Prosjekt

Kokleheia Amfi

4 775 538 – 9 405 538 kr
64,6 – 102 m²
Jøran Flakk
Alex Modahl
Presenteres av
Jøran Flakk og Alex Modahl
Kokleheia Amfi - Nye solrike leiligheter med fantastiske utsiktsforhold over idylliske Otra - 18 SOLGTE
Prosjektets hjemmeside

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  4 775 538 – 9 405 538 kr
 • Omkostninger
  34 462 kr
 • Totalpris
  4 810 000 – 9 440 000 kr
 • Primærrom
  64,6 – 102 m²
 • Type
  Andelsleilighet
 • Eierform
  Andel

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
64,6 m²1.etg4,78 MNOK
72,2 m²2.etg5,1 MNOK
72,2 m²3.etg5,25 MNOK
73,9 m²1.etg5,36 MNOK
72,2 m²4.etg5,41 MNOK
72,2 m²5.etg5,6 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Merk at du kan få god informasjon fra prosjektets hjemmeside som ligger som en lenke under meglers foto til høyre i annonsen.
Kokleheia Amfi vil bestå av solrike leiligheter med fantastiske utsiktsforhold over idylliske Otra. Til og med fra de første etasjene opplever du at elva og naturen kommer tett på leiligheten og ditt private uteområde. Fordi det ikke kan bygges noe fremfor prosjektet, vil man "eie" sol- og utsiktsforholdene for alltid. Kort sagt; i Kokleheia Amfi kan du sitte i ditt eget hjem og ha orkesterplass til hver eneste årstid som utspiller seg. Prosjektet vil bestå av 60 leiligheter. Ut fra salgsrespons vil det bli vurdert om prosjektet vil bestå av to byggetrinn hvor første byggetrinn vil bestå av 30 leiligheter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kokleheia Amfi , 4630 KRISTIANSAND S
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 419, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 495, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 23, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 269, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 33, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 173, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 33, bruksnummer 159, ideell andel 1/1
Andelsnummer undefined, undefined, organisasjonsnummer undefined

Boder

Det levers sportsbod på fellesareal til leilighetene ihht til plan i prospektet

Oppvarming

Oppvarmingen er elektrisk. Vannbåren varme i gulv

Ferdigattest/brukstillatelse

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakeholdt beløp. Takstmannen får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Selger opplyser at det ikke skal være tinglyst forhold på eiendommen som vil påvirke eier negativt.

Eventuell adgang til utleie

Du kan fritt leie ut leiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de to siste årene. Kontakt megler ved spørsmål om utleie.

Energimerking

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B. Man kan dog ende opp med en lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Et utvalg av leilighetene vil energimerkes i henhold til gjeldende forskrift, innen overtakelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten er dramatisk og unik der den ligger, vestvendt på østsiden av Otra. Utsikten over byen er storslagen, med domkirka og Odderøya i bakgrunnen. Og også mot vest, over Egs-jordene og de ærverdige, gamle bygningene ved sykehuset. Sist, men ikke minst, er utsikten nordover særdeles naturskjønn, hvor Otra kommer glidende nedover i et trangt elvelandskap mellom skogkledde heier.
Ved utformingen av leilighetene har vi derfor vært svært opptatt av at alle beboere skal få oppleve tomtens helt unike beskaffenhet. At man også innenfra kan se når laksen vaker i Otras stille sommervann, eller når frostrøyken siver som et teppe langs elvedalen en tidlig vintermorgen.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarbeider
Utomhusarealene blir pent opparbeidet iht. landskapsarkitektens utomhusplan. Det etableres gang-/stitilknytning slik at en kan komme seg enkelt opp til Jegersberg, som byr på flotte turmuligheter. Sør på tomten etableres det lekeplass og et flott amfi til glede for store og små. Interne forbindelsesveier er godt løst med trapper og ramper. Det etableres sykkelparkering på flere områder, samt mulighet for spyling og vask av sykler. Fellesområdene blir beplantet i iht. utomhusplan.
Parkeringsarealer
Parkeringskjelleren leveres ferdig oppmerket, og med automatisk port som beboerne styrer med hver sin fjernkontroll, eller via mobiltelefon. Det er enkel forbindelse mellom boliger og garasjeanlegg via heis og trapperom. Betongvegger og tak i parkeringskjeller males. Gulv vil være behandlet med transparent støvbinding.
Sportsboder
Det blir levert 1 stk. bod til hver leilighet. Veggene mellom bodene vil bli utført av bindingsverk med ensidig panel/ finerplater, og er åpne i topp av vegg for å sikre god luftsirkulasjon. Det vil bli lyspunkt i tak og en stikkontakt i bodene. Arealene er ventilerte. Rørføringer og kanaler i bodene kan forekomme.

Garasje/parkering

Med unntak av de minste leilighetene på 23 m 2 er det pliktig kjøp av parkeringplass i garasjekjeller. Garasjeplassen er omtalt som tillegg i prislisten på kr 280 000.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse Reguleringsplan: Plan nr. 1034 Kokleheia, datert 27.10.10
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet, men søknad er til behandling.

