Næringsoppgave

Doneheia 70 og 72

6 500 000 kr
1 136 m²
Doneheia 70 + 72
Doneheia 70 + 72
Kart
Del
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
To tilstøtende lagerhaller sentralt på Jåbekk/Doneheia selges samlet.
 • Prisantydning
  6 500 000 kr
 • Omkostninger
  163 670 kr
 • Totalpris
  6 663 670 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  2010
 • Bruttoareal
  1 136 m²
 • Tomteareal
  2 024 m² (eiet)
 • Type
  Næring Industri/produksjon/verksted
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Lagerhallene er innholdsrike og tilbyr en meget god fleksibilitet, hvor tilpasning til de fleste behov antas å være ivaretatt. Disponibelt areal er fordelt på to frittstående bygg. Flere av arealene vil fungere som en kombinasjon av noen egen bruk, og gode utleiearealer med avgrenset areal/rom og egne adkomster i de tilfeller hvor kjøper ikke selv har behov for 1 136 m2. Byggene og tomtene har egne gårds og bruksnumre og kan pantsettes separat. Kjøper kan dermed med letthet selge ut en av hallene ved evt. endrende behov i fremtiden.
Doneheia 72 er tilpasset mekanisk verksted med bl.a oljeutskiller, varmekabler i deler av uteareal, sveiserom, kompressorrom etc. Trykkluftanlegg med forgreninger til verkstedhall. Det er pt. en løpende leieavtale på deler av Doneheia 70 hvor leietaker leier lagerplass for kr 4 000,- pr. mnd.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Doneheia 70 og 72, 4516 MANDAL
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 37, bruksnummer 63, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 37, bruksnummer 48, ideell andel 1/1

Innhold

Byggeår for Doneheia 72 er 2007. Doneheia 70 er byggeår oppgitt til 2010
Totalt bruksareal: 1079 kvm
Totalt bruttoareal: 1136 kvm
Vedlagte følger tegninger og dispensasjoner mottatt fra kommunen. Det presiseres at det er avvik mellom dagens innredning og bruk i forhold til de vedlagte tegningene. Det er innredet som butikklokale i nr 72, samt mesanin med diverse kontorer, det er også supplert med flere kontorer og arealer som innbyr til opphold/ forsamling.
Det ble søkt om bruksendring på deler av arealene i nr 70 med godkjent søknad den 23.06.2010 som følger vedlagt. De endringene som er utført ut over dette er ikke omsøkt. Kjøper må forvente å omsøke og involvere arbeidstilsynet for å forsikre at kontorer og arbeidsplasser innehar de kvaliteter som kreves i forbindelse med bruk som kontor. Det har vært bla. utsalgssted for nistepakker som ble omsøkt og godkjent på Doneheia 70
Her kan du vise til punkt om ferdigattest og beskrive konsekvens under det punktet.

Byggemåte

I forbindelse med salget har selger fremskaffet en arealbeskrivelse fra takstmann som følger vedlagt. Det foreligger ingen tilstandsvurdering av bebyggelsen. Kjøper vil naturlig nok kunne få tilgang til bebyggelsen hvis det ønskes en byggeteknisk gjennomgang.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i stål og tre. Saltak med plater. Sandwich elementer i fasade.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen Doneheia 72 datert 14.12.2007. For Doneheia 70 foreligger det ingen ferdigattest, men det foreligger en godkjent søknad datert 09.12.2008, samt en midlertidig brukstillatelse datert 12.03.2010 hvor det fremgår at det gjenstår kun mindre vesentlige forhold. Som omtalt i prospektet er det gjort bygningsmessige endringer etter brukstillatelsen og ferdigattesten som ikke er omsøkt. Kjøper overtar risikoen for dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Eiendommene vil bli levert uten heftelser ut over at det er tinglyst en bestemmelse på Doneheia 72 som har følgende vilkår:
2006/5283-2/39 09.10.2006 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte
Bestemmelsen innebærer at kommunen har rett til å vedlikeholde kommunale ledninger som måtte gå over tomten. Det er vilkår om at den til en hver tid eier av 37/31 skal ha rett til adkomst over eiendommen.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for denne boligen, men hvis kjøper krever det kan energiattest innhentes for selgers regning.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Mandals "nye" industriområde Doneheia på Jåbekk.

Adkomst

Lett adkomst, flatt terreng. Asfalterte arealer rundt lagerhallen

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 626,7 kvm for Doneheia 70 og 1397,7 kvm tomt for Doneheia 72

Parkering

Rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til forretning og industri, kombinasjon av forretning, kontor/administrasjon og industri jfr planen for Jåbekk Industriområde sist revidert 22.10.07. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter for Doneheia 70 er oppgitt til kr 17.045,60 for 2021. Dette fremkommer på følgende måte:
Avløp kr 1 525
Eiendomsskatt kr 13 895
Vann kr 1 625,60
Kommunale avgifter for Doneheia 72 er oppgitt til kr 27 852,85. Dette fremkommer på følgende måte:
Avløp kr 3 755,95
Eiendomsskatt kr 21 659
Vann kr 2 437,90

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 35 554,- pr år samlet for begge eiendommene

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 6 663 670,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Tånevik Holding AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.900,-
Oppgjør: kr 5 900,-.
Markedspakke: kr 18 900,-
Visninger: kr 4 000,- for alle nødvendige
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0446/22
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.22446

Dato

Sist oppdatert: 10. november 2022 kl. 14:47

Dokumenter

Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende objekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██