logo
Ås

Hogstvetveien 38

Prisantydning

2 600 000 kr

Omkostninger: 66 222 krTotalpris: 2 666 222 kr
Tomteareal
708.1 m²
Type / Eierform
Tomt / Eiet

Boligregulert og solrik tomt m/vann og avløp ført helt frem. Gangavstand til sentrum. Attraktivt, veletablert boligfelt.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Eiendomsmegler MNEF

Thor Gunnar Stavsholt

Ski
mobil 98110000
telefon 64913085

Send e-post
Bestill verdivurdering
Eiendomsmeglerfullmektig

Karoline Smestad Jensen

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Tomt regulert for bolig beliggende i et attraktivt og veletablert boligfelt med gangavstand til Ås sentrum. I Ås sentrum finner du Ås jernbanestasjon som har gode forbindelser til Ski, Oslo og Moss. I Ås er også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hvor det er e meget godt studentmiljø. 

Fra eiendommen er det kort vei til flotte turområder både sommer og vinter - med oppkjørte lysløyper på vinterstid. Det er gangavstand til flere barnehager og skoler.

Den ubebygde eiendommen ligger i en vestvendt skråning med en del vegetasjon og ukjente grunnforhold. Det opplyses av tidligere eier at kloakkledning og strøm er lagt frem til grensen.

Eiendommen

Hogstvetveien 38, 1435 ÅS
Gårdsnummer 55, bruksnummer 503, kommunenummer 3021

Områdebeskrivelse

Velkommen til Hogstvetveien 38! En boligtomt beliggende i et veletablert boligområde nært Ås sentrum. Det er kort vei til flotte turområder både sommer og vinter - med oppkjørte lysløyper på vinterstid. I Ås er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som har et sosialt studentsamfunn og et stort universitetsområde med bla. gressplener og Norsk Landbruksmuseum.

Litt om Ås: Ås sentrum er i rivende utvikling med forretninger, idrettsbane/stadion, barnehager, ungdomsskole, videregående skole, kommune adm. mm. Ås har et variert fritidstilbud med bl.a. kulturskole, speider og stort idrettsmiljø der man kan bedrive de fleste idretter. Svømmehall, kunstgressbane, tennisbaner og ny innendørs fotballhall på idrettsanlegget ved Ås ungdomsskole. Håndballhall ved Ås videregående skole.
Det er kort vei til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med flotte parkanlegg, Landbruksmuseum, tur- og sykkelområder og lysløype. Ås togstasjon har gode forbindelser til Ski, Oslo og Moss. Toget bruker ca 30 min til Oslo S. Det er gode bussforbindelser.

Veibeskrivelse

Ta inn Hogstvetveien fra Sentralveien og følg denne. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Velkommen til visning!

Barnehager og skoler

Det er gangavstand til flere barnehager (DO-RE-MI musikkfamiliebarnehage, Moerlia barnehage og Tunveien barnehage). Det er også gangavstand til Åsgård skole, Rustad skole og Ås ungdomsskole. Nærmeste videregående skole er Ås videregående skole og Ski videregående skole.

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen.

Tomten

Ubebygget eiendom beliggende i en vestvendt skråning med en del vegetasjon. Ukjente grunnforhold. Det opplyses av tidligere eier at kloakkledning og strøm er lagt frem til grensen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har veirett. 

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er selv ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.

Tilknytningsgebyrer for vann og kloakk i Ås kommune ligger her:
http://www.as.kommune.no/index.php?cat=125574
Det må installeres vannmåler.

Kommunale avgifter for vann og kloakk i Ås kommune ligger her:
http://www.as.kommune.no/index.php?cat=125575

Vann for 2020: Fast abonnementspris er kroner 937,50 ,- Kubikkmeterprisen er kroner 16,28.

Avløp for 2020: Fast abonementspris er kroner 937,50,- Kubikkmeterprisen er kroner 19,46.

Renovasjonsgebyr per år i 2020 for vanlig boligbebyggelse er kroner 2.645,- per abonnement. Et standard abonnement inneholder 1 stk 240 l beholder for restavfall og 1 stk 240 l beholder for papp/papir. Restavfallsbeholderen tømmes hver 2. uke og papir/papp tømmes hver 4. uke.

Det opplyses av tidligere eier at kloakkledning og strøm er lagt frem til tomtegrensen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

Dagboknr 5206-1/6, tinglyst 12.05.1998, type heftelse: Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Dagboknr 202901-1/6, tinglyst 21.09.1956, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning. Vedtakelse om forskjellige betingelser for å legge vann/kloakk gjennom bygdevei. 

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for del av Hogstvetveien med tilliggende boligområder m. m datert 17.06.1987,  med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.06.1987.

Det fremkommer nederst på siste side i reguleringsbestemmelsene at denne er utgått og erstattes av kommuneplanens generelle bestemmelser. Det er da kun bestemmelsene om utnyttelsesgrad og bygningshøyde som er endret.

Fra kommuneplanens bestemmelser:

18.1 Utnyttelsesgrad og høyder
- Innenfor områdene tillates oppført åpen småhusbebyggelse (eneboliger, enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2 eller tomannsboliger). Annen boligbebyggelse tillates bare med hjemmel i godkjent reguleringsplan.
- Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og mønehøyde inntil 9 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
- Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

18.2 Parkering
- Carport/garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd med bolighuset. Tillatt gesimshøyde inntil 3,5 meter og mønehøyde inntil 5 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det tillates ikke ark/takoppløft på carport/garasje/uthus.
- Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet.
- Frittliggende carport/garasje/uthus skal plasseres minst 1 meter fra nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til carport/garasje vinkelrett på vei, skal avstand fra garasje til tomtegrense mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 meter.

Plassering av carport/garasje/uthus skal være vist på situasjonsplan som følger byggesøknaden for boligen, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig med dette. Dersom det ikke planlegges carport/garasje/uthus samtidig med boligen, skal det ved beregning av utnyttelsesgrad avsettes minst 36 m2 BYA for eventuell senere oppføring av garasje for hver boenhet, og minst 18 m2 BYA for hver sekundærleilighet.
- Det skal opparbeides to parkeringsplasser for hver boenhet, og én parkeringsplass for hver sekundærleilighet, enten som åpne plasser eller i carport/garasje. Parkeringsplassene skal opparbeides på egen eiendom.

Kopi av reguleringsbestemmelser og kommuneplanen følger vedlagt denne salgsoppgaven. 

Merk at småhusplanen trolig snart vil bli vedtatt. Tidspunkt er usikkert, men trolig andre halvår 2021. Det er blant annet foreslått lavere utnyttelsesgrad enn i dag. Henholdsvis 22 % og 26 %. Det er også krav til lavere mønehøyder og gesimshøyder avhengig av hvilket tak man velger. Mer informasjon kan sees på kommunens hjemmesider. https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-plan-22-01-2020.350480.MD1I719371o2c06.pts.html

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som vil bli godkjent på eiendommen.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 20.000,- av salgssummen
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 14.750,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Oppdragets KR-kode

KR46.19136

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Det må påregnes kommunale avgifter når tomten er bebygd. Se nærmere beskrivelse under vei/vann/avløp.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.666.342,-

I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-  Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Eiendomsmeglerfullmektig

Karoline Smestad Jensen

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 20.000,- av salgssummen
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 14.750,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Vedlegg SOEgenerklæring boligselgerforsikring
Thor Gunnar Stavsholt
Eiendomsmegler MNEF

Thor Gunnar Stavsholt

Telefon
Mobil 98110000
Send epost

Lurer du på noe

Thor svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies