Rauland

Hovdeli III

Prisantydning

875 000 kr

Areal (P-ROM/BRA)
undefined m² / undefined m²
Type / Eierform
Hyttetomt / Eiet

Fantastiske Hovdeli. Vestvendte utsiktstomter. Skjermet, solrikt og vakkert. Et feiende flott hyttefelt!

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Det er ikke uten grunn at Hovdeli har vært det mest populære tomtefeltet på Rauland de siste 12 årene. Hittil er det bygget nærmere 100 hyttter i Hovdelis vesthelling. Feltet er blitt en
suksess på grunn av sin solrike utsiktsbeliggenhet, med løypetraseen som passerer gjennom feltet og binder Hovdeli til det øvrige løypenettet på Rauland.

I Hovdeli har det skjedd en skånsom og harmonisk utbygging i den småkuperte
vestvendte lia. Hyttene i feltet er stort sett i størrelsen +/- 100 m², og under hele
utbyggingen er det tatt hensyn til bevaring av vegetasjon og naturlige terrengformasjoner.
Feltet bærer preg av en bevisst holdning til samspillet mellom bygninger og tomteforhold, og slik har man i Hovdeli ungått et ruvende hyttefelt og skjemmende inngrep i sårbar høyfjellsnatur.

DEt er mulig å bygge små tun i Hovdeli. Innenfor en maksgrense på 130 m², gis man mulighet for 3 bygg på tomta. For de som ønsker både hytte, et romslig anneks, og feks en smørebod satt sammen i en tunløsning, så finnes muligheten i Hovdeli. De nye tomtene åpner for muligheten til å realisere spennende hyttedrømmer i den flotte vesthellinga, sentralt på Raulan, men rolig og tilbaketrukket.

Velkommen til Hovdeli, et rolig hyttefelt, midt i turterrenget, sommer som vinter!

Eiendommen

Hovdeli III, 3864 RAULAND 
Gårdsnummer 153, bruksnummer 251, seksjonsnummer 0, kommunenummer 834

Områdebeskrivelse

Hovdeli ligger mellom Rauland Skisenter og Austbø(Camp Vierli). Fra tomtene er det ca 15 min å gå til skisenteret. Om vinteren går løypetraseen fra Hovdeli og bort til Skisenteret.

SE:
www.visitrauland.com

Dette er en felles nettside med generelle nyheter, faktaopplysninger om Rauland, bo- og innkvarteringstilbud, bakke- og løypeoversikt, innlegg fra forskjellige Raulandsaktører, samt informasjon fra Vinje kommune og Rauland Turist. Her finner man informasjon om vær- og føreforhold, aktiviteter, kulturtilbud, handel og vandel i Vinje kommune.

I vintersesongen går det flere ganger daglig gratis skibuss (hvis betalt løypeavgift)  mellom alle tre skisentrene på Rauland. Fra Vierli går skibussen til Rauland Høgfjellshotell, Rauland Skisenter, Holtardalen, Austbø Hotell(Camp Vierli), Rauland Sentrum(Krossen) og Raulandsfjell Alpinsenter, og returnerer samme rute. Nedenfor Hovdeli på Fv 37 kan man gå av og på bussen.

Tomtefeltet på Hovdeli har blitt en suksess pga. sin solrike utsiktsbeliggenhet, med løypetraseen som passerer gjennom feltet og binder Hovdeli til det øvrige løypenettet på Rauland.

I Hovdeli har det skjedd en skånsom og harmonisk utbygging i den småkuperte
vestvendte lia. Hyttene i feltet er stort sett i størrelsen +/- 100 m², og under hele utbyggingen er det tatt hensyn til bevaring av vegetasjon og naturlige terrengformasjoner.

Feltet bærer preg av en bevisst holdning til samspillet mellom bygninger og tomteforhold, og slik har man i Hovdeli ungått et ruvende hyttefelt og skjemmende inngrep i sårbar høyfjellsnatur.

Det er mulig å bygge små tun i Hovdeli. Innenfor en maksgrense på 130 m², gis man mulighet for 3 bygg på tomta. For de som ønsker både hytte, et romslig anneks, og feks en smørebod satt sammen i en tunløsning, så finnes muligheten i Hovdeli. De nye tomtene åpner for muligheten til å realisere spennende hyttedrømmer i den flotte vesthellinga, sentralt på Raulan, men rolig og tilbaketrukket.

