavtaler etc.
Kommunale avgifter utgjør normalt ca.kr. 15.000-20.000,-
pr. år. for tilsvarende boliger.
Husforsikring ca pris på 8.000,- pr år.
Kabel-tv og internett kostnader beregnes til 1.200,- pr mnd.
Brøytekostnader beregnes til ca 2.000,- pr år.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. 

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

 Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding .

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 850.000 pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 21.250,-. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.

Totalpris kr. 4.622.592,-.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
107 m²34 600 000 kr

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Avhendingsloven

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssum
Oppgjør kr 4.600,- 
Markedspakke kr. 16.500,-
Nettannonse Finn.no kr 5.450,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.000,-

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

45627 SITPLAN.pdf45627 TERRENGSNITT.pdfRombeskrivelse Flateby.pdf
Marius Løkken
Eiendomsmegler

Marius Løkken

Telefon
Mobil 45605058
Send epost

Lurer du på noe

Marius svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies