Prosjekt

Malmvegen 17

2 690 000 kr
83 m²
5 rom
Malmveien 17 2-mannsboliger Eksteriør.jpg
Malmveien 17 2-mannsboliger Eksteriør.jpg
Tommy Vatslid
Eivind Bjorå
Presenteres av
Tommy Vatslid og Eivind Bjorå
Ny Firemanns og tomannsboliger sentralt på Hovden i etablert boligområde. Gangavstad til sentrum, skole og barnehage.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  2 690 000 kr
 • Omkostninger
  8 092 kr
 • Totalpris
  2 698 092 kr
 • Rom
  5 rom
 • Primærrom
  83 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Rom
P-Rom
Pris
5 rom83 m²2,69 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Prosjektet ligger sentralt til på Hovden i ett etablert boligfelt. Det er gangavstand til alle Hovdens fasiliteter som skole, barnehage, badeland, butikker og spisesteder.
Solforholdene er meget gode på eiendommen samt flott utsikt mot Enden i sørvest.
Hovden kan tilby gode tur og rekreasjonsmuligheter hele året gjennom. Fra eiendommen er det kort vei til elven Otra og Hartevatn hvor det er gode bade og fiskemuligheter. Ellers er det mange flotte merkede turstier i fjellet og området rundt. Vinterstid er det ett fantastisk flott løypenett med langrennsløyper. 3-400 meters gange fra eiendommen finner du oppkjørt langrenssløype og lysløype.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Malmvegen 17A, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 361

Yttertak

Takstein fra Skarpnes: Dobbelkrum ru sort.
Takrenner: Svarte stål takrenner, nedløp og beslag.

Balkonger/terrasser/uteplasser

Terrasserekke levert med liggende spiler. ( Ikke Glass)

Trapper

Furu trapp.

Dører og vinduer

Vinduer: Nordan Trevinduer . Gjennomfarget grå Ral 7016
Ytterdør: Svart med glass

Overflater og kledning

Beiset svart kledning. stående og liggende. Se tegning.

KabelTV/Bredbånd/Telefoni

Det vil bli lagt trekkerør for fiber til hver eierseksjon. Lokal leverandør er Bykle Breiband.

Kjøkken

Valgfritt kjøkken til verdi av kr 35.000.
Gips vegg og tak.
Laminat Pergo Modern Grey Oak.
Malt slett listverk.

Bad

30x30 eller 20x20 flis på gulv med oppkant.
Baderomspanel på vegg type Høy Glans Denver, White fortissimo Gips i tak.
Malt Slett listverk.,
Badroms innredning med speil og lys.
Dusjkabinett hvit farge.
Gulv toalett.

Andre Oppholdsrom

Malt Gips vegg og tak.
Laminat Pergo Modern Grey Oak.
Malt slett listverk.
Innerdør Slett hvit.

Oppvarming

Det leveres stålpipe med vedovn.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
04.03.2015 - Dokumentnr: 195461 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1494
31.08.1978 - Dokumentnr: 102649 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0941 Gnr:2 Bnr:255
28.11.2014 - Dokumentnr: 1045796 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1494
01.01.2020 - Dokumentnr: 692102 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:0941 Gnr:2 Bnr:361

Eventuell adgang til utleie

Utleieenheten er godkjent som separat boenhet og kan lovlig leies ut. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Energimerking

Energimerking av boligen skal utføres av selger. Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra RV9 ta inn mot Malmvegen på motsatt side av busstasjonen. Ta så første veien til høyre og følg veien videre, du får prosjektet på din venstre side.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles tomt på 2887 kvm. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende sameiebrøken. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Tomten blir opparbeidet med gruset biloppstillingsplass og ellers tilsådd fylling. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Garasje/parkering

4-mannsboligen har utvendig parkering på tomten.
Tomannsboligene har utvendig parkering på tomten.

Parkering

Parkering i egen carport og utenomhus på felles parkeringsplass

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Private stikkledninger til offentlig nett.
Kommunal vei fra til tomtegrense.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.
Plan 201109. IG for prosjektet er søkt om 27.02.17.
Rammetillatelse søkes om ved vedtak om igangsettelse.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnader er i følge selger stipulert til å bli følgende;
Brøyting pr sesong:
4mannsbolig: 11250,- Kostnadene fordeles etter eierbrøk.
Pr. enhet i tomannsboligene: Kr. 5000,-
Byggforsikring:
4mannsbolig: kr 10656,- pr. år. Kostnadene fordeles etter
eierbrøk.
Tomannsbolig kr. 5508,- pr år pr hus. Kostnadene
fordeles etter eierbrøk.

Kommunale utgifter

Der kommunale utgiftene er for 2020 kr. 15.756,25,- avgiften inkluderer vann og avløpsgebyr, renovasjon og feiing.

Formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum/andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse
belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er
tomteverdien antatt å være NOK 250.000,- pr bolig. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 4

Annen viktig informasjon

Eier

Hovden 1 AS

Vedtekter/Husordensregler

Vedtekter ligger som vedlegg til denne samgsoppgaven.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Estimert byggetid 6-8 mnd etter oppstart tømrer.
Tomannsboligene: Selger er ikke bundet dersom ikke 3 av 4 leiligheter i 2 mannsboligene er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt. Forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.05.2020 har selger rett til å kansellere kontrakten
4mannsboligene: Selger er ikke bundet dersom ikke 3 av 4 leiligheter er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen
01.05.2020 har selger rett til å kansellere kontrakten.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Selger er ikke bundet dersom:
For tomannsbolig:
- at det inngås 3 av 4 kjøpekontrakter av leilighetene i tomannsboligene og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt.
For 4mannsbolig:
- at det inngås 3 av 4 kjøpekontrakter av leilighetene og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt.
Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 01.05.2020 har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til
endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering.
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVSinstallasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:
1) Byggebeskrivelse datert 30.01.2021.
2) Plantegning datert 12.01.2017. Plantegning tomannsbolig rev. 24.02.2017.
3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger 12.01.2017, tomannsbolig rev. 24.02.2017.
4) Situasjonsplan/utomhusplan datert 17.01.2017, rev. 24.02.2017.
5) Utkast sameievedtekter.
6) Salgsprospekt datert 26.03.2020. oppdatert 03.05.22
7) Reguleringsplan m/bestemmelser.
8) Målebrev/arealbekreftelse.
9) Grunnboksutskrift datert mars 2020.
10) Bustadoppføringslova
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Det første budet skal inngis på Eiendomsmegler Krogsveen sitt budskjema påført din signatur.
Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre.
Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi bud forhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per epost, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og
telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale.

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av tre boligselskap. Sameiene er planlagt å bestå av totalt 8 stk. boligseksjoner fordelt i en firemannsbolig og to tomannsboliger.
Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.
Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.
Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.
Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte arkeringsplass.
Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilvang og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for
rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer
eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Honorar pr. solgte enhet: 45.000,-
Kontroll av hjemmel/heftelser: 5.900,-
Markedspakke: 15.500,-
Nettannonse 3.990,-

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.20220

Dato

Sist oppdatert: 03. mai 2022 kl. 10:10
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.