Prosjekt

Øvre Sitåsen 13-18 (Arealeffektive hytter)

2 790 000 kr
68 m²
4 rom
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
NYHET Brokke - Arealeffektive nøkkelferdige hytter på utsiktstomter på Øvre Sitåsen. Visningshytte er klar!
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 790 000 kr
 • Omkostninger
  33 939 kr
 • Totalpris
  2 823 939 kr
 • Rom
  4 rom
 • Primærrom
  68 m²
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK
4 rom68 m²2.etg2,79 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Arealeffektive Hytter AS skal oppføre 12 nye hytter på Øvre Sitåsen av typen "stor hytte" på tomtene 13-18 jfr vedlagte situasjonskart, samt fire hytter av typen Arealeffektive på tomten 3 og 4. For sistnevnte er det egen annonse på Finn.no. Hyttene (13-18) inneholder tre soverom med 7 plassbygde sengeplasser , loftsareal, stue/kjøkken to bad, og to sportsboder. Tomtene blir selveide og vil bli fradelt hovedeiendommen. I vedlagte situasjonskart kan man få en indikasjon på hvordan hver tomt vil fremstå når fradeling er gjennomført. Det vil bli tilrettelagt for to parkeringsplassen ved hver hytte.
I vedlagte situasjonskart har megler illustrert bebyggelsen ved å merke hver hytte med nummer. Det vedlegges også en prisliste. Selger tar forbehold om når som helst å foreta prisendringer på usolgte hytter.
Selger kan også tilby å levere hytten ferdig utvendig med rørlegger og Elektrikker i leveransen tilsvarende leveransen for "visningshytta". Prisen ferdig utvendig er 2.070.000,-

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Øvre Sitåsen (12 nye hytter), 4748 RYSSTAD
Kommunenummer 4221, gårdsnummer 63, bruksnummer 300, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Støpt plate m varmekabler ( untatt soverom og utv skibod )
Alt er Alvdal grå royalbehandlet utvendig
Det leveres veranda ca 35 kvadrat med rekkverk ( lite vedlikehold )
Heilsveisa protanduk / torvtak
Svarte vinduer og dører
Innvendig:
Drivved grå panel og listverk, earth plater soverom / boder
Betong look veggplater med beige gulv fliser bad
Berry allock eik natur laminat gulv
Svarte innerdører
Flott ovn med sideglass
Svart kjøkken med integrerte hvitevarer
Elektro iht nek. Alt black line, med moderne lamper , mm appstyrte/wifi termostater osv
Plassbygde senger med med størrelse fra 180 cm til 150
Over Køye fra 90 til 75 m leselamper
Svart eller drivved farge trapp
Rørlegger:
bad 1 etg dusjkabinett, toalett , innredning ,vvtank ,opplegg til vask / tørk
Bad 2 etg vask og toalett
Innholdsrik hytte til gunstig pris .
Kom på møblert visningshytte og se hytta innvendig og utvendig.
Visning hver dag hele året , etter avtale med selger Arealeffektive Hytter AS tlf 92577000

Boder

Det leveres en sportsbod på med utvendig adkomst og en en innvendig bod både i hovedplan og på loftet.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det foreligge en rekke heftelser/servitutter på eiendommen. Bakgrunner er bl.a at ved fradeling fra hovedeiendommen vil disse heftelsene automatisk bli overført til eiendommen. En slettelse av disse anses meget ressurskrevende og ikke formålstjenlig. Selger garanterer derfor for at det ikke skal foreligge heftelser som vil være råderettsinskrennkende eller på annen måte virke negativt inn på eiendommen og eiendommens verdi.
Kjøper er kjent med pliktig medlemskap i velforening og retten for avløp og vannleverandør til å vedlikeholde ledningsnett. Kjøper har kjørerett på hovedvei til sin hyttetomt.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Energimerking

