Nøsterud / Tangen / Svelvik

Stomperudveien / Grønlihavna

Prisantydning

8 750 000 kr

Omkostninger: 219 972 krTotalpris: 8 969 972 kr
Tomteareal
17000 m²

Regulert tomteområde på ca. 17 da. Godkjent for 33 rekkehus. Rolig og barnevennlig boligområde med fin fjordutsikt.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Stomperudveien / Grønlihavna, 3060 Svelvik

Utskilt parsell av gnr. 35, bnr. 4. og 
bnr. 8 i Svelvik kommune.

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en landlig og flott beliggenhet i område med spredt boligbyggelse og med kort vei til marka og flott turterreng. Eiendommen har gode solforhold og fra deler av eiendommen er det fin utsikt. Eiendommen ligger i blindvei, med lite trafikk, hvor et område på totalt 60 mål skal utvikles til boligformål. Av dette området på 60 mål er det cirka 17 mål som nå skal selges. 

Eiendommen ligger kun 12-15 minutters kjøring fra Drammen sentrum, med kort vei fra kommunegrensen mellom Svelvik og Drammen. Fra 1. januar 2020 blir Svelvik kommune og Drammen kommune slått sammen.

Fra tomteområdet er det gangavstand til lekeplass, ballbinge, barneskole, barnehage og til fjorden med bla. Tangen Fjordpark med badestrand, beachvolleyballbane mm. Kort vei til båthavn. Flott turterreng med idylliske fiskevann i Røysjømarka som nærmeste nabo. Oppkjørte skiløyper i umiddelbar nærhet. Nesbygda IF med egen bane: Hellabanen. For øvrig de fleste fritidstilbud både i Svelvik og Drammen. 

Det er gangavstand til bussholdeplass i Svelvikveien, hvor det er avganger hver time til både Svelvik og Drammen. Det er cirka 55 minutters kjøring fra området til Oslo sentrum. Fra Drammen er det god jernbaneforbindelse med bla. flytog med tre avganger i timen og flere avganger i timen til Oslo. 

Veibeskrivelse

Kjør RV319 (Svelvikveien) fra Drammen retning Svelvik. Kjør forbi bla. gipsfabrikken, og ta opp til høyre Stomperudveien ved skilt til Grønlia. Tomteområdet ligger så på venstre side av veien, når en kommer et lite stykke oppover. 

Barnehager og skoler

Svelvik kommune har fire offentlige og en privat barnehage. Støa barnehage ligger ca. 700 meter fra tomteområdet, og er en 4 avdelingsbarnehage med 80 plasser.

Drammen kommune har full barnehagedekning med sine 61 privat- og kommunale barnehager. 22 barnehager bare i Strømsø Barnehagerområde og flere barnehager i nærmiljøet på Åskollen/Kniveåsen. For liste kontakt megler eller se internett:
http://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/Barnehageplass/Oversikt-over-barnehagene/#Stromso
 
Tangen skole (1.-7. trinn) med ca. 160 elever, og SFO. Skolevei på sti gjennom skogen, eller på gang- og sykkelvei langs Svelvikveien og frem til skolen. 

Gratis skolebuss til ungdomsskole i Svelvik sentrum. Det ble høsten 2018 vedtatt at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen, plassering av skolen er foreløpig ikke bestemt. Denne kan da bli aktuell for elever fra Nøsterud/Tangen, uten at skolegrenser pr. i dag er vedtatt. 

Flere videregående skoler i Drammen sentrum og Papirbredden i Drammen med bla. Høgskolen Sørøst Norge, se www.usn.no.

Tomten

Ubebygget tomteområde på ca. 17.000 kvm. 

Vedlagt salgsoppgaven følger plankart.  Ca. 9 da. av tomten er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, 2,1 da. til grønnstruktur, 1,9 da. til lekeformål og en del til veiareal. 

Selger har sørget for at høyspentledninger er lagt i bakken, i samtidig er det lagt rør for lavspent og fibernett i ledningegrøft. Tomten er ferdig hogget. 

Tomten er under fradeling og endelig areal og grenser på vedlagt kart kan avvike med endelig oppmåling. 

Vei, vann og avløp

Tomteområdet grenser til Stomperudveien som er en kommunal/offentlig vei. Veien må utbedres til kommunal standard på strekningen innenfor planområdet og utbedres med foratu fra planområdet og ned til Svelvikveien.

