Komplett salgsoppgave

Solhaugveien

1 960 000 kr
4 123 m² (eiet)
Ubebygget selveiertomt på 4.123 kvm.
Ubebygget selveiertomt på 4.123 kvm.
Rune Sirnes
Presenteres av
Rune Sirnes
Vestfossen
Ubebygget boligtomt på 4.123 kvm. avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 960 000 kr
 • Omkostninger
  50 342 kr
 • Totalpris
  2 010 342 kr
 • Tomteareal
  4 123 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Tomten kan besiktiges på eget initiativ, kontakt megler hvis spørsmål.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen på visning av ubebygget tomt i Vestfossen.
- Stor ubebygget selveiertomt på 4.123 kvm.
- Skrånende tomt med utsikt utover flott kulturlandskap
- Tomten er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen
- Landlig, solrik og barnevennlig beliggenhet
- Kort vei til Vestfossen sentrum

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Solhaugveien, 3320 VESTFOSSEN
Kommunenummer 3048, gårdsnummer 58, bruksnummer 3, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
04.07.1947 - Dokumentnr: 1970 - Bestemmelse om veg, rettighetshaver er gnr. 58, bnr. 9.
27.03.1953 - Dokumentnr: 878 - Bestemmelse om vannrett og veg, rettighetshavere er gnr. 58, bnr. 10 og bnr. 13. Dette dokumentet finner ikke Statens Kartverk i sitt arkiv.
02.07.1954 - Dokumentnr: 2338 - Vegvesenets betingelser om vannledning langs fylkesveien ble vedtatt.
30.07.1954 - Dokumentnr: 2674 - Bestemmelse om veg og fremføring av vann- og kloakkledning, rettighetshaver gnr. 58, bnr. 12.
07.12.1954 - Dokumentnr: 4527 - Bestemmelse om veg og fremføring av vann- og kloakkledning, rettighetshaver gnr. 58, bnr. 15.
11.08.1955 - Dokumentnr: 2485 - Bestemmelse om veg og fremføring av vann- og kloakkledning, rettighetshaver gnr. 58, bnr. 11.
20.04.1959 - Dokumentnr: 1163 - Bestemmelse om veg, rettighetshaver er gnr. 58, bnr. 17.
13.01.1961 - Dokumentnr: 177 - Bestemmelse om veg, rettighetshaver er gnr. 58, bnr. 19.
04.10.1972 - Dokumentnr: 6280 - Åtte søsken fikk i 1972 tinglyst skjøte på denne eiendommen fra sin mor. Det ble samtidig tinglyst en urådighetserklæring, at ingen av eierne kunne overdra sin andel uten samtykke fra de andre medeierne, idet de fikk forkjøpsrett til sammen å kunne overta parten hvis ønskelig. Det er kun en av disse eierne, Gudveig Wixon, født 1924 som lever i dag.
Disse tinglyste erklæringene/dokumentene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. Kopi av tinglyste erklæringer/servitutter kan fås v/henv. megler.

Diverse

Kopi av tomtetakst datert 25.08.21 utført av takstmann Jahn Otto Benjaminsen følger som en del av salgssum. Takstmann har satt beregnet markedsverdi til kr. 2.800.000,-.
Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalg. Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligselgerforsikring eller boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.
Salget er et tvangssalg på bakgrunn av tvangsoppløsning av sameie etter Sameielovens § 15. Iflg. Lov om Løysingsrettar har sameierne forkjøpsrett til kjøp av eiendommen. Sameiernes forkjøpsrett kan gjøres gjeldende når tingrettens stadfestelseskjennelse er rettskraftig (ankefristen er 1 måned), jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-23. Om forkjøpsretten gjøres gjeldende kan imidlertid avklares etter lov om løysingsretter § 12 annet ledd som lyder: "Ein part i rettshøvet kan gje skriftleg varsel til forkjøpsrettshaveren med frist til å gjere retten gjeldande innen to månader frå det tidspunktet varselet er kome fram til forkjøpsrettshaveren". Nærmere opplysninger for håndteringen av dette gis av megleren på forespørsel.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Landlig, solrik og barnevennlig beliggenhet med flott utsikt mot Vestfossen. Kort vei til Vestfossen sentrum med butikker, bank, lege, skole, idrettsanlegg og jernbanestasjon/bussholdeplass. God offentlig kommunikasjon til Kongsberg og Drammen/Oslo.
Kort vei til Sundhaugen/Fiskumvannet og Eikern med fine bademuligheter. I området rundt Vestfossen er det mange fine tur- og friluftsmuligheter både sommer og vinter.
Fra eiendommen er det cirka 20 minutters kjøring til Kongsberg og cirka 25 minutters kjøring til Drammen.

Adkomst

Fra Hokksund følg E134 retning Kongsberg/Vestfossen. Ta av v/skilt til RV35 til Vestfossen/Tønsberg, ta til venstre i første rundkjøring og rett frem i neste. I neste rundkjøring tas til venstre, inn Kongsbergveien. Følg denne veien og tomten ligger på høyre side av veien, mellmo Solhaugveien og fylkesveien, like etter avkjørsel til Kolbergveien. Se kartskisse i nettannonsen.

Beskrivelse av tomt

Ubebygget selveiertomt på 4.123 kvm.
Tomten ligger mellom Solhaugveien og fylkesveien. Tomten er skrånende og tilgrodd med trær og planter.
Megler har ikke kjennskap til grunnforholdene på tomten.

Vei, vann og avløp

Eiendommen som skal selges eier store deler av Solhaugveien og den nederste delen av Nordre Kolbergveien.
Det ligger offentlig vann- og spillvannsledning på eiendommen i dag, se kartskisse fra kommunen som ligger i salgsoppgaven. Kjøper er selv ansvarlig for kostnader til opparbeidelse frem til disse ledningene.
Det skal også ligge en privat vannledning langs den private Solhaugveien.
Tilknytningsavgift for vann er for 2021 kr. 14.394,- pr. boenhet.
Tilknytningsavgift for kloakk er for 2021 kr. 15.740,- pr. boenhet.
Megler er ikke kjent med hvor nærmeste mulighet for tilkobling fiber- eller strømledning er.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027 avsatt/godkjent til eksisterende boligbebyggelse. Kommunen har varslet om at det er igangsatt arbeid om ny kommuneplan/arealdel for. 2021-2033
Øvre Eiker kommune opplyser at eiendommen ligger innenfor fareområde for kvikkleire, da kvikkleire er oppdaget på nabotomt(er). Kjøper må derfor påregne ekstra undesøkelser for dette før bygging kan igangsettes. Informasjon kan finnes på følgende internettside: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/geofag/geoteknikk/kvikkleireomrader/
Ved bygging av tomten må påregnes en byggegrenseavstand på 15 meter, beregnet fra midten av fylkesveien.
Kopi av kommuneplan kan fås v/henv. megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det betales i dag ingen kommunale avgifter eller eiendomsskatt for eiendommen.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.153.842,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Buskerud Tingrett

Konsesjon

Eiendommer er ubebygget og over 2.000 kvm. og er derfor konsesjonspliktig. Kjøper må søke Øvre Eiker kommune om konsesjon, dette er noe megler er behjelpelig med. Kjøper må betale et konsesjonsgebyr til kommunen som er på kr. 5.000,-. Kjøper har risikoen for at konsesjon blir gitt. Kontakt megler for mer informasjon.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere rydding av skog e.l.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 20-0288/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR20.21288

Dato

Sist oppdatert: 20. april 2022 kl. 11:14

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Tomten kan besiktiges på eget initiativ, kontakt megler hvis spørsmål.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.