Det foreligger pt. ikke energiattest.
Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal 74,92
P-rom er gjengitt å være arealet av hovedplanet minus arealet av bodene totalt 68 kvm. Det bemerkes at det ikke er en nøyaktig gjengivelse, da tykkelse på innerveggene til boden må hensyntas i en nøyaktig betegnelse av p-rom
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir boarealet inklusive boder. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Hytten inneholder hovedplan og loft. Se vedlagte tegninger.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Øvre Sitåsen Hyttefelt er et nytt felt , som tilhører Sitåsen hyttefelt. Dette er eit veldig populært hyttefelt, og dette er en forlengelse av dette feltet.
Eiendommene ligger i et vakkert og naturskjønt hytteområde på Brokke i Valle kommune. Stedet er et eldorado for friluftsentusiaster og en populær skidestinasjon. Alpinsenteret har treseters stolheis, tre hovednedfarter, jibbepark og terrengløyper. Landskapet preges av flotte fjell, elver, store vann og et rikt kulturliv. Naturen fremstår som uberørt med hvite, snødekte vidder på vinterstid. Kommunen har også flere klatrebaner for den som er interessert i fjellklatring. Det er godt tilrettelagt for lange fotturer innover i fjellheimen og det finnes en rekke attraksjoner i hele setesdalområdet. Det planlegges/bygges rulleskiløype og sykkelløype. De er kort vei til Brokkestøylen med matservering og aktiviteter.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er eiendomstomt. Antatt tomtestørrelse fremkommer i vedlagte prisliste
Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
Tomten blir opparbeidet med grus. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Garasje/parkering

Det blir tilrettelagt for to biloppstillinger på fellestomten pr. hytte

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp. Det foreligger tinglyst veirett. Vann og avløp er fra Brokke Vatn og Avlaupsverk AS.

Regulerings-og arealplaner

I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, § 12-3, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Sitåsen, felt A og B i Valle kommune.
Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med plangrense på plankartet «Detaljreguleringsplan for Sitåsen, felt A og B, PlanID 201302», Valle kommune, Målestokk 1:1000, datert 20.12.2013.
Området er regulert til fritidsbebyggelse. Planen kan fås ved henvendelse til megler.
Hytte som vist i prospektet er i skrivende stund ikke omsøkt og godkjent. Selger tar forbehold om endelig kommunal godkjennelse før realisering.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke er bygd og det foreligger historiske tall på kommunale avgifter kan det forekomme avvik på følgende estimat:
Kom. Avgifter: 2139,- Kommunale avgifter inkluderer renovasjon. Brøyting for fellesveger kr 1.790,- pr. år, brøyting egen grunn kr 1.960,- og løypekjøring kr 1.000,- Til sammen kr 6 889,- pr. år. I tillegg påløper avgift til Brokke vantn og avlaupsverk AS for vann og avløp. For 2019 var beløpet 6.012,- indeksreguleres årlig.
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Det er innlagt fiber klar for påkobling. Kjøper må dekke påkoblingsavgift. Erfaringsvis er kostnadene for internett og tv kr 500,- månedlig.
Strømforbruk og kostnad er meget vansklig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 5 til 6000 kwt årlig.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 400 000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 10 000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :
Kjøper betaler kjøpesummen og omkostninger to dager før overtagelse av eiendommen.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Arealeffektive Hytter AS

Velforening

Det er pliktig medlemskap i lokal hytteforening/velforening

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Ferdigstillelse må avtales i hvert tilfelle. Selger vil igangsette arbeidene når det foreligger kontrakt om kjøp av hytte. I løpet av 2023 vil kunne være ferdigstilt. Normalt må man forvente en byggeperiode på åtte måneder. Selger vil varsle overtagelsesdag senest tre måneder før ferdigstillelse.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Vedlagte tegninger i prospektet er pt. ikke omsøkt og godkjent i kommunen. Det tas derfor forbehold om at det må foreligge kommunal godkjennelse før selger kan realisere vedlagte planer.
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er innen 30 dager etter kontraktsinngåelse. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2284

Dato

Sist oppdatert: 01. desember 2022 kl. 00:17

Dokumenter

tegninger
PDF 2 MB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.