Prosjekt

Løefjellvegen 3

4 690 000 kr
154,1 m²
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
Stor flott arkitekttegnet hytte med frittstående anneks og garasje meget gode kvaliteter på Løefjell - Brokke
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  4 690 000 kr
 • Totalpris
  4 690 000 kr
 • Primærrom
  154,1 m²
 • Tomteareal
  1 100 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
154,1 m²2.etg4,69 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Dette er virkelig plassen for storfamilien. Topp moderne og meget flott arkitektonisk byggverk. Frittstående stort anneks gjør at to familier vil fungere meget godt. Frittstående garasje og utvendig sportbod. Takvindu med flott lysinnslipp, badstue. Hems.
Attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter og fint turterreng året rundt. Skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet med både oppkjørte skiløyper og urørt terreng samt alpinbakken på Brokke. Rekreasjon med toppturer, merkede turløyper, sykkelstier, bade-, jakt- og fiskemuligheter. Klatremuligheter i Viaferrata løyper både ved Løefjell og i Straumsfjellet på Helle.
Hytte er under oppføring og forventes ferdigstilt etter nærmere avtale med kjøper i løpet av 2023.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Løefjellvegen 3, 4748 RYSSTAD
Kommunenummer 4221, gårdsnummer 62, bruksnummer 254, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Bygg oppført i trekonstruksjon med saltak

Oppvarming

Vedfyring, elektrisk, varmekabler

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Energimerking

 Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse. 

Generell orientering om areal og innhold

Hytte er planlagt for storfamilien hvor det bygges et stort frittstående anneks med gang, to soverom, og bad. Hems på annekset. Det leveres også en frittstående garasje på 37 kvm. I tilknytning til garasjen leveres sportsbod på ca 7 kvm.
Selve hytte inneholder stue, kjøkken, bad, badstue, toalettrom, teknisk rom, vaskerom,, gang og soverom i 1.etg
Hems i 2.etg samt sportbod i knevegg.
Prosjektets arealer:
Bruksareal 140,2 kvm
P-rom fra-til: 128,8
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Samtlige rom som er medregnet som BRA med unntak av bodplass.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang.  BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter og fint turterreng året rundt. Skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet med både oppkjørte skiløyper og urørt terreng. Alpinbakken på Brokke er blant Sørlandets flotteste med flere nedfarter og snowboard-park. Sommerstid kan man utforske området med toppturer, merkede turløyper, sykkelstier, bade-, jakt- og fiskemuligheter. Klatremuligheter i Viaferrata løyper både ved Løefjell og i Straumsfjellet på Helle. Det er bygget ny rulleskiløype, samt "Pump track" sykkelløype som var ferdig juni 2022.
Ta av riksveien ved skilt Brokke. Kjør til toppen av bakken og over bakketopp. Ta til høyre ved avkjørsel til skisenteret. Du er nå på Løefjell. Hytte ligger i Løefjellvegen 3

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Selveiertomt

Garasje/parkering

Egen garasje

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp. Det foreligger tinglyst veirett. Vann og avløp er fra Brokke Vatn og Avlaupsverk AS.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse i tråd med planen Løefjødd felt 2,4 og 5 vedtatt 21.06.2017
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke er bygd og det foreligger historiske tall på kommunale avgifter kan det forekomme avvik på følgende estimat:
Kom. Avgifter: 2139,- Kommunale avgifter inkluderer renovasjon. Brøyting for fellesveger kr 1.790,- pr. år, brøyting egen grunn kr 1.960,- og løypekjøring kr 1.000,- Til sammen kr 6 889,- pr. år. I tillegg påløper avgift til Brokke vatn og avlaupsverk AS for vann og avløp. For 2019 var beløpet 6.012,- indeksreguleres årlig.
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Det er innlagt fiber klar for påkobling. Kjøper må dekke påkoblingsavgift. Erfaringsvis er kostnadene for internett og tv kr 500,- månedlig.
Strømforbruk og kostnad er meget vansklig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 9000 kwt årlig.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 800 000 ,- og andel dokumentavgift utgjør således kr 20 000. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 540,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 540
5) Total kjøpesum inkl. omkostninger er kr 4 711 080,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :
Kjøper betaler kjøpesummen og omkostninger to dager før overtagelse av eiendommen.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

FAGMURER1 JAKOBSEN

Velforening

Det er pliktig medlemskap i lokal hytteforening/velforening

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse sommer/høst 2023. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest. 
 

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Vedlagte tegninger i prospektet er pt. ikke omsøkt og godkjent i kommunen. Det tas derfor forbehold om at det må foreligge kommunal godkjennelse før selger kan realisere vedlagte planer.
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er innen 30 dager etter kontraktsinngåelse. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 20 000,-. Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21434

Dato

Sist oppdatert: 12. mai 2023 kl. 15:37

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.