HOFSTAD // HØN

Thomas Jensens vei 47

Prisantydning

4 190 000 kr

Omkostninger: 105 972 krTotalpris: 4 295 972 kr
Tomteareal
773 m²

SJELDEN TOMT I MEGET ATTRAKTIVT OMRÅDE MED FATASTISK UTSIKT - BELIGGENDE PÅ HØYDEDRAG - INNERST I BLINDVEI - 20% BYA

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Tomten ligger landlig og usjenert til i et veletablert og trivelig bomiljø bestående av villabebyggelse på Høn i Asker. Den solrike tomten ligger innerst i blindvei, har flotte uterom med lite innsyn, og er vendt mot syd og vest med flott utsikt mot fjorden.

Eiendommen

Thomas Jensens vei 47, 1384 ASKER 
Gårdsnummer 26, bruksnummer 10, seksjonsnummer 0, kommunenummer 220

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i et hyggelig og etablert villaområde på Høn i Asker. Dette er et meget populært og etablert boligområde med kort avstand til alt av fasiliteter. Kort vei til både Holmensenteret og Trekanten kjøpesenter med alt av butikker og fasiliteter.

Særdeles god tilgang til offentlig kommunikasjon med toget som går hvert 15. minutt fra Høn stasjon i retning Oslo og Asker. Høn stasjon ligger ca. 12 min unna og toget bruker kun 27 minutter til Nationaltheateret og kun 2 min til Asker sentrum. Vakås stasjon ligger ca. 14 min unna. 

Hofstad barneskole ligger i trygge gåavstander fra tomten, ca. 5 min gange, og det er flere barnehager i gangavstand fra boligen, bl.a. Læringsverkstedet Bjørndalen. 

Hvalstrand bad er en kort spasertur unna, som er en av Oslofjordens fineste strender med restaurant. Det er også nærhet til marka med flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter, blant annet Semsvannet er et kjent navn for alle som bor i Asker og er et meget populært turområde sommer som vinter. Solli med flotte ski/tur anlegg og lysløype ligger også innen kort kjøreavstand, i tillegg er det preparerte skiløyper fra Jansløkka med adkomst til Vestmarka og videre til Nordmarka. Bademuligheter i sjøen finnes også ved Holmenskjæret som i tillegg har gresslette og volleyballbane. 

Holmensenteret er kun 5 min kjøretur unna. Asker sentrum når du også etter ca. 5 min kjøring. Her er det meget godt utvalg av forretninger, treningssentre, kulturliv, flytog ''alle'' andre servicetilbud.

Veibeskrivelse

Se kartskisse. Fra Hofstadgata, ta inn Thomas Jensens vei. I T-krysset ta til venstre. Tomten ligger hel innerst i veien. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Skoler: 
Hofstad barneskole
Solvang ungdomsskole
Asker videregående skole 
Bleiker videregående skole

Barnehager
Læringsverkstedet Bjørndalen
Solgården barnehage 
Hval gård barnehage

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Tomten

Eiet tomt på 773 kvm. 

Tomten har en meget attraktiv beliggenhet, høyt og fritt, med fantastisk utsikt og svært gode solforhold. Her får du en tomt med slak hellning, noe som igjen gir deg gode muligheter for spennede utforming og maksimal utnyttelse av tomten.

Tomten ligger innefor gul støysone med støyintervall fra ca. 55-59 dB ifølge temakart som følger vedlagt. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kjøper må påregne at kommunen kan kreve en støyutredning ifbm. utnyttelse av eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett. 

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Kjøper må påregne normale tilknytningsgebyrer til Asker kommune for vann og avløp. Tilknytningsgebyret beregnes etter boligens areal. 

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på: 
Vann per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).
Avløp per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med følgende unntak:
Refusjonskrav - Tomten har en privat heftelse på kr 73.840,-. Eiendommen er forpliktet til å betale sin andel av felles lekeareal som omhandler gnr. 26, bnr. 209. Dette følger av vedlagt dokument i salgsoppgaven datert 23.07.2019. Pr. juni 2019 utgjorde dette refusjonskravet kr 73.840,-. Kjøper overtar fult ansvar for dette.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
- Dagboknr 7061, tinglyst 11.09.1969, type heftelse: Erklæring/avtale - Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom.
- Dagboknr 22824, tinglyst 07.12.1976, type heftelse: Erklæring/avtale - Tomten som denne servitutten omhander er gnr. 26, bnr. 99. 
- Dagboknr 6071, tinglyst 19.04.1977, type heftelse: Best. om vann/kloakkledn. - Rett for kommunen til å stenge av felles hovedstoppekran, samt forpliktelse til reparasjon og vedlikehold av felles vann og kloakkledninger.

Ovennevnte servitutter gjelder i all hovedsak hovedbølet Hofstadgata 41 som nå har matrikkel gnr. 26, 202 i Asker kommune. Tidligere hadde denne eiendommen gnr. 26, bnr. 10. Disse servituttene har derfor viderefulgt denne matrikkelen, men har ingen betydning for denne tomten.

I tillegg følger disse servituttene som anses for å ha betydning for tomten:
- Dagboknr 456115, tinglyst 23.04.2019, type heftelse: Jordskifte - Jordskiftesak 15-201507REN-JLST Thomas Jensens vei - Dette omhandler veiretten i gnr. 26, bnr. 107 i Asker kommune (den siste delen av veien inn mot tomten fra den kommunale veien).

