Menneskerettigheter og likestilling

Grunnleggende menneskerettigheter

Eiendomsmegler Krogsveen AS er opptatt av å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade av vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere, slik at vi kan bidra med å redusere uanstendige arbeidsforhold eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Spørsmål knyttet til vårt arbeid etter åpenhetsloven kan rettes skriftlig til: aapenhetsloven@krogsveen.no

Krogsveens redegjørelse for Åpenhetsloven.

Vi fremmer likestilling

Krogsveen ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle og våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi jobber derfor aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.