poster

Stigende boligpriser og høy aktivitet

28. januar 2019

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør i Krogsveen Leif J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Stigende boligpriser over det ganske land

For landet som helhet steg boligprisene fra desember 2017 til juni 2018 med 5,5 prosent. Denne utviklingen ble som vi antok ved årsskiftet, men sågar enda bedre. Les egen artikkel om boligprisutviklingen i 2018. Fra fjerde kvartal 2017 til andre kvartal 2018 har gjennomsnittlig boligpriser de fleste steder i landet steget med mellom 3 og 8 prosent viser nylig offentliggjort områdestatistikk fra Eiendom Norge. Spesielt har stigningen vært sterk i de vestlige bydeler i Oslo med om lag 9 prosent og i Oslos indre øst områder med drøyt 7 prosent. Dette representerer en tilbakevending til et mer normalt prisleie etter korreksjonen gjennom 2017. Svakest har utviklingen vært i Rogaland, på Sørlandet og i Telemark med en marginal prisstigning på 1-3 prosent.

Rekordhøy aktivitet

Det har aldri vært omsatt flere boliger i Norge enn i andre kvartal 2018, og hvis vi ser halvåret under ett forbigås det bare av første halvår 2015. Markedet har vist en sterk evne til å absorbere de mange objektene som er lagt ut for salg, og det må kunne slås fast at det økte tilbudet har vært godt tilpasset den store etterspørselen vi ser blant boligsøkerne for tiden. Prisstigningen vitner om at markedet fungerer svært godt. De som har bolig å selge, får stort sett solgt til en god pris innenfor et begrenset tidsrom og de som er på utkikk etter ny bolig, har mye å velge i. Innenfor nybygg har det vært noe større treghet, hvor gjenstående leiligheter i prosjekter som ble lagt ut i 2017 har tatt noe lengre tid å selge.

Fortsatt godt marked

En del boligaktører og økonomer har den senere tid uttrykt usikkerhet for et stort tilbudsoverheng og dermed fallende priser som følge av renteoppgang, svakere befolkningsutvikling og at mange ferdigstilte nybygg vil medføre økt tilbud av bruktboliger for salg.
Krogsveen tror på et fortsatt godt marked med høy aktivitet og underliggende prisstigning. Den varslede renteoppgangen må sees på bakgrunn av at landet er på vei inn i en høykonjunktur. Aktiviteten i næringslivet og sysselsetting har tatt seg opp og det er økende vekst i lønninger. Siden i fjor sommer har oljeprisen steget jevnt fra 45-50 dollar/fat til dagens 75-80 dollar. Ingen enkeltfaktor er viktigere for norsk økonomi, sysselsetting og folks optimisme – og dermed boligmarkedet.

Det er fortsatt befolkningsvekst i Norge, utbyggingsaktiviteten har korrigert noe ned og rentene vil fortsatt være svært lave i overskuelig fremtid. Medvinden fra makroindikatorene vil støtte godt oppunder en fortsatt balansert utvikling i boligmarkedet med høy aktivitet og underliggende prisvekst fremover.

--------

*) Krogsveen presenterer nå kvartalsvis boligprisstatistikk for mange av landets lokale boligmarkeder. Informasjonen er bearbeidet med grunnlag i Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn sin statistikk over alle solgte bruktboliger i landet. Dette er informasjon fra 110 delområder som supplerer den månedlige prisstatistikken som dekker 16 av de største byene samt hele landet.

Kvadratmeter-prisene angitt i grafene for henholdsvis mars, juni, september og desember er gjennomsnittsmålinger for det aktuelle kvartal i det enkelte område. Kvadratmeter-prisene for de mellomliggende månedene representerer intrapoleringer (lineær) mellom kvartalsobservasjonene, og er som sådan ikke en eksakt måling av den enkelte måned. For å oppnå en riktig beskrivelse av den historiske prisutviklingen, er kvartals-prisene for siste kvartal benyttet sammen med historiske indekstall. På den måten unngår man risiko for sammenstillingseffekter – at «epler sammenlignes med pærer».

Med bakgrunn i krav til høy kvalitet på statistikken har Eiendomsverdi som faglig ansvarlig, ikke funnet det forsvarlig å utvikle statistikk med høyere hyppighet enn kvartal for disse 110 områdene. Fordelen er at statistikken nå er brutt ned på flere områder enn den månedlige prisstatistikken som for mange av disse områdene opphørte i 2017

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.