Komplett salgsoppgave

Havrehagen 28 og 30

1 790 000 kr
965 m² (eiet)
Hyggelig nabolag
Hyggelig nabolag
Kart
Del
André Ellefsen
Presenteres av
André Ellefsen
Nordkisa
Stor tomt på 965,6 kvm med sentral beliggenhet/Gangavstand til skole/ Kort vei til dagligvarebutikk/Meget barnevennlig/
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 790 000 kr
 • Omkostninger
  46 092 kr
 • Totalpris
  1 836 092 kr
 • Tomteareal
  965 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler for spørsmål.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Byggetomt med god intern beliggenhet på nyere byggefelt. Det foreligger byggeklausul med forpliktelse til å bygge hus fra BoligPartner eller Hellvik Hus. Bygging er opplyst til å må være IGANGSATT innen 23.08.2023.
Ved salg av tomt med byggeklausul er det kun salget/formidlingen av tomten som regnes som eiendomsmegling. Senere oppføring av bolig er en entreprise- eller håndtverksavtale om oppføring av et boligbygg.
Megler bistår IKKE formidling av andre avtaler enn salget av tomten. Partene må selv inngå og følge opp kontrakten vedr. oppføring av boligen (som følger bustadoppføringslova).
Salget gjelder kun tomten. Les videre opplysninger om dette under pkt. diverse. som det er viktig at du setter deg inn i!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Havrehagen 28 og 30, 2055 NORDKISA
Kommunenummer 3033, gårdsnummer 102, bruksnummer 139, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommer:
Ullensaker kommune gnr 102 bnr 114 og bnr 102 bnr 121,124,125,126,127,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142
Dagboknr 762540, tinglyst 24.08.2016, type heftelse: Best. om vann/kloakkledn. Erklæring/avtale.
Ullensaker kommune har vederlagsfritt rett til å ha, samt vedlikeholde ledninger og tekniske anlegg over eiendommen, herunder
- føre opp nødvendig kabelskap, føre frem nødvendige kabler for elektrisk kraft og telefon/nett på og over eiendommen
- sette opp stolper for veg/gatenavnskilt og kum anvisere på eiendommen.
- anlegge og vedlikeholde kommunaltekniske anlegg på eiendommen i samsvar med godkjent plan.
- anlegge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over eiendommen i samsvar med godkjent plan.
Ullensaker kommune er uten ansvar for skade som måtte oppstå på trær, gjerder, adkomst, bygninger mv. som er anlagt eller plassert på eiendommen på en slik at måte at det er til hinder for drift/vedlikehold/reparasjon av de tekniske anlegg, herunder vedlikehold av veier, samt snørydding.
Det tillates ikke å bygge permanente konstruksjoner over ledninger eller i sone på 4,0 meter til hver side av de hovedledninger som kommunen skal overta, eller foreta aktiviteter som skader ledninger. De samme rettigheter gjelder også for evt. andre eiere/rettighetshavere til slike anlegg som her er beskrevet.
Plikter:
a) Kjøper må dekke sin andel av drift, vedlikehold og evt. reparasjonsutgifter for alle fellesanlegg som for eksempel til interne veier, tekniske anlegg, lys, fellesarealer, lekearealer og spesialområder, samt private felles vann, avløps og evt. andre ledninger på utbyggingsområdet. Kostnader og inntekter forledes ut ifra antall boenheter til enhver tid.
b) Kjøper forplikter seg til å være medlem i egen huseierforening/velforening for hele utbyggingsområdet og rette seg etter deres vedtekter.
c)Alle boliger/bygninger skal ha farger som er i jordfarger, herunder hvit. Tak skal ha grå farge.
d) På området er det byggeplikt til boliger levert av Bolig Partner eller Hellvik Hus.
Denne erklæring er tinglyst på gnr 102 bnr 114 og bnr 102 bnr 121 i Ullensaker kommune og alle fremtidige parseller/seksjoner som blir fradelt fra disse gård - og bruksnummer.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Ansvar:
Salget gjelder kun tomten. Avtale ang. byggeleverandør og videre avtale som gjelder boligen må kjøper selv stå for, og følge opp.
Sentrale pliktene for kjøper etter byggeklausulen, dvs. hva kjøper forplikter seg til ved kjøp av tomten, kan f.eks. være:
- begrensede muligheter for valg av type bolig og leverandør/kontraktspart
- betalingsbetingelser
- garantireglene (kun på boligdelen av avtalen) etc.
Videre er det veldig viktig å være oppmerksom på følgende:
- byggekontrakten ikke er en del av oppdraget til megler
- megler ikke har noe ansvar for oppgjøret av byggekontrakten
- innbetalinger knyttet til kontrakten skjer direkte til utbygger
- megler ikke har noe ansvar for å følge opp utbyggerens garantistillelse iht. buofl. § 12 og § 47 og at kjøper selv må innhente disse.
Da kjøper selv må inngå avtale ang. boligtype og vilkår med enten Boligpartner eller Hellvik Hus, medfølger ikke kontrakten som kjøper forplikter seg til å inngå om oppføring av boligen i salgsoppgaven.
Kontrakten mellom entreprenør og kjøper vedr. oppføring av boligen må partene selv ordne. Megler bistår ikke partene i dette arbeidet, ei heller oppfølging av boligoppføringsdelen av det totale kjøpet. Oppgjøret av tomten følger normale regler og rutiner, som ved salg av tomt uten byggeklausul.
Megler skal ikke bistå eller følge opp entreprisekontrakten, herunder selgers garantistillelse overfor kjøper.
Eiendommen er tilknyttet KISAMOEN HUSEIERFORENING.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Nordkisa - ett sted i vekst! Tomten ligger i ett nyere og meget barnevennlig boområde på Nordkisa i Ullensaker kommune med kort vei til dagligvarebutikk. Det er kort gangavstand (ca. 400 meter) til Nordkisa skole(1-7 kl.), og idrettsanlegg, barnehage og nærbutikk ligger i nærhet av eiendommen. Gode bussforbindelser til Jessheim.
Eiendommen ligger i et område med kort vei til friluftsområder, og det er aktive idrettsmiljø innen flere grener i kommunen. Turstier og skiløyper med direkte tilknytning til idrettsplass og lysløype går på de omkringliggende jordene rett ved tomta. Man kan ta på seg skiene kun ca. 100 m fra boligen. Det er også gode ski - og turmuligheter på Hovinfjellet som ligger kun ca. 10. min kjøring med bil i fra eiendommen, og det er fine badeplasser ved Langtjernet, Hersjøen og Nordbytjernet(Jessheim). Jessheim by som ligger kun ca 12 min. kjøretur med bil i fra boligen, har ett rikt servicetilbud med blant annet kino, kulturhus og ett stort bysenter med over 140 butikker.
Det nye LHL sykehuset på Jessheim ligger kun ca. 10 min. med bil fra eiendommen.
Nærmeste tog-stasjon er Hauerseter som ligger kun ca. 6 km i fra boligen - godt tilrettelagt for pendlere til Oslo.
Det er kort vei til E6 med motorvei som leder videre til Oslo.
Avstand med bil:
Lillestrøm ca. 31 min.
Gardermoen ca. 15 min.
Oslo sentrum ca. 44 min.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 965,6 kvm. Alle grensepunktene er koordinatfestet.
LES BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING FOR B1 OG B2, NORDKISA SOM ER VEDLEGG I ANNONSEN!

