Komplett salgsoppgave

Dalheimveien 16

990 000 kr
734,2 m² (eiet)
Ca opptegning av tomten
Ca opptegning av tomten
Gan
Tomt regulert for bolig. Rolig fint område med nærhet til skole, barnehage, buss og butikk

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  990 000 kr
 • Omkostninger
  26 092 kr
 • Totalpris
  1 016 092 kr
 • Tomteareal
  734,2 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Landlig beliggenhet i etablert boligområde i Gan.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dalheimveien 16, 1903 GAN
Kommunenummer 3030, gårdsnummer 459, bruksnummer 24, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver og som anses å ha betydning for kjøper:
Tinglyst 09.04.1986 - Dokumentnr: 102592 - Erklæring/avtale. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Gjelder denne registerenheten med flere
Tinglyst 29.07.1997 - Dokumentnr: 11371 - Bestemmelse om bebyggelse. Nabo gnr 459 bnr 53 har tillatelse til å oppføre bolig inntil 2 meter fra gnr 459 bnr 22,24,28 og 41.
Tinglyst 29.07.1997 - Dokumentnr: 11371 - Bestemmelse om vannledn. Nabo gnr 459 bnr 53 gis også tillatelse til felles bruk av overvannsledning til gnr 459, bnr 22,24,28 og 41.
Tinglyst 11.11.2014 - Dokumentnr: 981542 - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698. Stedvarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
Bestemmelser om transport og ferdsel Bestemmelse om byggeforbud og beplantning
Eiendommen har tinglyst rett til å anlegge, og ha liggende privat stikk/overvannsledning over eiendommene gnr 59 bnr 47, gnr 59 bnr 12. Rettigheten er tinglyst på gnr 59 bnr 47, dagboknr 852358, tinglyst 07.10.2013. Ved nødvendig inspeksjon og reparasjon dekkes kostnad av rettighetshaver.
Alle servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten er beliggende på Gan i Lillestrøm Kommune. Tomten befinner seg i et attraktivt, barnevennlig og rolig område.
Kort gangavstand til barnehage, barneskole og idrettsanlegg. I nærhet av flotte natur og rekreasjonsområder.
Dagligvarehandelen kan gjøres på Joker Gan.

Adkomst

Tomten kan fritt besiktiges.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt beregnet areal 734,2 kvm. Kommunen opplyser at grensene ikke er endelig oppmålt, avvik kan derfor forekomme. Grensene må fastsettes med en grensepåvisning og i den sammenheng må det avsettes nok areal for adkomst. Det er viktig å tenke på grøft og snøopplag langs adkomstveien. Kjøper overtar kostnader og ansvaret for dette.

Vei, vann og avløp

Adkomst synes å være direkte til Kinnveien. Den er litt for smal, 3.5 m, i forhold til normalen på minimum 4 m. Om dette lar seg gjennomføre må en kjøper/utbygger vurdere og avklare videre med kommunen. Kinnveien er kommunal. Det må søkes om avkjøringstillatelse etter veglova til kommunen ved enheten Forvaltning vei.
Kommunalt avløp ligger i Kinnveien. Søknad om tilknytning sendes kommunen. Info om det finnes på denne siden: https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/soke-tilknytning-til-offentlig-va/soke-tilknytning-til-offentlige-vann--og-avlopsledninger/.
Det er privat vannverk som leverer vann i området, Dalen vannverk. Tilknytning må rettes dit: post@dalen-vannverk.no.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område avsatt til bebyggelse ihenhold til kommuneplan 2018-2030 med tilhørende bestemmelser datert april 2019.
Det kan bygges bolig der maksimal tillatt gesimshøyde er 6 meter og maksimal tillatt mønehøyden er 8,5 meter, med mindre annet er vedtatt gjennom gjeldende reguleringsplan.
Frittstående garasje skal ikke ha mønehøyden på mer enn 4,5 meter over garasjegulv, og kan bare oppføres i 1 etasje. Bebygd Areal skal ikke overstige 20% av netto tomt. Det betyr at reell tomtestørrelse for bebyggelse bl.a må fratrekkes nødvendig adkomst.
Det følger av kommuneplanen 2018-2030:
Parkeringsplasser:
§2.4 Boligbebyggelse punkt 2.4.1 For boligbebyggelse av frittliggende småbebyggelse skal det avsettes minimum 2 parkeringsplasser per boenhet på egen tomt, hvorav halvparten av biloppstillingsplasser til boliger skal være tilrettelagt for ladepunkt for el bil.
For boligbebyggelse av type konsentrert småhusbebyggelse, skal det avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet på egen tomt eller 1,5 parkeringsplass på felles parkering.
§5 Bebyggelse og anlegg:
5.2.1For eneboliger skal det avsettes privat uteoppholdsareal på min. 300 m2 pr. bolig. For andre boligtyper kreves min. 200 m2 pr. boenhet. Minst 50 % av kravet til privat- og felles uteoppholdsareal skal være solbelyst kl.15.00, vårjevndøgn.
5.2.2 For sekundærleiligheter (max. 70 m2 BRA) kreves min. 50 m2 uteoppholdsareal. Arealkravet skal dekkes på tomta bygningen ligger på. Areal brattere enn 1:3 etter utbygging skal ikke regnes inn som del av uteoppholdsareal.
5.3.1 Nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse bør ikke være mindre enn henholdsvis 700m2 for eneboliger og 900 m2 for tomannsboliger, og ikke brattere enn et gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3.
5.5.3: I uregulerte områder skal garasje med innkjøring vinkelrett på veien plasseres minimum 6,5 meter fra vei/fortau. Garasje med innkjøring som ligger parallelt med veien skal plasseres minimum 1 meter fra tomtegrense. Dette er minimums-avstander, som ved behov skal økes for å kunne tilfredsstille krav til frisikt ol.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter må betales til Lillestrøm kommune. I dette inngår gebyr for avløp og renovasjon. I tillegg gebyr for feiing av pipe og tilsyn fra feievesen. Lillestrøm kommune opplyser på sine hjemmesider:
Fast gebyr avløp bolig 1 046 kr per år
Kubikkpris avløp 39,80 kr
Engangsavgift for tilknytning av avløp:
Minimumsgebyr per boenhet (inntil 150 m2) kr 25.000
Ekstra sats 151 m2 - 1000 m2 kr 125
Redusert sats over 1001 m2 kr 62,50
Det må betales avgifter til Dalen privat vannverk. Vannverket opplyser i e-post til megler 28.03.2020: Dalen vannverk SA er et samvirkeforetak og vi beregner andelsinnskudd og vannavgift etter et andelsprinsipp. En vanlig enebolig uten utleiedel er 10 andeler. Andelsinnskudd er kr 2.500,- / andel. Se også vår hjemmeside www.dalen-vannverk.no under gebyrregulativ.
Kjøper tar kontakt med Vannverket når søkeprosess for bygg starter.
Renovasjonsgebyret er en del av de kommunale avgiftene. Samtlige husholdninger, fritidsboliger og lignende i Lillestrøm kommune er pålagt å være en del av den kommunale avfallsordningen. Gebyret bestemmes hver høst av kommunestyret, i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram. 140 liter anbefales til 1 husholdning og koster 4 761 kr per år for 2022.
Utgiftene baseres på forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i kommunen. Denne fastsettes av kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.128.842,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Romerike og Glåmdal tingrett

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere ryddig eller rengjøring.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0304/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR60.20304

Dato

Sist oppdatert: 15. juli 2022 kl. 13:00

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.