For Felt BKS1 er det iflg. reguleringsplan lagt adkomst til felles veg i bakkant av boligen for å unngå utkjøring over fortau. For Felt BKS2 vil det være utkjøring direkte i Stomperudveien. Stomperudveien med tilhørende fortau ned til Svelvikveien skal være ferdig opparbeidet før mer enn 10 boenheter kan tas i bruk. 

Det går ingen VA-ledninger gjennom selve tomteområdet. Vannforsyning vil kunne løses med tilkobling på tre ulike steder. Det må etableres trykkøkning for å sikre tilfredsstillende vannforsyning og brannvanndekning. Spillvann kobles på eksisterende ledninger i Grønliveien og Stomperudveien, som har kapasitet til nye tilførte spillvannsmengder. 

Skagerak Nett AS har plassert ny nettstasjon i nærheten av tomteområdet. Det ble samtidig lagt rør for lavspent og fibernett i ledningegrøft.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er på eiendommen gnr. 35,  bnr. 4 og 8, som tomteområdet fradeles fra, tinglyst følgende servitutter:
07.06.1934: Bestemmelse om vannledning
09.06.1972: Bestemmelse om veg
25.02.1988: Bestemmelse om veg
20.06.1991: Erklæring/avtale med Vegvesenet
11.02.1992: Bestemmelse om veg
19.12.2000: Jordskiftedom fra Vestfold Jordskifterett
06.12.2002: Erklæring om elektriske kraftlinjer.

Ved tomtefradeling vil disse servituttene auotmatisk følge over på utskilt parsell, og vil følge eiendommen. Kopi av tinglyste dokumenter kan fås v/henv. megler. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte servitutter.

Regulering

Eiendommen ligger inenfor reguleringsplan for Stomperud datert 14.02.19.  

Tomten er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med maksimal tillatt prosent bebygd areal 35 % BYA. Feltene BKS1 og BKSK2 utgjør tilsammen ca. 9,4 da. Med en utnyttelsesgrad på 35 % tilsvarer dette 3.290 kvm. inkl. areal til garasje/carport, biloppstillingsplass og sykkelplass. Rambøll har illustrert 21 boliger i rekke på Felt BKS1 og 12 boliger i rekke på Felt BKS2.

Maksimum gesimshøyde skal ikke overskride 6,0 meter og mønehøyde ikke overskride 8,5 meter. Ved flatt tak er maks gesimshøyde 8,0 meter. Det skal opparbeides en sandlekeplass på minimum 100 kvm. på feltet, og reguleringsplanen gir krav til denne. Det skal videre opparbeidets to biloppstillingsplasser pr. boenhet, og minimum en skal være garasje eller carport, tillegg skal det avsettes arealer til minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet.

Svelvik kommune har vedtatt følgende krav før det gis rammetillatelse: 
- Det skal dokumenteres at det er tilfredsstillende stabilitet i grunnen.
- Det skal utarbeides en utomhusplan.
- Det skal utarbeides plan for overvannshåndtering og tekniske planer for VA og veg. 

Det er vedtatt følgende krav før ny bebyggelse kan tas i bruk:
- Stomperudveien med tilhørende fortau skal være ferdig opparbeidet.
- Fortau langs Stomperudveien ned til Svelvikveien skal være ferdig opparbeidet før mer enn 10 boenheter kan tas i bruk.
- Terrengforming og beplantning av annen veggrunn skal ferdigstilles samtidig med resten av veganlegget.

Det er i detalljreguleringsplanen også stilt krav før ferdigattester/brukstillatelser vil bli gitt. 

Reguleringsplanen gjelder også for naboeiendommen som eies av Svein Birger Johnsrud, hvor Stomperud Eiendom/Johnsen Anleggsdrift selv har planer om å bygge inntil 25 eneboliger. 

Tomteområdet som selges er i reguleringsplan beskrevet som BKS1, BKS2, BLK1, G4, SKV5.

Kopi av reguleringsbestemmelser og reguleringskart fås som en del av salgsoppgaven.

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Overtagelse

Etter avtale med selger. 

Oppdragets KR-kode

KR2018388

Økonomiske forhold

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 8.969.972,-.


I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-,  med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Grønlihavna - tomteområde på ca. 17 da.
Grønlihavna
Grønlihavna
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig ID/legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til 1,25 % provisjon, grunnhonorar kr. 12.500,-, oppgjørshonorar kr. 4.550,-, SmartAnnonsepakke kr. 13.500,-. Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-. Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg. Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Rune Sirnes
Eiendomsmegler

Rune Sirnes

Telefon 32 80 79 07

Lurer du på noe

Rune svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.