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Fra kommunale opplysninger: Eiendommen er ikke tilknyttet off. vann og avløp, og må tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Ta kontakt med kommunen for spørsmål som omhandler tilkobling.
§ 17.Krav om vannmåler
Vannmåler skal installeres ved næringseiendommer herunder gårdsbruk, offentlige virksomhet og eiendommer med basseng. For kombinerte bygg (næring/bolig) skal det installeres vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra øvrige deler av bygget.
Øvrige abonnenter kan søke kommunen om å få installere vannmåler jf. § 11 siste ledd. Kommunes skjema og retningslinjer om dette skal følges.
For å sikre abonnenten mulighet til å installere vannmåler, tillegges den som bygger ansvar for å tilrettelegge for montering av vannmåler i samsvar med denne forskrift i alle nye boliger.
Der påbygg på eksisterende boliger er der vanninntaket er til boligen, skal det tilrettelegges for montering av vannmåler.
Næring og industribedrifter, som etter § 12 skal betale tillegg i årsgebyr for avvikende sammensetning av avløpet, skal måle gebyrpliktig vannmengde med vannmåler. Tilsvarende gjelder som dokumentasjon for avvik i beregning av årsgebyr etter § 14, med mindre kommunen godkjenner annen type dokumentasjon.
Abonnent skal inngå avtale om leie av vannmåler.
Installasjon av vannmåler er søknadspliktig. Krav til kompetanse og installasjon følger av kommunens standard abonnementsvilkår. Sikring mot forurensning gjennom tilbakestrømning av vann fra privat til kommunalt nett følger av kommunens standard abonnementsvilkår. Montering av vannmåler skal dokumenteres med bilde og innmåling.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan - detaljregulering for "B1 og B2 Nordkisa". Plan er datert 13.03.14, bestemmelsene er datert 30.05.14. Revidert 23.06.14. Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret i sak 77/14 - 28.01.2015.
Bestemmelser i tilknytning til Reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgavens dokumenter, og det er veldig viktig at du leser og setter deg inn i denne.
NB! DET OPPLYSES FRA ULLENSAKER KOMMUNE OM AT GJELDENDE BYA NÅ ER 30 %.
MEGLER FINNER IKKE UT NOE MER ANG. DETTE. KOMMUNEN SIER AT ENDRING AV BYA IKKE ER VEDTATT ENDA, OG DET ER VIKTIG AT INTERESSENTEN SETTER SEG INN I GJELENDE REGLER/TAR KONTAKT MED KOMMUNEN ANG. BYGG SOM ØNSKES OPPSATT. DETTE GJELDER SPESIELT VED ØNSKE OM OPPSETTING AV TO-MANNSBOLIG. DET MÅ UNDERSØKES NÆRMERE ANG. KRAV TIL TOMTESTØRRELSE.
Geoteknikk:
Ved søknad om tillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering av byggegrunnen med hensyn på fundamentering og setninger. Vurderingen skal foretas av fagkyndig. Utbygging skal skje i henhold til anbefalinger i disse vurderingene. Ny eier må selv dekke kostnad til dette.
Flomsone: H320
Flomsonen går til kote 203. Bebyggelse innenfor flomsonen skal flomsikres, dersom deler av denne ( evt. kjeller) legges under kote 203.
Avsatt i kommuneplanen til: boligbebyggelse - nåværende vedtatt 23.03.21
Avsatt i kommundelplan for: Nordkisa til: boligbebyggelse - nåværende vedtatt 08.11.2020.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke oppgitt fra kommunen pga ubebygd tomt. Eiendommen er tilknyttet Kisamoen Huseierforening: kr. 500 pr. kvartal til snømåking og lys. Gebyr kan endre seg etter planer i Huseierforeningen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr . 1.836.092,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Eirik Jahren Røine

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe forsikring gjennom IF. Forsikringen gjelder rettshjelpsdekning kr 11.100 - gjelder i 5 år.
Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 63-0187/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR63.21187

Dato

Sist oppdatert: 10. februar 2023 kl. 09:35

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for spørsmål.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.