Boligmarkedet i mars er godt balansert– vårflom på gang

31. mars 2019 av Krogsveen
Med mars unnagjort går vi nå inn i den mest hektiske perioden i boligmarkedet. Mars-tallene viser at det er mange boliger for salg, men at dette motsvares av stor interesse på kjøpersiden som gir grunnlag for et fortsatt aktivt marked med stabile priser og høy omsetning.
Med mars unnagjort går vi nå inn i den mest hektiske perioden i boligmarkedet. Mars-tallene viser at det er mange boliger for salg, men at dette motsvares av stor interesse på kjøpersiden som gir grunnlag for et fortsatt aktivt marked med stabile priser og høy omsetning. Renteøkningen var ventet og Norges Banks signaler om videre retning gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.
Omsetningsvolumet har vært på linje med tidligere påskefrie mars-måneder. Aktiviteten de kommende to uker vil tilta, og etter påske forventer vi en tradisjonell vår-flom i boligmarkedet. Volumet av bruktboliger for salg er fortsatt rekord-høyt, men det har vært god interesse fra aktive kjøpere slik at vi samlet sett forventer en mars-måned som viser prisoppgang. Ut fra våre interne beregninger anslår vi at prisene er opp med om lag 0,5 prosent i når vi ser landet under ett. Igjen skiller Oslo seg ut med sterkest utvikling, og vi skal ikke bli overrasket om prisene her har steget med over 1,0 prosent når statistikken blir offentliggjort onsdag 3. april.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Mars-tallene for Oslo viser en fortsatt økning til i underkant av 2,5 unike budgivere, et nivå vi må tilbake til begynnelsen av 2017 for å finne. Fortsatt er det god balanse, men den underliggende utviklingen tyder på at vi er i ferd med å få et «selgers marked» igjen i hovedstaden, og hvor salgsprisen som oftest avgjøres etter en aktiv budrunde.
I landet for øvrig er det fortsatt balansert - i gjennomsnitt 1,6 budgiver pr solgt objekt. Det betyr at om lag halvparten av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Tror på prisvekst

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019. Denne veksten er i hovedsak tatt ut gjennom første kvartal. Fremover tror vi at markedet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt.
Sentralbankrenten ble som ventet satt opp med 0,25 prosentpoeng i mars, og økningen synes å få stort gjennomslag blant bankene slik at kunderentene blir økt parallelt. Norges Bank varslet ytterligere to renteoppganger i inneværende år, men at toppen vil nås tidligere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnader for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.
Gode rammebetingelser for norsk økonomi og lang avstand fra internasjonal økonomisk motvind til de lokale boligmarkedene i Norge, skaper et godt grunnlag for de som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019, avslutter Leif J. Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0