Velkommen til Hovdeli, et rolig hyttefelt, midt i turterrenget, sommer som vinter!

Veibeskrivelse

Adkomst direkte til tomtene fra brøytet vei i tomtefeltet. Fra Fv 37 går veien gjennom Hovdelifeltet og opp til de nye tomtene. Veien er stengt med bom som åpnes med mobiltelefonen. Hver hytteeier kan få autorisert 4 mobilnumre for åpning av bommen.

Veibeskrivelse:
Kjør av fra Fv 37 v/Rukkemo(v/skytebanen) mellom Austbø og Rauland Skisenter. Kjør forbi containerne, gjennom bommen, og opp bakken. Straks veien flater ut, tar man til venstre i første kryss og holder til venstre rett fram til veis ende der tomtefeltet starter.

Tomten

Alle tomtene ligger i vestvendt og småkupert terreng med utsikt mot Raulandsfjell. Tomtene er merket med tomtenummer (sommerstid). 

Vedrørende hyttas plassering skal hyttas grunnmur som hovedregel omslutte skiltplasseringen. 

Parkering

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal tomteeier opparbeide 2 biloppstillingsplasser på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Det blir ført fram vei, vann, avløp og elektrisitet til tomtegrense.

Eventuell adgang til utleie

Det er ingen restriksjoner knyttet til eventuelt ønske om utleie av egen hytte. 

I feltet er tomtene 103 og 104 regulert til tidsbegrenset utleieformål. Det betyt at hyttene profesjonelt skal frambys til utleie i et bestemt omfang, i en begrenset periode. Konferere selger eller megler nærmere om bestemmelsene rundt utleie.

Det gjøres oppmerksom på at utleieplikten vil ha betydningen for den skattemessige vurderingen av leieinntekter, samt eventuell gevinst ved videresalg. For ytterligere informasjon vedrørende de skattemessige konsekvensene ved kjøp, salg og utleie av hytta, kontakt skatteetaten.

Informasjon om

En hytteier som selger sin eiendom, plikter å sørge for at Hytteforeningen blir informert om eierskiftet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende heftelser/servitutter blir tinglyst på eiendommen: 

Hytteeier skal betale den alltid gjeldende årlige løypeavgift (kr 1.000) /2019) til Rauland Turist AS, org.nr. 971 160 004. Avgiften reguleres iht. styrebeslutning i Rauland Turist AS.  Det er obligatorisk medlemskap i Hovdeli Hytteforening. Kjøper denne eiendom slutter seg uten videre til de vedtekter som til en hver tid er gjeldende i hytteforeningen. 

Det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av tomteprosjektet.  Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Tomtefeltet er regulert til hyttebebyggelse og fritidsformål. To(blå) tomter har formål utleiehytter.

Reguleringsplan: 
REG.PLAN FOR HOVDELI DEL 3, DEL AV GNR. 153 BNR. 13 I VINJE

Reguleringsbestemmelser: 
Reguleringsføresegner for Hovdeli del 3, gnr.153 bnr. 13 i Vinje kommune

Reguleringskart og tilhørende reg.bestemmelser er tatt inn i prospektet.

Kjøper er kjent med at området kan bli videre utbygd, jf. den kommunale arealdelplanen for området. Kjøper er videre kjent med at grunneier mulig vil søke utvidelse av hyttefeltet videre østover, utover det som fremkommer i dagens kommunale arealdelplan for området.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Vinje kommune. Før overskjøting av tomten må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjon. Boplikten gjelder ikke for fritidseiendom.

Diverse

Tomteeierne vil bli pålagt en årlig andelsmessig avgift for drift og vedlikehold av trykkøkningsstasjonene samt øvrig tilknyttet fellesanlegg.

Det foreligger utleieklausul på tomtene 103 og 104.

Megler ivaretar oppgjør og hjemmelsovergang med tinglysing av skjøte til kjøperen når eiendommen er opprettet i grunnboken. Opprettelse av eiendommens grunnboksblad er avhengig av offentlig saksbehandlingstid. Fram til tomten er oppmålt er selger suveren hva gjelder endelig og konkret fastsettelse av grensepunkter. I forhold til detsom er oppgitt, kan mindre avvik (+/-) i tomtestørrelsen forekomme ifm. faktisk oppmåling.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere og forkaste ethvert kjøpetilbud. Likedan forbeholder selger seg retten til når som helst å korrigere prislisten på usolgte tomter iht. den markedsvurdering som måttte bli gjort gjeldende. En prisstigning vil alltid framkomme i salgsoppgaven som er nedlastbar fra nettannonsene. 

