Flat prisutvikling og høy aktivitet

2. november 2018av Leif J. Laugen
Så langt har boligmarkedet denne høsten vist en helt flat prisutvikling - korrigert for normale sesongvariasjoner. Et stabilt marked med små endringer i boligprisene er trygge omgivelser for folk å kjøpe og selge bolig i. Derfor har det aldri blitt omsatt flere boliger enn så langt i inneværende år.

Rekordhøy aktivitet i boligmarkedet

Det stabile markedet med god balanse mellom et uvanlig stort antall boligsøkere på jakt etter drømmeboligen på den ene siden og de mange objektene - både bruktboliger og nybygg - til salgs på den andre siden, har medført en rekordhøy omsetning av boliger mange steder i landet.
Det økte tilbudet av boliger i markedet har vært godt tilpasset den store etterspørselen vi ser blant boligsøkerne for tiden. Prisutviklingen og aktivitetsnivået vitner om at markedet fungerer svært godt. De som har bolig å selge, får stort sett solgt til en god pris innenfor et begrenset tidsrom og de som er på utkikk etter ny bolig, har mye å velge i.
Et godt fungerende boligmarkedet med høy likviditet er et viktig element i samfunnsøkonomien. Trygghet rundt egen bosituasjon og for de store verdiene som den norske boligbestanden utgjør, er en del av den infrastruktur som vårt velferdssamfunn er tuftet på.

Stabile boligpriser over det ganske land

Fra andre kvartal til tredje kvartal 2018 har de gjennomsnittlige boligprisene de fleste steder i landet endret seg marginalt innenfor intervallet -2 til 2 prosent viser nylig offentliggjort områdestatistikk fra Eiendom Norge. Ingen regioner peker seg spesielt ut hverken den ene eller andre retningen. Ser vi på utviklingen gjennom hele 2018, har veksten vært sterkest i Oslos indre og vestlige bydeler med 5 til 6 prosent fra fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018. Dette representerer en tilbakevending til et mer normalt prisleie etter korreksjonen gjennom 2017.

Fortsatt godt marked fremover

En del boligaktører og økonomer har den senere tid uttrykt usikkerhet for et stort tilbudsoverheng og dermed fallende priser som følge av renteoppgang, svakere befolkningsutvikling og at mange ferdigstilte nybygg vil medføre økt tilbud av bruktboliger for salg.
Krogsveen tror på et fortsatt godt marked med høy aktivitet og stabil prisutvikling. Renteoppgangen må sees på bakgrunn av at landet er på vei inn i en høykonjunktur. Aktiviteten i næringslivet og sysselsetting har tatt seg opp og det er økende vekst i lønninger. Siden i fjor sommer har oljeprisen steget jevnt fra 45-50 dollar/fat til dagens 80 dollar/fat. Ingen enkeltfaktor er viktigere for norsk økonomi, sysselsetting og folks optimisme - og dermed boligmarkedet.
Det er fortsatt befolkningsvekst i Norge, utbyggingsaktiviteten har korrigert noe ned og rentene vil fortsatt være svært lave i overskuelig fremtid. Medvinden fra makroindikatorene vil støtte godt oppunder en fortsatt balansert utvikling i boligmarkedet.
*) Krogsveen presenterer nå kvartalsvis boligprisstatistikk for mange av landets lokale boligmarkeder. Informasjonen er bearbeidet med grunnlag i Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn sin statistikk over alle solgte bruktboliger i landet. Dette er informasjon fra 110 delområder som supplerer den månedlige prisstatistikken som dekker 16 av de største byene samt hele landet.
Kvadratmeter-prisene angitt i grafene for henholdsvis mars, juni, september og desember er gjennomsnittsmålinger for det aktuelle kvartal i det enkelte område. Kvadratmeter-prisene for de mellomliggende månedene representerer intrapoleringer (lineær) mellom kvartalsobservasjonene, og er som sådan ikke en eksakt måling av den enkelte måned. For å oppnå en riktig beskrivelse av den historiske prisutviklingen, er kvartals-prisene for siste kvartal benyttet sammen med historiske indekstall. På den måten unngår man risiko for sammenstillingseffekter – at «epler sammenlignes med pærer».
Med bakgrunn i krav til høy kvalitet på statistikken har Eiendomsverdi som faglig ansvarlig, ikke funnet det forsvarlig å utvikle statistikk med høyere hyppighet enn kvartal for disse 110 områdene. Fordelen er at statistikken nå er brutt ned på flere områder enn den månedlige prisstatistikken som for mange av disse områdene opphørte i 2017.
Leif J. Laugen

Leif J. Laugen, Administrerende direktør

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.