Komplett salgsoppgave

Hellinga (3/659)(3/660)

2 950 000 kr
1 400 m² (eiet)
Tomtebilde med grenser.jpg
Tomtebilde med grenser.jpg
Kart
Tom Edvardsen
Presenteres av
Tom Edvardsen
Hagan/Nittedal
Stor tomt meget sentralt med fint utsyn utover dalen, gangavstand til "alt"
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 950 000 kr
 • Omkostninger
  75 092 kr
 • Totalpris
  3 025 092 kr
 • Tomteareal
  1 400 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Stor tomt på ca. 1400 kvm i skrånende terreng meget sentralt plassert på Hagan i Nittedal kommune. Eiendommen vil ha fint utsyn utover nærområdet og noe utover dalen. Fra tomten er det gangavstand til butikksenter, offentlig kommunikasjon samt barnehager og barneskole. I nærområdet ligger marka med supre turmuligheter. Tomten er regulert til frittliggende småhusbebyggelse som tillater oppføring av enebolig eller 2 manns bolig. Kort vei til offentlig ledningsanlegg.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hellinga (3/659)(3/660), 1481 HAGAN
Kommunenummer 3031, gårdsnummer 3, bruksnummer 659, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3031, gårdsnummer 3, bruksnummer 660, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3031, gårdsnummer 3, bruksnummer 388, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3031/3/659:
26.07.2002 - Dokumentnr: 13511 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver Thora J. Jonasdottir
gjelder del av eiendommen
Kan ikke slettes uten samtykke fra Thora J. Jonasdottir
Overført fra: Knr:3031 Gnr:3 Bnr:407
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne forkjøpsretten vil bli slettet i forbindelse med overskjøting av tomten til kjøper.
Urådighetspåtegninger i bnr. 659 vil også bli slettet ved overskjøting av tomten til kjøper.
3031/3/660:
22.02.2019 - Dokumentnr: 225833 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3031 Gnr:3 Bnr:388
Det er gitt rett for bnr. 388 å legge vei over og adkomst over bnr. 660. NB! Denne rettigheten vil bli erstattet av ny avtale/erklæring som ligger vedlagt denne salgoppgaven.
20.01.2022 - Dokumentnr: 76195 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3031 Gnr:3Bnr: 660
Eiendom 3/660 gis veirett over eiendom 3/388 på området som veibanen er inntegnet på vedlagt kart. Veibanen er markert med grå farge med sorte striper og går fra kommunal vei i øst og opp over eiendom 3/388 til eiendom 3/660. NB! Denne rettigheten vil bli erstattet av ny avtale/erklæring som ligger vedlagt denne salgoppgaven.

Diverse

Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave-, og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite.
NB! Bildeillustrasjoner i salgsoppgaven er ikke målsatt og er heller ikke eksakte og er kun ment som en illustrasjon på hvor tomten ligger uten bindende mål og endelig form.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i populært og barnevennlig område. Meget sentralt til med kort vei til både barneskole, barnehager, ungdomsskole, butikker, apotek, m.m. Gode bussforbindelser fra Hagan senter, kun et par minutter gange og ekspressbusser i rushtiden. Kun 3 min med bil til Oslogrensa, ca 20 minutter til Oslo sentrum og 15 min til Lillestrøm. Kort vei til marka med flotte ski- og turløyper og løypenettet Nordmarka/Lillomarka. Flere populære badeplasser og flotte forhold for sykling. Lysløype med utgang fra Bjønndalen. Golfbane både på Hauger og i Hakadal. Svømmehall og kunstgressanlegg på Li. I tillegg har Nittedal mye å by på når det gjelder idretts- og kulturmiljø, så her skulle det være noe for enhver smak.

