Prosjekt

Bosmyrveien 22

3 600 000–3 800 000 kr
65–69 m²
3 rom
Illustrasjon av omsøkt fasade
Illustrasjon av omsøkt fasade
Kart
Del
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
Vågsbygd - To nybygde *) selveierleiligheter sentralt i Vågsbygd.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 600 000–3 800 000 kr
 • Omkostninger
  91 170–96 170 kr
 • Totalpris
  3 691 170–3 896 170 kr
 • Rom
  3 rom
 • Primærrom
  65–69 m²
 • Tomteareal
  896 m² (eiet)
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom69 m²2.etg3,6 MNOK
3 rom65 m²3.etg3,8 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Å bo i en leilighet i en blokkbebygelse er det mange som gjør i Vågsbygd, og det er helt sikkert flott på alle måter, men det er samtidig forståelig at noen ønsker leilighetens fortreffelighet hva gjelder lettvinthet, det arealeffektive, og det positive rundt kostnadene, men samtidig ønsker en bebyggelse som er villapreget, noen som ønsker seg færre naboer i bygget, og et ønske om gode og romslige utearealer. Er du/dere en av de er dette prosjektet som skapt for slike verdier.
Prosjektet består av *) "nybygde" selveierleiligheter som etableres i eksisterende bebyggelse som oppgraderes så betydelig at det rent juridisk vil bli å betrakte som en nybygg som følger lovbestemmelsene for nybygg med den sikkerhet og garantistillelse som det gis kjøper. Bebyggelsen får et moderne uttrykk . Leiligheten i 2.etg og 3. etg vil disponere en dobbel carport med sportsbod i tilknytning til carporten. Det er søkt om terrengarbeider på tomten for å etablere et best mulig uteområde og enkel adkomst til parkering og carport.
Det bemerkes at eksisterende bolig fra 1950 vil bli gjenstand for vesentlig oppgradering og standardheving, dog kan det ikke forventes at teknisk forskrift (Tek 17) blir den gjennomgående leveransen.
Eiendommen vil bli seksjonert og organisert som et eierseksjonssameie. Selger har søkt dispensasjon til en tredje boenhet beliggende i underetasjen i bygget. Hvis søknaden blir innvilget vil sameiet bestå av tre boligseksjoner.
Fra selgers side er det ikke lagt føringer for hvilke funksjoner som skal legges inn under sameiets oppgaver, ut over at det vil kunne være en fordel rent praktisk og økonomisk at det etableres en felles forsikring på bygget som betales av sameierne etter en eierbrøk utregnet fra leilighetens bruksareal.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bosmyrveien 22, 4621 KRISTIANSAND S
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 13, bruksnummer 225, ideell andel 1/1

Fellesareal i bygg

For leilighet 101 og 201 vil arealet i carport være å anse som felles.

Konstruksjon

Bebyggelsen består av trekonstruksjon, saltak, se forøvrig selgers leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon om bebyggelsen

Boder

Bod i carport for leilighet 101 og 201 

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.  
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/13/225:
18.02.1975 - Dokumentnr: 1811 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:511
Bestemmelse om kloakkledning
07.10.1948 - Dokumentnr: 501800 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:13 Bnr:33
01.01.2020 - Dokumentnr: 856429 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:13 Bnr:225
18.02.1975 - Dokumentnr: 1811 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:511
Bestemmelse om kloakkledning

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) så lenge utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
 

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse. 

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 65-69 kvm
P-rom fra-til: 65-69 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Samtlige rom innenfor leilighetens omsluttende vegger. Det bemerkes at i tillegg til de oppgitte arealer vil det medfølge en sportsbod som bygges i tilknytning til felles carport.
I prospektets arealbeskrivelse gjengis muligheten for leilighet 201 å bestille innredning av loft. Loftet er på plantegningen vist med to soverom og korridor. Etter dagens gjeldende forskrift vil det være krav til min 240cm himlingshøyde på soverom. Selger har vurdert det slik at i og med at boligen er fra før 01.2011 er det lempligere forskriftskrav hvor man bl.a kan ha en himlingshøyde ned til to meter.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang.  BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Boligens balkong kommer i tillegg for alle arealangivelser.
 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Megetsentral beliggenhet i"hjertet" av Vågsbygd med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet til buss, Amfisenter m/ butikker, post, bank, vinmonopol, skole, barnehage, idrettsanlegg og flott turområde.
Idrettsanlegg med kunstgressbaner, tennis- håndball- og basketballbaner, badevann og flotte turterreng i umiddelbar nærhe.
til Kristiansand sentrum.Gangavstand til Auglandsbukta med kommunal båthavn. Herfra kan man ta turbåt til idylliske bragdøya. Flotte turstier og badeplasser i området. Kanskje en av de mest kjente er Fiskåvannet. Her får du en flott tur for både store og små, og badeplass ved demningen.
Kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, samt idrettsanlegg.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten blir felles for seksjonene.

