Osterøy

Ulvsnesøy

Prisantydning

8 200 000 kr

Omkostninger: 206 222 krTotalpris: 8 406 222 kr
Tomteareal
94761 m²

Et øysamfunn selges | Sjelden mulighet | Øy på ca. 95 mål i naturskjønne omgivelser.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Et øysamfunn selges! Eiendommen har vært driftet som et gårdsbruk med både dyrehold og dyrket mark. Eiendommen har vært i bruk frem til dags dato og inneholder bla. stort hovedbygg, verksted, flere bolighus og fjøs. Turstier og badeplasser. Kaianlegg, naust og båtopphal.

Ulvsnesøy har en lang historie. I gammel tid var det antakelig klostergods på øyen. Senere ble øya kirkegods som tilhørte et større bruk på Osterøy kalt Kirkebruvik. I 1881 ble det opprettet et skolehjem for gutter i alderen 10 til 15 år. De som ble sendt hit ble betegnet som «løgnaktig, tyvaktig og i høyeste grad trodsig». Det var teologen Ole Irgens som tok initiativet til Skolehjemmet, som skulle være en rednings- og oppdragelsesanstalt. Etter 100 år ble skolen nedlagt og øyen har siden den gang fungert som fengsel.

Eiendommen

Ulvsnesøy, 5285 Bruvik
Gnr. 152, bnr. 4, 5, 6 og 7 i Osterøy kommune.

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en naturskjønn beliggenhet i Sørfjorden. Eiendommen har gode solforhold og fra store deler er det utsikt over fjord og fjell. Flotte grøntområder med flere fine badeplasser. 
Adkomst til eiendommen er med båt fra Vaksdal eller fra Bruvik på Osterøy. 

Veibeskrivelse

Adkomst til eiendommen med båt. Enkleste tilkomst er fra Bruvik eller Vaksdal. 
Egen kai på eiendommen. 

Areal og innholdsbeskrivelse

Se vedlagt takst for arealbeskrivelse og innhold pr. bygning.

Tomten

94 761 m² Arealkilde: Norges Eiendommer.

Eiendommen er opparbeidet med grusete gang- og kjøreveier. Veier har en grei standard tilpasset dagens drift, altså kjøring med ATV og traktor. Mye grøntarealer på eiendommen. Her har tidligere vært drift med både hester, kyr, sauer, høns og gris. Senere tid har det vært sau og høns.

Her er store fine grøntarealer og flere badeplasser. Arealer rundt bygninger og den delen som
er i "normal" drift virker normalt godt vedlikeholdt, mens øvrige arealer defineres som utmark.

I følge skog og landskap utgjør arealene følgende:
15,2 da overflatedyrka
5,2 da innmarks beite
53,7 da produktiv skog
10,7 anna markslag
5,8 anna areal
Samlet 90,6 da.

Arealene er cirka areal. I følge skog og landskap utgjør arealene 90,6 da.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke opparbeidet vei. Gruset interne adkomstveier. 

Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. Det er vannmåler på eiendommen og denne blir avlest 1 gang per år.	

Eiendommen har privat septiktank. Kommunen opplyser om at det er etablert utslipp og godkjent utslipp.
Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon. 

Bebyggelse

Se vedlagt takst for beskrivelse av de forskjellige byggningene på eiendommen.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10. Kjøper er gjort oppmerksom på at selger har ikke bebodd eiendommen, og kjenner således ikke til forhold ved denne utover det som framgår i takst og tilstandsrapport.

Selger er ikke kjent med at det, utover det som er opplyst overfor Kjøper, foreligger skriftlige pålegg mv fra offentlige myndigheter som gjelder eiendommen, som ikke er utført, betalt eller lignende.

Selger gjør oppmerksom på at eiendommen ikke er geoteknisk undersøkt. Selger tar ikke ansvar for om det er vanskelige grunnforhold, som fordyrer et eventuelt byggeprosjekt. 

Risikoen for eventuelle offentlige byrder som måtte bli lagt på eiendommen, herunder også eventuelt
veipålegg, utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser m.v. etter eksempelvis plan- og bygningsloven,
påhviler Kjøper.

Selger kjenner ikke til at det er forurensning på eiendommen. Kjøper eller Kjøpers suksessor skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning på eller fra eiendommen, også forurensning forårsaket av Selger.

Risikoen for eventuelle eksisterende og fremtidige offentlige rådighetsinnskrenkninger på eiendommen, i henhold til lov, forskrift eller enkeltvedtak – herunder reguleringsplan, påhviler også Kjøper.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen
omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder alle forhold rundt eiendommens grunnforhold.

Ferdigattest

Eiendommen ble tatt i bruk i 1881 som skolehjem, og har siden 1981 fungert som fengsel.

Det foreligger ferdigattester/byggemeldinger på følgende delere av eiendommen:
- 1982 godkjend byggjemeliding på verksted. 
- 1985 godkjend gass sentral til verksted.
- 1985 godkjend byggjemelding verksted etter totalskade ved brann. 
- 2013 godkjend flytebryggje.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ytterligere ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Det er flere bygninger på eiendommen som egner seg godt for utleie. Det er ikke opplyst om at det er utført radonmåling.

Standard

Bygningsmassen er av eldre dato og har et stort behov for vedlikehold og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard.  Se vedlagt takst for ytterligere informasjon.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. 
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen: 

Dagboknr 900155, tinglyst  19.12.1910 - Utskifting  over innmark. 

Dagboknr 838, tinglyst
16.04.1943 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Norges Fyrvesen  
Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og adkomst m.v.  

Dagboknr 3496, tinglyst 30.12.1947 - Utskifting over inn- og utmark.  

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan 2011-2023 er avsatt til LNF og offentleg eller privat tenesteyting.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonspliktig og kjøper må søke kommunen om konsesjon, samt betale konsesjonsgebyr. Kjøper har risikoen for at konsesjon blir gitt. Dersom eiendommen er solgt til en pris høyere enn myndighetene vil akseptere, har selger rett til å kunne fratre avtalen uten noe økonomisk ansvar ovenfor kjøper. 

Kontakt megler for mer informasjon.

Overtagelse

Eiendommen er klar for overtagelse sommer 2019.	

Oppdragets KR-kode

KR72.1932

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 41.926,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann og feiing/tilsyn. Eiendommen har vannmåler.

Utgiftene er basert på nåværende leietakers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 8.406.222,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Ulvsnesøy
Kaianlegg
Hovedbygget på øyen
Se alle bilder i galleriet
Ulvsnesøy

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Avhendingsloven

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.

Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen. Det gjøres oppmerksom om at stiftelsen vil bli avviklet etter salget.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. 

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,5% av salgssummen.
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 14.750,-
Visningshonorar: kr 5.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister og kommunale opplysninger: kr 5.000,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Avisannonse: kr. 7.900,-
Foto: kr. 12.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Jo André Hagen
Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Jo André Hagen

Telefon 53 00 00 02

Lurer du på noe

Jo svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.
Laster objekter...