Adkomst

Fra Oslo: Følg Rv4 til Gjelleråsen, ta første avkjøring i første rundkjøring og deretter tredje avkjøring i neste (ikke inn i tunnellen). Følg veien ned til Hagan. Ved Hagan ta inn til høyre og følg veien rett frem til du kommer inn på Seljeveien etter omlag 100 meter. Ta av inn i første vei til høyre som er Snarefjellet, tomten ligger på høyre side av veien ca. 880 meter fra krysset mellom Seljeveien og Snarefjellet. Tomten er plassert opp i skråningen
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Flere barnehager i området
Ulverud barneskole
Li ungdomsskole
Bjertnes videregående skole på Mo/Rotnes.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1400 kvm fordelt på 2 parseller (gnr. 3 og bnr. 659 og 660). Skrånende tomt bevokst med store lautrær og mindre buskas. Kjøper må ryddiggjøre tomten selv. Det er avtalt en grensejustering med nabo slik at tomtens areal vil bli på ca. 1400 kvm fordelt på 2 parseller bnr. 659 og bnr. 660.
Eiendommen har adkomst via privat vei med tingyst veirett frem til kommunal vei. Det foreligger tinglyst rett til adkomst via gnr. 3, bnr. 388 i Nittedal kommune. Rettigheten foreligger i form av en erklæring som skal tinglyses i eiendommene og avgivereiendommen som gir rettigheten. Tidligere tinglyste veiretter erstattes med vedlagte avtale som tinglyses i eiendommen og avgivereiendommen. Kjøper av eiendommen skal refundere eier av gnr. 3, bnr. 388 med kr 120.000,- for opparbeidelse av vei som det gis veirett til bruk av. Sum skal betales senest samtidig som veien tas i bruk av kjøper. Beløpet er ikke gjenstand for indeksregulering.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart fra Nittedal kommune. Det er i samme erklæring som veirett angitt at eiere av bnr. 659 og bnr. 660 gis rett til bygging og vedlikehold av privat stikkledning over bnr 388., frem til offentlig lendningsnett nede ved veien Snarefjellet.
Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette
er tomteeiers kostnad og ansvar.
Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Det er innsendt avtale som ligger vedlagt denne salgsoppgaven som skal erstatte tidligere tinglyste veiretter. Veirett er gitt over eiendommen gnr. 3, bnr. 388 i Nittedal kommune. Kjøper av tomten forplikter seg til refusjon til eier av bnr. 388 på kr. 120.000,- for opparbeidelse av vei. Beløpet er ikke gjenstand for indeksregulering og skal betales til eier av bnr. 388 senest samtidig som vei taes i bruk.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart. Eier av bnr. 388 i Nittedal kommune skal varsles/kontaktes i forkant av gravearbeid for vann og kloakkarbeid. Det er inntatt i erklæring hvor ledningsanlegget skal ligge og interessenter bes om å sette seg inn vedlagte avtale/erklæring vedr. dette.
Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette
er tomteeiers kostnad og ansvar.
Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr) Se også vedlagte utskrift fra kommunens gebyrregulativ for 2022 som ligger vedlagt vedr. tilknytningsgebyr for vann og kloakk.
Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren
multiplisert med enhetsprisen for avløp.
Tilknytningsgebyr for vann
Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-
Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- per boenhet
Tilknytningsgebyr for avløp
Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-
Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- per boenhet
På ovennevte priser tilkommer 25% Mva. Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ
For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet, samt påvisning av tilkoblingspunkt bes interessenter om å kontakte elvia nett på elvia.no.
Fiber for internett ligger i området men det anbefales å kontakt nokab.no som er lokal tilbyder av fiber.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan nr. 129 for REGULERINGSPLAN FOR HAGANSENTERET M V. OPPRETTET I HENHOLD TIL NYE PLANER FOR HAGAN SENTER OG SKYSET
SKOG datert 11.11.1982 og endret 11.06.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.11.1982 og endret 11.04.2006.
Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med følgende: Innenfor felt A2 tillates oppført bolighus i inntil 2 etasjer. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for feltene skal ikke overstige 0,15.
For enkelttomter må brutto gulvarealer inklusive frittliggende garasje, ikke overstige 25 % av netto-tomt. For hus med underetasje hvor minst en fasade ligger over terrengnivå, medtas halve underetasjen i gulvarealet.
Interessenter bes om å sette seg inn i vedlagte reguleringsbestemmelser og tilhørende kart som er inntatt i salgsoppgaven.
Det er forettatt en regulering av aktuell tomt i forhold til adkomst sammen med eiendommen gnr. 3, bnr. 388 med adkomst ut til Snarefjellet.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 0,- for inneværende år. Dette fordi det ikke foreligger noen offentlig tilknytning for eiendommen per i dag. Så snart eiendommen bebygges og det tilknyttes vann og kloakk vil det utlignes kommunale avgifter.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 2.688,- per år. for 3/659 for inneværende år. For 3/660 er eiendomsskatten kr 1.485,- for 2022.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.025.092,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Torgeir Bryn og Thora Johanna Jonasdottir

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 37.500,- av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Salgsoppgave: kr 2.400,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 62-0048/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nittedal/Hadeland
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR62.2248

Dato

Sist oppdatert: 10. november 2022 kl. 11:36

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.