Prosjekt

Breivikodden

1 590 000 – 4 490 000 kr
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
NYHET-Fritid ved sjøen
Grimstad |Homborsund|Breivika|Fritidstomter ved sjøen uten byggeklausul

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 590 000 – 4 490 000 kr
 • Totalpris
  1 590 000 – 4 490 000 kr
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
1,59 MNOK
1,7 MNOK
1,7 MNOK
2,1 MNOK
2,1 MNOK
2,1 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Breivikodden ligger i Breivik i Homborsund, midt i mellom Grimstad og Lillesand og er virkelig plassen for fritid og rekreasjon ved sjøen. Området byr på etter manges vurdering noe av den flotteste skjærgården som landet har å by på. Med sin meget idylliske beliggenhet ved sjøen, og Breivik camping skal nå KNA sine utleiehytter erstattes med 25 sjønære hyttetomter. Tomtene ligger på et høydedrag i sør-vestlig retning. Tomtene karakteriseres som solrike og de fleste vil ha utsikt til sjøen. Det er en fantastisk flott sandstrand i umiddelbar nærhet til tomtene, i tillegg til svaberg flotte turområder utover Kjelnesodden.
Tomtenummer, tomtestørrelse, og pris fremgår av vedlagte prisliste.
Merk at det er påmeldingsvisning slik at du må varsle megler at du kommer

Innhold og byggemåte

Eiendommen

KNA-veien 132, 4887 GRIMSTAD
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 174, bruksnummer 43, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4202/174/43:
04.07.1974 - Dokumentnr: 3026 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
31.01.1990 - Dokumentnr: 664 - Erklæring/avtale
Aust-Agder Kraftverk gis alltidværende rett til å bygge og
ha stående en el.høyspentledning over d.e. mot erstatning en
gang for alle med kr.600,-.
18.04.2008 - Dokumentnr: 313935 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:164 Bnr:5
Bestemmelse om vann og kloakkledning
28.08.2017 - Dokumentnr: 924818 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:164 Bnr:23
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:164 Bnr:24
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
28.08.2017 - Dokumentnr: 924818 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:164 Bnr:23
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:164 Bnr:24
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Ovenstående heftelser er typiske vilkår om at leverandør av strøm, vann og avløp har rett til å vedlikeholde rørgater på eiendommen.
Eiendommen har følgende rettigheter tinglyst:
BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 4202 GNR: 174 BNR: 25
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om vannrett
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 4202 GNR: 174 BNR: 25
Bestemmelse om vannledning
Rettighetene vil mai kjøper rett til vann og avløp og vei til området/eiendommene
Innsyn i heftelsene og rettighetene kan fås ved henvendelse til megler

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Generell orientering om areal og innhold

Det som selges er 24 tomter uten byggeklausul. Det innebærer at du står fritt til å velge utbygger, og skape den drømmehytten du og dine måtte ønske innenfor de retningslinjene som vil fremkommer av reguleringsplanen.
Tomten som er benevnt som tomt 13 har påstående hytte. Bebyggelsen fremstår for bra til at det anses hensiktsmessig å rive. Eiendommen selges derfor som brukthytte. Det boligsalgsrapport på denne eiendommen, og den er annonsert separat i markedet med egen salgsoppgave.
I tillegg til denne tomt 13, er det flere tomter som har påstående bebyggelse. Denne bebyggelsen er variabel i tilstandsgrad, men fra selgers ståsted er det vurdert slik at bebyggelsen anses å ha negativ verdi. Disse selges som "råtomter" hvor selger vil bekoste rivningen av eksisterende hytte.
Det kan tenkes at enkelte kjøpere ønsker å beholde eksisterende bebyggelse i en periode, det være seg at det åpner muligheten til å bruke dette nærområdet allerede denne sesongen. Noen ønsker muligens å bruke litt tid før de realiserer byggeplanene om en ny hytte, og da kan det tenkes at eksisterende hytte kan tjene en funksjon. I de tilfeller kjøper måtte ønske at eksisterende bebyggelse ikke blir revet, må dette bemerkes i kjøpers budskjema.
I de tilfeller kjøper ønsker at eksisterende bebyggelse ikke blir revet varsles med dette at det vil være høyst usikkert om hvor lenge kjøper vil ha tilgang til vann, strøm og avløp. Bakgrunnen er at ved etablering av ny infrastruktur på vei, vann, avløp og strøm vil det kunne påvirke eksisterende påkoblinger. Hvis kjøper vil beholde bebyggelsen er kjøper selv ansvarlig for søknad om riving og rivekostandene. Det bemerkes at det også kan være enkelteiendommer som har en bebyggelse/plassering/platteinger etc som ikke vil være i tråd med den nye gjeldende reguleringsplanen.
I prospektet er det gjengitt tegninger av en hytte. Meglers erfaring er at det for mange oppleves vanskelig å se for seg hvilken bebyggelse som tillates ved kun å lese reguleringsbestemmelsen. Vi har derfor fått tegnet ut en hytte som har en arkitektonisk utforming, og en leveranse som er innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Hyttetegningen er kun ment som illustrasjon og inspirasjon.
De oppgitte prisene er prisforlangende/verdien av tomten med teknisk anlegg til tomtegrensen. Det betyr at eventuelle mangelsinnsigelser fra kjøper på bebyggelsens tekniske tilstand ikke antas å kunne føre frem.
Salget skjer ved budgivning. Det bemerkes at det ordinære reglene ved budgivning vil gjelde. Hvis en av tomatene er annonsert med visningstidspunkt må budfristen settes til tidligst kl 12 første virkedag dagens etter annonsert visning.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Ta av E-18 ved skilt Homborsund. Kjør så til skilt Eide kirke. I det man kommer til kirken, er det også skilt til KNA-veien inn til høyre, så ta til venstre ut av parkeringen. Følg veien til skilt Breivikodden, såligge tomtene og hyttene ned mot sjøen. Eller kjør ned ved skilt Breivik camping, og parker på parkeringen til venstre. Gå gjennom bom og følg mot høyre til hyttene/tomtene kommer til syne