Økonomi

Stipulering av fellesgjeld

Maks fellesgjeld er 50% av eiendommens verdi. Se detaljert informasjon i prislisten

Stipulering av felleskostnader

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Når borettslaget blir etablert, blir det opp til borettslaget å vedta hvilke tjenester man vil inkludere i fellesutgiftene.
Utvikler har valgt regionens mest erfarne forretningsfører Sørlandert Boligbyggelag (SBBL). SBBL har utstrakt erfaring med forretningsførsel og drift av borettslag. SBBL anslår at det vil være tilstrekkelig å legge til grunn en driftsutgift for leilighetene som tilsvarer kr 40 pr. kvm BRA pr. mnd.
Det har vært et mål om at hver beboer skal ha betalt flest mulig av de løpende driftsutgiftene gjennom å betale fellesutgiften månedlig. I fellesutgiftene inngår bl.a. kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningsmassen og eiendomsskatt. Som et eksempel vil en leilighet på 79 kvm vil få en driftskostnad på ca. kr 3 160 pr. mnd.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.
Borettslaget blir forsikret i Borettslagenes Sikringsordning. Det innebærer bl.a. at andelseierne ikke blir ansvarlige for naboens eventuelle manglende betaling av felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Skattesats for bolig senkes fra 5,7 ‰ i 2019 til 5 ‰ i 2020. Hvordan eiendomsskatten beregnes er omtalt på kommunens hjemmeside. Det bemerkes spesielt at i de oppgitte felleskostandene er eiendomskatten inkludert.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1 000 000 pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 25 000 pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Hjemmelsoverføring kr 480.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 682 pr. stk.
4) Medlemskap i SBBL for nye medlemmer kr 700.
5) Eierskiftegebyr i SBBL kr 2600.
6) Andelskapital til borettslaget kr 5000.
7) Sum omkostninger kr 34 462.
8) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :
Kr 300.000,- innbetales straks etter inngåelse av kjøpekontrakt
Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti.
Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Kokleheia Eiendom AS

Vedtekter/Husordensregler

Sørlandet Boligbyggelag vil utarbeide vedtekter og ordensregler i forbindelse med stiftelsen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtagelse av leilighetene vil avhenge av bl.a oppnådd tilstrekkelig forhåndssalg, og tidspunkt for når igangsettelsestillatelsen foreligger. Fra besluttet byggestart beregnes ca. 22 måneders byggetid. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. Kjøper opplyses at forsinkelse kan oppstå ved force majeur. I lys av samfunnets utfordringer med pandemi/Covid-19 er det nærliggende å peke på at fremtidsbildet medfører noe usikkerhet.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene:
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån, at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 60 % av boligene er solgt, uforutsette offentlige krav eller at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis.
Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten/midlertidig avtale er 31.12.2021
Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen, eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Kjøper kan ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Leiligheten(e) selges på prosjekteringsstadiet, og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er ferdig prosjektert og inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen.
Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende. Ved dissens mellom opplysninger gitt på tegninger og/ eller illustrasjoner og leveransebeskrivelsen og meglers nøkkelinformasjon, er det leveransebeskrivelse og nøkkelinformasjonen som er gjeldende.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Fra og med den 10.02.21 (for 10.02 gjelder forkjøpsrett for medlemmer av SBBL) Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt kjøpskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Kjøpsskjema må inngis skriftlig. I tillegg må det være signert og legitimasjon må være fremlagt.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før kjøpsskjema inngis.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Den moderne borettslagsformen med individuell nedbetaling av fellesgjeld, også kalt IN-ordning. Ordningen gir deg som andelseier mulighet til å betale ned hele eller deler av din andel av borettslagets fellesgjeld. Du kan nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som er fastsatt av borettslagets nedbetalingsplan.
Ved å velge en slik løsning gis kjøperne en fantastisk fleksibilitet, hvor man kan tilpasse andel gjeld, herunder rente og avdragsdelen av fellesutgiftene, og dermed størrelsen på fellesutgiften månedlig. Alt dette kan tilpasses av kjøper alt etter hvordan økonomien til familien måtte endre seg, eller hvor i livet man måtte være.
Godt voksne kjøpere som f.eks. selger sin enebolig med lite gjeld, vil normalt ha et mindre behov å benytte seg av felleslånet enn f.eks. førstegangskjøpere med begrenset egenkapital. All erfaring tilsier at lånekostandene på fellesgjelden er rimeligere enn det lån hver enkelt kjøper selv kan fremskaffe i sin bank.
En annen viktig beveggrunn for valg av eierform er at utvikler har tilstrebet kvaliteter som vi vet man verdsetter når hensikten med kjøpet er å bo. Eierformen gir de beste forutsetningene for å kunne iverksette nødvendig vedlikehold i tidenes løp. Vi vet at et felleskap med 30 beboere vil fungere best når flertallet har den samme motivasjon ved kjøpet, nemlig å rendyrke det å bo. Utstrakt speskulasjon og storslått utleievirksomhet er det begrensninger mot.
En tilrettelagt og fremtidstrettet bosituasjon med heis, parkeringskjeller og vaktmestertjenste vil passe de fleste behov og aldersgrupper. Vi har tilrettelagt for den beste forutsetning for å flytte inn i et harmonisk og hyggelig bomiljø.
Ingen familiesitusjoner er like, og de er stadig i endring. Derfor vil det også være mulig å leie ut leiligheten, eller overlate bruken til andre i familien innenfor det regelverket
som gjelder for andelsleiligheter. Konf. megler for ytteligere informasjon om dette.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.20531

Dato

Sist oppdatert: 18. juli 2022 kl. 19:03
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.