Komplett salgsoppgave

Hytte - Hylkje

1 990 000 kr
5 131 m² (eiet)
2 soverom
Velkommen til denne flotte og naturskjønne eiendommen på Hylkje. Tomten er på over 5 mål og består av en eldre fritidsbolig, redskapsbod og naust på egen bruksnummer. Eiendommen ligger i LNF-område.
Velkommen til denne flotte og naturskjønne eiendommen på Hylkje. Tomten er på over 5 mål og består av en eldre fritidsbolig, redskapsbod og naust på egen bruksnummer. Eiendommen ligger i LNF-område.
Kart
Del
Marius Klakegg
Presenteres av
Marius Klakegg
Hylkje
Fritidseiendom på over 5 mål, med fritidsbolig fra 1942, samt tilhørende naust og kai på eget bruksnummer.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 990 000 kr
 • Omkostninger
  50 920 kr
 • Totalpris
  2 040 920 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1942
 • Soverom
  2 soverom
 • Tomteareal
  5 131 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Årlig velavgift
  1 500 kr

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Dette liker selger best ved boligen

"Sjøeiendom, usjenert, fiske- og turmuligheter, vedhogst, bading og båtliv".

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til en spennende mulighet! Eiendommen har en fin og usjenert beliggenhet. Ca. 20 minutters kjøretur til sentrum.
Høydepunkter:
-Eldre fritidsbolig med parkmessig opparbeidet tomt/hage, dels naturtomt.
-Naust og kai med strandlinje mot Sørfjorden.
-Mulighet for vedhogst på egen tomt
-Fiskemuligheter i sjøen
-Gode muligheter for bær- og frukthage m.v.
-Redskapsbod
Velkommen til visning, husk påmelding!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hytte - Hylkje, 5109 HYLKJE
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 197, bruksnummer 32, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 197, bruksnummer 33, ideell andel 1/1

Byggemåte

Det er ikke rekvirert tilstandsrapport i forbindelse med salget da boligen må anses som et rehabiliteringsprosjekt. Overgulv i stue er fjernet, slik at det er fritt innsyn til bunnramme og gulvbjelkelag.
Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er i henhold til opplysninger gitt fra selger og meglers vurdering ved besiktigelse (befaring) antatt oppført på følgende måte:
Grunnmur (ringmur). På 60-tallet ble det støpt undergulv. Yttervegger av liggende trekledning og yttertak tekket med takstein. Hytten er oppført i 1942 med de da tilgjengelige materialer. Selgerne har arvet eiendommen i 2022 og er ikke kjent med hvorledes hyttebygget ble oppført pr 1942.
Naustet ble kjøpt av hjemmelshaver på 1990-tallet, og selgerne er ikke kjent med byggemåte for det. Kranen på kai: løfteevne/tilstand etc. er ukjent. Fra eiers kjøp har den kun vært brukt til løfting av robåt.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Det er ikke rekvirert tilstandsrapport på eiendommen.
Sammendrag fra selgers egenerklæring:
-Hytten har ikke innlagt vann eller baderom.
-Fukt i vegger må påregnes.
-Vann hentes i brønn.
-Avløp fra kjøkken anses som ok. Annet avløp finnes ikke.
-Det er konstatert fuktinnsig fra terrasse/terreng til undergulv.
-Hytten er fra 1942. Gulvet på loftet er skjevt, og gulvet i stuen er fjernet (ikke bjelkelaget).
-Markmus har forekommet.
-Taktekking er utskiftningsmoden. Ifølge hjemmelshavers notater ble det skiftet 2 yttervegger på 1990-tallet. Utført av byggmester Landaas. Selgerne er ukjent med arbeidenes omfang. Det kan være utett grunnmur (rabiss-puss).
-På 60-tallet ble det støpt undergulv, oppstøtting bjelkelag v/tidligere eier.

Standard

Total rehabilitering må påregnes i hytten.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør. Med i salget følger det løsøre som befinner seg på eiendommen pr visning, og det blir ikke foretatt ytterligere rydding på tomt eller i bygg.