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det er på grunneiers tomt avsatt parkeringsarealer herunder gjesteparkeringsplasser, samt et flott område sør på tomten ned mot sjøen hvor det skal bebygges en gapahuk og etableres et hyggelig utemiljø med bålplass og benker til alle frie benyttelse

Garasje/parkering

Alle tomtene har parkering inn på egen tomt med unntak av tomt 21, og 23. De vil ha parkering i umiddelbar nærhet på felles parkeringsplass rett nord for tomtene. Det er anvist to arealer til gjesteparkeringer vist på vedlagte tomtekart.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp påkoblet privat anlegg. Vei er privat. Kjøper må forvente å måtte dekke sine forholdsmessige fremtidig kostnader forbudet med vedlikehold av veien. Dette er typiske forhold som det er hensiktsmessig at en hytte/velforening organiserer. Kostnader forbudet med vann og avløp er benevnt i punktet kommunale avgifter .

Regulerings-og arealplaner

Sentral dokumentasjon i forbindelse med tomtekjøpet er reguleringsplanen med planid 321 detaljregulering for Breivik-Homborsund med bestemmelsesdato 18.03.21
Planen gir anledning til bebyggelse av fritidseiendom. Planen følger som vedlegg til denne salgsoppgaven.
Planen er kjøpers "håndbok" hvor det fremgår hva som tillates bl.a av bebyggelse. Her fremgår alt fra hvor stort man kan bebyggelse, til hvilket uttrykk bebyggelsen må ha være seg fargevalg, taktekke, bruk av solceller etc.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.
I skrivende stund er ikke fredeling av eiendommen gjennomført. Det betyr at det foreligger ikke matrikkelbrev/målebrev på hver tomt pt. I prislisten og tomtekartet er det gitt en antagelse av hviler tomteareal som hver eiendommen vil få. Det tas forbehold om at det kan medføre mindre avvik når eiendommene får tildelt gårds og bruksnummer.

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke har hatt egne matrikler foreligger det ikke historiske tall på antatte årlige driftskostnader.
Vann og avløp er privat via Eide Vann og Kloakk AS. Selger har gjort avtale med dette selskapet om å etablere vann og avløpsløsning for alle tomtene. Kjøper må påregne tilkoblingsavgift, samt årlig kostnader til drift og vedlikehold. Kostnadene for drift og påkobling er pt. ikke klare. Erfaringsvis er årlige kostnader forbundet med vann og avløp i prisleiet rundt kr 5.000.-
Påkobling for vann og avløp er pt. Ikke fastsatt av selger, men kostnader i prisleiet 50 til 100.000.- på påregnes
Kommunen vil kreve hytteeierne for renovasjon via selskapet Agder Revovasjon IKS. Hytterenovasjonen i Grimstad varer fra påske (senest 1. april) til 31. oktober. Agder Renovasjon har ansvar for innsamling av avfall fra hyttene.
Avfallsboder og containere tømmes etter behov. I høysesongen tømmes dette ca 2-3 ganger pr uke. For de som har egne avfallsdunker hentes avfallet som for helårsboligene. Se tømmehyppighet for helårsboliger. Årlig kostnad Kr 2 660,-
Forsikring anslås til ca 8000,- årlig. Merke at dette vil kunne variere avhengig av dekningsgrad på forsikringen og verdien av kjøpers innbo.
Strømforbruk og kostnad er meget vansklig å anta da det er høyst individuelt hvilket forbruk husholdninger benytter.
Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge måling gjort av SSB i 2016. Det må forventes at forbruket på en hytte er noe lavere enn dette. Megler anslår 8 til 10 000 kwt årlig.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

De hyttene ikke er matrikkelført er det ingen erfaringstall på eiendomsskatten.
Eiendomsskatteloven sier at taksten som settes på eiendommene skal gjenspeile en antatt markedsverdi ved fritt salg under normale forhold. Taksten tar hensyn til eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet.
For skatteåret 2022 er det vedtatt en sats som gjelder for boliger og fritidseiendommer somer 3,6 promille.
Metode for fastsettelse av taksten bygger på faktaopplysninger og skjønn. Faktaopplysninger om adresser, type bygninger, areal på bygninger og tomter hentes fra matrikkelen som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Vi tar utgangspunkt i bygningenes bruksareal (BRA) (legg inn arealmåling av bygninger) når vi takserer.
Skjønnsmessige vurderinger består av en generell vurdering av verdinivåer i kommunen, og en spesiell vurdering som skjer ved besiktigelse av den enkelte eiendom.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp fremkommer av vedlagte prisliste

Betalingsbetingelser

Betaling må finne sted innen overtagelse av eiendommen

Annen viktig informasjon

Eier

SØRLANDETS HYTTEUTLEIE AS

Velforening

Det er pliktig medlemskap i lokal velforening. Kontingent er pt. ikke fastsatt

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2231

Dato

Sist oppdatert: 09. juni 2022 kl. 14:55

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.