Prosjekt

Sentrumsveien 19B

6 500 m² (eiet)
Rune Selven
Presenteres av
Rune Selven
Bjugn
6 tomter med sentrumsnær og flott beliggenhet - Kort vei til skole og barnehage - Utsikt - Solrikt
Sjekk estimert lånekostnad
  • Tomteareal
    6 500 m² (eiet)
  • Type
    Tomt - bolig
  • Eierform
    Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?
0

Beskrivelse

Kort om prosjektet

6 flotte og romslige tomter med en populær beliggenhet kommer for salg.
Her vil du få gangavstand til alt Bjugn har å by på. Tomtene vil være ca. 700 kvm til 1500 kvm med fin beliggenhet på et lite høydedrag. Stedet er perfekt for deg som ønsker gode solforhold og flott utsikt. Det vil bli laget vei på fellesarealet, samt snuplass. Bjugn byr på blant annet dagligvarehandel, Bjugnhallen, ridesenter og Vinmonopol. Gangavstand til skole og barnehage gjør at alt ligger til rette for en enkel hverdag.
Ta kontakt på 481 70 042 for tomtevisning.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sentrumsveien 19B, 7160 BJUGN
Kommunenummer 5057, gårdsnummer 20, bruksnummer 7, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Dagboknr 3498, tinglyst 6.12.1960, type heftelse: Bestemmelse om veg. Kjøperen av eiendommen "Hylla" har rett til å benytte gårdsveg fra hovedveg til den solgte parsel.
Dagboknr 1699, tinglyst 16.06.1965, type heftelse: Bestemmelse om vannledning. Botngård med Omegn Vassverk A/L tillatelse til å legge vassledning og utføre reparasjonsarbeid og vedlikehold på ledningen i framtiden.
Dagboknr 1692, tinglyst 19.04.1991, type heftelse: Eier av parsellen Gnr 20 Bnr 475 i Ørland kommune har rett til å legge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger på hovedbruket. Eier av parsellen har rett til adkomst over hovedbruket.
Dagboknr 1378, tinglyst 15.03.1990, type heftelse: Bjugn kommune har rett til å legge og ha liggende gjennom eiendommen vann og kloakkledning med nødvendige kummer.
Dagboknr 5245, tinglyst 22.10.1982, type heftelse: Gnr 20 og Bnr 409 i Ørland kommune har rett til legging og rett til vedlikehold av vann- og kloakkledning over hovedbruket.
Dagboknr 4526, tinglyst 02.09.1981, type heftelse: Bestemmelse om å ha og vedlikeholde vannledning over hovedbruket.
Servituttene vil følge eiendommen.

Generell orientering om areal og innhold

I alt 6 selveide eneboligtomter i størrelsesorden 700 til 1500 kvm. Se liste. Ingen byggeklausul. Tomtene består av fjell og jordekt mark.
Tomt BF 1: ca. 800 kvm. kr: 850.000,-
Tomt BF 2: ca. 700 kvm. kr: 800.000,-
Tomt BF 3: ca. 1500 kvm. Kr: 1.100.000,-
Tomt BF 4: ca. 1100 kvm. Kr: 1.000.000,-
Tomt BF 5: ca. 800 kvm. Kr: 850.000,-
Tomt BF 6: ca. 800 kvm. Kr: 800.000,-

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra sentrum følg Strandveien og ta til høyre FV 721 og deretter første til høyre. Det vil bli godt skiltet av eiendomsmegler Krogsveen på visningsdagen.
Tomtene ligger omkranset av fjorden med flotte utsiktsforhold på en del av tomtene. Her bor du sentralt med gangavstand til alt man trenger i hverdagen. I Bjugn finner man blant annet dagligvarehandel, Bjugnhallen, ridesenter, Apotek og Vinmonopol ca. 13 minutter fra kaien. Andre helgen i august blir det arrangert Kystkulturdagene i Lysøysund hvor det i tradisjon tro blir markedsboder, barneaktiviteter, underholdning, utefest og mye god mat og drikke. KK-dagene blir arrangert av Stiftelsen Frohavet. Videre byr Bjugn på mange naturopplevelser både til lands og til vanns.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomt BF 1: ca. 800 kvm.
Tomt BF 2: ca. 700 kvm.
Tomt BF 3: ca. 1500 kvm.
Tomt BF 4: ca. 1100 kvm.
Tomt BF 5: ca. 800 kvm.
Tomt BF 6: ca. 800 kvm.
Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Eksklusiv bruksrett til naturlig tomteareal for hver bolig sikres ved tinglysing av tilleggsdel til de respektive seksjonene.

Garasje/parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommene vil bli tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Veiretten vil bli tinglyst.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til nåværende reguleringsplan for Botngård sentrum datert 15.03.2005 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Men eiendommen vil falle under detaljregulering for Botngård vestre som nå er under utarbeidelse. Selger tar forbehold om at denne blir godkjent av kommunen og at det kan forekomme endringer i forhold til nåværende reguleringsplan.
Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med bolig som ikke skal overstige 2 etasjer med unntak av områder for blandet sentrumsbebyggelse hvor inntil 3.etasjer tillates. Gesimshøyde for 2 etasjers bygg skal ikke overstige 7 m over eksisterende terreng. Gesimshøyde for 3 etasjes bygg skal ikke overstige 10 meter. Takvinkelen skal ikke overstige 40 grader. Antall parkeringsplasser innenfor reguleringsområdet som den enkelte byggherre må anlegge, skal når annet ikke er bestemt, bergenes etter følgende normer. Boliger: 1,5 biloppstillingsplass pr.leilighet (avrunder opp). Områder for boliger bebyggelse skal nyttes til boligformål samt tilhørende garasje og uthus. Tillatt bebygd areal må ikke overstige 0,4m
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

Vannavgift: For boliger med bruksareal på over 100 kvm kr 6.080,- pr år.
Avløpsavgift: For boliger med bruksareal på over 100 kvm kr 4.360,- pr år.
Feieravgift: Kr 470,- pr år.
Renovasjon 80 L: kr. 3.618,-
Renovasjon 140 L: kr. 4.235,-
Renovasjon 240 L: kr. 5.262,-
Renovasjon 360 L: kr. 6.290,-
Det er 4 terminer i året.
De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-

Annen viktig informasjon

Eier

Basse Riseth

Velforening

Kjøpere av tomtene vil sammen måtte lage en velforening som tar seg den private veien.

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.21237

Dato

Sist oppdatert: 25. august 2022 kl. 09:33

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.