poster

Prognose for boligmarkedet 2017 – Fortsatt sterk prisstigning og høy aktivitet

29. desember 2016

Boligprisene vil øke med 12,5 % i 2017. Samtidig forventer vi at økt ferdigstillelse av nybygg og myndighetenes tiltak for å begrense kredittveksten vil merkes på prisutviklingen i andre halvår. Rentenivået er jokeren; så lenge det forblir på dagens lave nivå vil boligprisene høyst sannsynlig fortsette oppgangen.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Krogsveen forventer en gjennomsnittlig vekst i boligprisnivå fra 2016 til 2017 på hele 12,5 prosent. Samtidig vil det høye aktivitetsnivået, både når det gjelder omsetning av bruktboliger og iverksettelse av nybygg, opprettholdes gjennom 2017.

Prisvekst i 2016 på 8 prosent

I året som snart er over ender vi opp med en gjennomsnittlig prisvekst på vel 8 prosent fra 2015. Dog viser den løpende 12 måneders prisstigningen at det har vært tiltakende vekst gjennom året og vi vil derfor ende i overkant av 12 prosent. Den eskalerende prisveksten medfører at vi går inn i 2017 med et «overheng» på om lag 4 prosent. Dette betyr at 1/3-del av den antatte vekst i gjennomsnittspriser fra 2016 til 2017 på 12,5 prosent allerede har skjedd når vi passerer nyttårsaften.

Vi forventer en sterk start på 2017, men fra andre kvartal vil den høye 12 måneders veksttakten falle fra 13-14 prosent til 10 prosent mot slutten av året blant annet som følge av at flere nybygg ferdigstilles og flere bruktboliger dermed kommer på markedet for salg.

Vi forventer en sterk start på 2017, men fra andre kvartal vil den høye 12 måneders veksttakten falle fra 14 prosent til 10 prosent mot slutten av året. Dette vil skje som følge av at flere nybygg ferdigstilles og flere bruktboliger dermed kommer på markedet for salg. Det samme vil også skje i Oslomarkedet i tillegg til at det er her myndighetenes kredittinnstramminger vil bite kraftigst. Totalt sett vil dette trekke ned den løpende 12 måneders prisveksten i Oslo fra ekstremt høye 25 prosent i februar/mars, til mer moderate 10 prosent ved utgangen av 2017. Vi forventer altså at Oslo-markedet gradvis vil normaliseres og reetablere en takt på prisutviklingen som er på linje med resten av landet ved slutten av 2017.

Høy aktivitet, men likevel 3 prosent lavere omsetning enn i 2015

Aktiviteten i landets boligmarked har vært høy de fleste steder gjennom 2016. For bruktboliger er det bare i 2015 at det er blitt solgt flere enheter. Ubalansene i Oslo-markedet som har vært preget av for få boliger til salgs, og i Rogaland og Agder som har vært preget av for mange boliger til salgs som følge av oljeusikkerheten, har medført et samlet fall i omsetning for landet som helhet på om lag 3 prosent fra 2015. Med en gradvis reetablering av balansen i boligmarkedet i disse områdene, blant annet som følge av flere ferdigstillelser av nybygg i Oslo-området, forventer vi at 2017 vil bli et aktivt år med høy omsetning parallelt med normaliseringen i prisutviklingen.

Aktiviteten i nybygg-markedet har i 2016 vært rekordhøy, både når det gjelder antall salg og antall prosjekter som har blitt iverksatt. Vi må tilbake til perioden 2006-2007 og før dette - midten av 1980-tallet - for å finne høyere tall for iverksettelse av boligprosjekter. I 2017 og fremover vil denne utviklingen medføre mange ferdigstillelser og innflytting - noe som vil frigjøre flere enheter for salg i bruktmarkedet.

Oppsummering – risikoforhold

Utsikt til stigende priser og god aktivitet i boligmarkedet ved inngangen til et nytt år reflekterer sunne makroøkonomiske omgivelser med gode framtidsutsikter for de fleste næringer, lav arbeidsledighet og moderat lønnsvekst. Forventningsundersøkelser viser at troen på fremtiden har styrket seg gjennom 2016 etter en urolig periode i begynnelsen av året da oljeprisen var på sitt laveste nivå siden 2002 (USD 27 pr fat). Selv om oljerelaterte næringer og dermed mange områder langs kysten fortsatt preges av oljenedturen, er det grunn til å anta at vi har vært gjennom mesteparten av aktivitetskorreksjonen.

Risiko for endringer i boligprisutviklingen lokalt er i første rekke knyttet til aktivitetsendringer i nybyggmarkedet. Dette kan skape midlertidige forstyrrelser i den skjøre balansen mellom tilbud og etterspørsel. Her vil vi oppleve effekter i 2017 og fremover noe som er innbakt i prisprognosene for 2017.

Uventede endringer i rentenivå, myndighetenes regulering av banker og kredittmarked, samt internasjonal uro som kanaliseres til Norge gjennom finansmarkedene, har erfaringsmessig vært de forhold som har gitt opphav til de største og mest brå prisbevegelsene i landets samlede boligmarked. Kimen til slike forstyrrelser er absolutt til stede og vi har hensyntatt at innstrammingen i boliglånsforskriften får effekter. Likevel er vårt hovedscenario preget av stabile renter og at internasjonale markeder utvikler seg i tråd med finansmarkedets forventninger.

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.