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter:
Dagboknr 3263, tinglyst 07.05.1953, type rettighet: Bestemmelse om veg - Rettighet hefter i: gnr. 26, bnr. 46, snr. 1, 2 og 3 i Asker kommune. - Denne antas for ikke å ha noen betydning for eiendommen. Gnr. 26, bnr. 46 ligger langt unna denne eiendommen. 
Dagboknr 37034, tinglyst 22.12.2003, type rettighet: Bruksrett - Bestemmelse om adkomstrett. Rettighet hefter i: gnr. 26, bnr. 107 i Asker kommune. - Denne rettigheten har ingen spesiell betydning for denne eiendommen.
Dagboknr 122785, tinglyst 29.01.2019, type rettighet: Bruksrett - Gjelder bruk av felles lekeareal. Rettighet hefter i: gnr. 26, bnr. 31, 206, 207, 208 og 209 i Asker kommune.
Dagboknr 456115, tinglyst 23.04.2019, type rettighet: Bestemmelse om veg - Jordskiftesak 15-201507REN-JLST Thomas Jensensvei. Rettighet hefter i: gnr. 26, bnr. 107 i Asker kommune.

Kontakt megler for å få oversendt kopi av servituttene.

Reguleringsplan og rammetillatelse

REGULERINGSPLAN:
Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan 49B - "Arealet mellom jernbanen - Hofstadgata" datert 31.08.1987 med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med frittliggende bolig. Denne følger vedlagt i salgsoppgaven og du må lese og forstå denne før bud inngis. 

Utnyttelse: 
Reguleringsplanen angir høyere utnyttelse enn kommuneplanen og vil derfor fremdeles gjelde.
- Maks. utnyttelsesgrad eksklusive garasjer er U=0,17. Frittliggende garasje inntil 36 m2 regnes ikke med i U-graden. For større garasjer regnes tillegget over 36m2 med i U-graden.
- BYA = 167 kvm 

Gangsti: 
Det går en gangsti på nedsiden av tomten. I reguleringsplanen går det frem at gangstien skal fungere som en trafikksikker snarvei for beboerne i området som skal i retning av Høn stasjon, nærbutikk og Asker sentrum.

***

KOMMUNEPLAN:
Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse, boligområder med utfyllende bestemmelser - Type B, iht. kommuneplan for Asker kommune 2018 - 2030. 

Utdrag fra kommuneplan: 
Reguleringsplanene gjelder fortsatt, med unntak av konkret overstyring og/eller supplering på følgende punkter:

Boenheter:
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter, tillates disse områdene bebygget med to boenheter. Det tillates én enebolig med tilhørende sekundær boenhet.

Utnyttelse:
Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal. Der gjeldende regulering angir høyere utnyttelse, vil denne utnyttelsen fortsatt gjelde.

I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser, jf. punkt 12 / parkeringsnormen i kapittel 3, medtas med 18 m² pr. plass, uavhengig av om garasjen bygges eller ikke.

Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, forutsatt at parkeringsplassen ligger på terreng og ikke er overbygd.

Én renovasjonsbinge på inntil 5 m²-BYA tillates i tillegg til angitt %- BYA.

Høyder:
Det tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden skal likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For bebyggelse med pulttak eller flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter beregnet i henhold til TEK. Bebyggelse med pulttak og flate tak skal likevel ikke på noe punkt langs fasaden overstige 7,5 meters høyde målt loddrett ned til underliggende eksisterende terreng. Inntrukket toppetasje tillates når toppetasjens fasadeliv flukter med underliggende fasadeliv på minst 2 fasader.

Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel.

Regulert etasjebegrensing oppheves.

Garasje:
For frittliggende garasjer tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter, beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt overstige 3,5 meter målt fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

Tak:
Regulert takform og takvinkel oppheves.

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i takflaten, tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate over tillatte gesimshøyde. Dette gjelder ikke for bebyggelse med pulttak eller flate tak.

Takterrasser tillates inntil 5,5 meters høyde målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For takterrasser høyere enn 3,5 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen gjelder følgende begrensninger:
- Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn på takflaten fra gesims.
- Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2.

Parkering:
Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen, jf. punkt 12 /kapittel 3 – Parkeringsnorm og dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til kommunens vei- og gatenormal (4.5.2010).

Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt.

***

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Diverse

Diverse: 
- Risikoen for å få godkjent eventuelle fremtidige søknader etter plan og bygningsloven, påhviler kjøper. 
- Risikoen for eventuelle offentlige byrder og rådighetsinnskrenkninger som gjelder eller måtte bli lagt på arealet, påhviler kjøper. 
- Kjøper er kjent med at det ikke er gjort noen grunnundersøkelser på eiendommen. 
- Selger fraskriver seg enhver form for forurensing i grunnen uavhengig av hvem som har vært forurenser.
 
Brannvannskum:
Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. Megler har sendt forespørsel til Asker kommune om hvor denne ligger, men har pr 4/11 ikke mottatt svar. I villastrøk må brannvannskummen være maksimalt 100 meter fra der boligen skal ligge. Kontakt megler for mer info.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves eller av andre grunner denne ikke kan brukes, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. 

Alternativet til brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR15.19151

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter: 
Ihht. kommunens faste sattser. Se priser på hjemmesiden til Asker kommune, https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/Priser/

Strøm: 
For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Hafslund Nett på tlf.: 22 43 58 00. Hafslund Entreprenør AS, tlf 22 43 52 00 svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.295.972,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-,  med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,25% av salgssummen 
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 15.150,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Alexander Fossum
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Alexander Fossum

Telefon
Mobil 93040668

Lurer du på noe

Alexander svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.