Som en forsikring mot frysefare, er kjøper selv ansvarlig fortinekabel i vannrør fra hytta og ut til kjøpers tilknytningspunkt på felles hovedledning.

Eventuelle framtidige reparasjoner/vedlikehold/service-avtale tilknyttet fellesanlegg i feltet fordeles på hytteeierne. Foreløpig har ikke dette vært aktuelt.

Overtagelse

Overtakelses- og betalingstidspunkt avtales mellom byder og megler på tidspunkt for budaksept/avtaleinngåelse. Seneste betalingsfrist for tomta er 1 mnd etter at avtale om tomtekjøp foreligger bindende mellom kjøper og selger.

Kjøper og selger skriver ikke overtakelsesprotokoll på ovetakelsestidspunktet. Tomten anses uten videre som overlevert i det kjøpers fulle innbetaling i henhold til kontrakten er valutert på meglers klientkonto. Før kjøper innbetaler kjøpesummen, må kjøper selv eventuelt undersøke om eiendommen framstår som avtalt med selger.

Oppdragets KR-kode

KR271269

Økonomiske forhold

Stipulering av felleskostnader

Tomtekjøper betaler i tillegg til tomtekjøpsprisen:

Oppmålingsgebyr til kommunen
Søknadsrelaterte offentlige avgifter if. byggekostnader
Anleggsbidrag vann og avløp, samt tilknytningsavgifter til Vinje kommune
Anleggsbidrag til Rauland kraftforsyningslag
Engangsavgift for tilgang veibom

Årlige kommunale avgifter til vann, avløp og renovasjon
Brøyteavgift
Hytteforeningsavgift
Fellesavgift for felles tekniske anlegg
Årlig løypeavgift til Rauland Turist.

Eiendommens utgifter

Tomtekjøper betaler i tillegg til tomtekjøpsprisen:

Oppmålingsgebyr til kommunen
Søknadsrelaterte offentlige avgifter ifm. byggesøknad
Anleggsbidrag vann og avløp, samt tilknytningsavgifter til Vinje kommune
Anleggsbidrag til Rauland kraftforsyningslag
Engangsavgift for tilgang veibom

Årlige kommunale avgifter:
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Brøyteavgift
Hytteforeningsavgift
Fellesavgift for felles tekniske anlegg
Årlig løypeavgift til Rauland Turist.

Offentlige avgifter i salgsoppgaven oppjusteres årlig og kan derfor i mindre grad avvike noe fra de oppgitte satser.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for tomtene. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. Normalt skal formuesverdien for hytter ikke overstige 30 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.  Formuesverdi for fritidseiendom som benyttes til sekundærbolig, skal ikke overstige 90 % (2018) av markedsverdien. Det tas forbehold om endringer i skattesatser.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til Staten, 2,5% av tomtepris, samt 
2)	kr 525,- i tingl.gebyr skjøte
3)	Tingl.gebyr event. pantedokumenter; kr 697,-/stk.
4)	Oppmålingsgebyr kr 15.147,- evt. + 2.616.  (2019/Vinje kommune)
5)	Bomtilgang(Hytteforening) kr 1.000,-
6)	Total kjøpesum inkl. nevnte gebyrer ved tomtepris kr 875.' blir ca kr 916,'.

Kjøper kan tegne valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-, eventuelt ordinær kr 11.100,-.

Alle avgifter oppgitt i salgsoppgaven kan bli regulert. Kjøper må betale de til en hver tid gjeldende avgifter.
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
0 m²875 000 kr
0 m²875 000 kr
0 m²875 000 kr
0 m²875 000 kr
0 m²875 000 kr
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgforsikring i forbindelse med salget.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsignering. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Oppdragsgivers vederlag til megler er:
Honorar per tomt 30.'
Engangs grunnhonorar kr 15.'
Oppgjørshonorar kr 3.000,- per tomt
Nettgebyr kr 3.000,-'
Oppslag eiend.reg. kr 500,-/tomt
Faktureringsgebyr kr 250,- per utlegg
Megler skal ha dekket allle utlegg.
25 % mva tillegges beløpene.

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF

Torbjørn Meli

Telefon
Mobil 99242499

Lurer du på noe

Torbjørn svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.