Garasje/parkering

Parkering på felles tomt eller i carport

Vei, vann og avløp

Stikkord det må opplyses om:
-    offentlig eller privat
-    evt. eiers ansvar for private stikkledninger til boligen.
-    andre spesielle innrettingen f.eks. nødvendige tekniske installasjoner, pumpekum, fordeling av
ansvar for felles stikkledningsnett osv.
STANDARDTEKST:
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen 
 

Regulerings-og arealplaner

Kommuneplanens arealdel vedtatt 22. juni 2011. Det bemerkes at eiendommen ligger innenfor gul støysone.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke gjengitt eksakte kommunale gebyrer, da leilighetene ikke er bebygd og har noen historikk i kommunens register. Kommunen vil kreve bl.a eiendomsskatt, kommunalt vanngebyr, både faste og variable, kommunalt avløpsgebyr, både faste og variable, vannmålerleie og branntilsyn-feiegebyr. Hva gjelder nivået på eiendomsskatten henvises det til opplysningene i punktet eiendomsskatt.
Dagens kommunale avgifter på eksisterende eiendom er oppgitt til kr 10 951,- hvorav eiendomskatten utgjør kr 2 915,-
Det forventes at gebyrene vil utgjøre kr 12 - 15.000,- årlig
I tillegg vil det påløpte renovasjon fra Avfall Sør. Renovasjon standard kr 3 925 for 2022
Strømforbruk er stipulert til 4 800 kvm årlig. Dette er tall hentet fra forbrukerguiden pr. august 2022. Dette beregnet ut fra en leilighet på 80 kvm. Merk at det skal ligge tilrette for lavere forbruk enn dette, da oppgitte tall er gjennomsnittsberegninger.
Kjøper må selv tegne villa og innboforsikring antatt kostnad kr 5 til 8 årlig. Alt avhengig av verdi på innbo og type dekning på forsikringen.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Grunnlaget for skatten er en takst vedtatt av sakkyndig nemnd som skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi ved siste omtaksering. Taksten baserer seg på:
Faktaopplysninger om areal på bygning og tomt
Skjønnsmessige vurderinger av eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter.
Taksten gjelder normalt i ti år, men kan bli endret underveis dersom det foretas endringer på eiendommen som påvirker dens verdi.
Eiendomsskatteloven § 8 A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»
Skattesatsen er for 2022 er 2,1 promille for boliger. Det er ikke innført bunnfradrag for boenheter i boliger og fritidsboliger i 2022. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.
Det er også et krav til at takstene som kommuner bruker for å beregne eiendomsskatt, skal oppdateres hvert 10. år. Forrige oppdateringer var i 2011 i Kristiansand. For ytterligere informasjon om eiendomskatt se kommunens hjemnmeside.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen
Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-. Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk. 
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr XXX. 
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer.  

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer:
Kjøper sal innbetale kjøpesummen og omkostninger innen to dager før overtagelse finner sted.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Sørlandseiendom AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

En forutsetning for gjennomføring av prosjektet er at selgers gis godkjennelse på søknad om omgjøring av eksisterende tomannsbolig til et bygg med leiligheter. Det presiseres at planene ikke ligger innenfor dagens reguleringsvilkår slik at selger er avhengig av at det blir gitt dispensasjon til planen.
Det vil bli søkt om tre selveierleiligheter i bygget. I skrivende stund legges det ut to av leilighetene for salg. Den tredje er tiltenkt i kjeller/sokkeldel av bebyggelsen. Foruten uteområde som blir felles for seksjonene vil de to seksjonenen som selges disponere det arealet som vises i vedlagte tegninger.
Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til ca syv måneder etter at byggegodkjennelse foreligger. Søknad om godkjennelse er allerede igangsatt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest. 
 

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er tre uker etter at den er inngått. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I delvis nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 
 

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
INFO TIL MEGLER: Det er anledning etter loven å fastsette et avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. Gebyret skal være rimelig. Dette er aktuelt kun for avbestilling frem til byggestart. Etter den tid vil utbygger kreve erstatning i henhold til hvor mye arbeid som er lagt ned, og et standardisert gebyr vil ikke være dekkende. Om dette er ønskelig fra utbygger er forslag til frase:
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 10 000,- / alternativt en prosentsats av kjøpesum. Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
 

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: xxx
Oppgjør kr 4.600,- 
Markedspakke kr 13.750,-/kr. 16.000,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.350,-

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22482

Dato

Sist oppdatert: 03. januar 2023 kl. 14:55

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.