Oppvarming

Oppvarming via ildsted og elektrisk oppvarming.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt som fritidsbolig siden 1942.
Det ble gitt byggetillatelse i 1996 for nytt naust og kai på bnr 32. Bare kai ble påbegynt. Tillatelsen er bortfalt pga alder.
På forespørsel fra megler har kommunen opplyst at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for fritidsboligen og at det av den grunn ikke foreligger dokumentasjon vedr bygningens lovlighet.
Interessenter oppfordres til å ta med byggkyndig medhjelper.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven. 
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er tinglyst 4 servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:
Dagboknr. 16688, tinglyst 01.07.1983, type heftelse: Bestemmelse om veg. Avtalen gjelder anleggelse og bruksrett av ny kjørbar vei på bnr 5 (fellesvei og felles parkering) på 3 m bredde, 150 m lengde og 150 m2 snuplass/biloppstillingsplass med rett til parkering av opptil 2 biler pr. bruksnummer. Gjensidig ansvarlig for vedlikehold.  
De øvrige servituttene omhandler: Bestemmelse om gjerde fra 1942.
Eiendommen har tinglyst veirett (1 meter bredde) som hefter i Gnr 197, bnr 132. Dagboknr 38868, tinglyst 04.12.1985.
Dette omhandle veirett fra snuplass og inn til hytten.
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Diverse

Selger har ikke brukt hytten til overnatting på mange år og har begrenset kunnskap om den. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av hytten, men som selgerne ikke kjenner til. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.
Eiendommen som selges er dødsbo etter Robert Jan Nødtvedt. Det er selvskiftende arvinger Bård Nødtvedt og Dag Nødtvedt som forestår salg.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Stor og innholdsrik eiendom med attraktiv og barnevennlig beliggenhet på Hylkje. Eiendommen er på over 5 mål og har potensiale for utvikling. Eiendommen ligger i LNF-område og tiltak vil kreve dispensasjon. Usjenert beliggenhet med vidstrakt utsikt mot Osterøy og fra Valestrandsfossen i syd til Knarvik i nord. Fra hytten er det ca 100 meter med sti ned til egen strandlinje med naust og kai. Spar Hylkje ligger ca 5 minutter unna med bil.

Adkomst

I retning nordover fra byen på E39 tas av til høyre ved skilt «Hylkje». Etter ca 200m tas ca 90 grader til høyre, ned bakke, over bro og opp på motsatt side. I første veikryss kjøres rett frem (ikke til folkehøyskolen), forbi eldre våningshus/feriekoloni etter ca 100m og så ca 200m opp til toppen av Geitskaret. Sving til venstre og kjør ned til venstre igjen i bratt bakke med snuplass nederst. Gangsti fra hvit dobbelgarasje og ca 50m til eiendommen.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

eiertomt på 5006 kvm. Sjøtomt på eget bruksnummer 125 kvm.

Parkering

På snuplassen har hytten rett på to parkeringsplasser

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen har privat brønn som vannkilde. Brønnen er av eldre dato og har ukjent utførelse og opprinnelse. Det tas forbehold om vannkvalitet og brønnens tilstand.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.2019 avsatt til: LNF-område.
Utdrag fra kommuneplanen:
Retningslinjer for små tiltak på bebygd boligeiendom:
Tiltak som oppfyller følgende kriterier vil normalt ikke gi negativ effekt av betydning for planformålet:
- lovlig etablert bolig.
- forholdet til annet relevant lovverk og plangrunnlag er ivaretatt.
- antall boenheter økes ikke.
- tiltaket har naturlig sammenheng med boligformålet.
- tiltaket lokaliseres i direkte tilknytning til eksisterende bygninger, utenfor relevante hensynssoner og byggegrenser.
- maksimum 20 % ny BRA
- total BRA ikke over 300 m2 og %-BRA ikke over 40 %.
Dersom man ønsker å bygge på tomten, må man søke kommunen.  Søknadspliktige tiltak vil være avhengig av dispensasjon fra planer/Pbl.
Hensynssoner i kommuneplanen:
Funksjonell strandsone, dekningsgrad 36,8%.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 1.141,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 63.866,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.040.920,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring. For hytter er prisen på Hyttepakke Tryg kr 12.550,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Bård Nødvedt og Dag Borgen Nødtvedt

Overtakelse

Etter nærmere avtale med megler.

Velforening

Boligen er tilknyttet Geitskaret veilag. Det inkluderer veiavgift og brøyting. 

Boligselgerforsikring

Det foreligger ikke en godkjent tilstandsrapport med innhold fra takstforskriften som trådte i kraft 1.1.22. Selger har derfor heller ikke tegnet boligselgerforsikring. Likevel foreligger selgers egenerklæring, i tillegg til salgsoppgaven, og som interessenter må sette seg inn i før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 47.500,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 20.450,-
Visning: kr 3.500
Oppslag eiendomsregister: kr 6.000,-
Fotopakke: 4.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 69-0109/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bergen Vest
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR69.23109

Dato

Sist oppdatert: 21. februar 2024 kl. 12:00

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes. Husk å lese salgsoppgaven før visningen, så du stiller forberedt.
Ønsker du kun å bli holdt orientert, kan du fra eiendommens hjemmeside få varsel om solgtpris, eller kontakte megler.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.