Prosjekt

Stølekilen hytteområde

2 490 000 – 2 590 000 kr
Jøran Flakk
Alex Modahl
Presenteres av
Jøran Flakk og Alex Modahl
Flotte tomter ved sjøen med sjøbod
Grimstad/Stølekilen - Flotte sjønære tomter for fritidsbebyggelse innenfor Strandsonen, medfølgende andel i felles sjøbodanlegg, og rett til å kjøpe eller leie båtplass.
Prosjektets hjemmeside

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  2 490 000 – 2 590 000 kr
 • Totalpris
  2 490 000 – 2 590 000 kr
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
2,49 MNOK
2,49 MNOK
2,5 MNOK
2,5 MNOK
2,55 MNOK
2,55 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Priser fra 2 490 000,- til 2 590 000,-
Tomtene har en unik beliggenhet ved sjøen, og har både gode solforhold og flott utsikt. De har en meget naturskjønn beliggenhet, med avstand varierende fra kun 40 til 120 m til sjøen. Hyttene med takterrasse vil få sjøutsikt eller sjøglimt. Kort vei til badeplasser og turstier. Båtplass og sjøbod i umiddelbar nærhet til tomteområdet.
Tomtekjøper gis en rett til å kjøpe eller leie båtplass i felles bryggeanlegg (3 meter målt senter senter). Tomten inkluderer rett til en sjøbodandel. Retten til å inngå avtale om å kjøpe eller leie båtplass gjelder i ett år fra overtakelsesdatoen. Sjøbodandelen og kjøpt båtplass skal følge tomten, og kan kun selges videre sammen med eiendommen. Dette vilkåret vil bli tinglyst på tomtens Gnr/Bnr. Kjøp av båtplass koster
kr 250 000
Ellers byr området på flotte turområder i umiddelbar nærhet. Skjærgården starter allerede ved båthavna. Når tiden er inne for en hyggelig båttur i den flotte skjærgården, kan turen også gå ca. tre nautiske mil (nm) til Grimstad sentrum, og/eller ca. tre nm til Reddalskanalen, hvor man kan komme inn i to fine ferskvannsområder: Landviksvannet og Reddalsvannet. Grimstad kommune har en av landets flotteste skjærgårder, som er klare for å utforskes.
Tomtene selges uten byggeklausul. Kjøper står med andre ord fritt til selv å velge utforming og leverandør for hyttebygging, forutsatt at det er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Hvis kjøper skulle ønske
tilbud om oppføring av nøkkelferdig hytte tilbys også dette. Selger kan fremskaffer arkitekttegnet og terrengtilpasset forslag fra arkitektfirmaet BGM Arkitekter. BGM har fokus på energieffektivitet med et godt perspektiv på materialbruk og klimafotavtrykk.
Hyttene kan bygges med takterrasser, når hytten trappes. Alle hyttene får bilvei helt frem til tomten sin, og tillatt med bilparkering for to biler på egen grunn. Det blir lagt opp til byggeklare tomter, med parkeringsplass/vann/avløp/fiber/strøm inn på tomten. Fremdrift for dette etter avtale med selger. Alle tomteeierne må være med i flere vei/VA/brygge/sjøbod-lag/sameier e.l. som blir stiftet av grunneier vedr løpende vedlikeholdsutgifter etc.
Tomtene; 2, 3, 4, 21 og 22 inkluderer tegninger av hytte, plassert på søylefundamenter. Tomtene blir klargjort iht. disse allerede ferdige tegninger. Dersom kjøper ønsker endringer i de ferdige tegningene og andre tilpasninger, kan kjøper gjøre dette i samråd med arkitekten og betale direkte til disse.
Når det gjelder tomtene 5, 6, 7, 12 og 14, blir disse byggeklare. Kjøper kan avtale med selger om å kjøpe tegninger for kr. 120.000. Dette må avtales før kjøpekontrakt signeres, slik at tilleggsprisen er inkl. i kjøpekontrakten. Tegningene vil da tilpasses tomten i samråd med arkitekten.
Det er laget en egen hjemmeside for tomteprosjektet, hvor du kan få oppdatert og nyttig informasjon. Det er en lenke til hjemmesiden til høyre i annonsen, under meglers bilde, eller du kan bruke adressen:
www.stolekilen.no

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Stølekilen i Grimstad, 4887 GRIMSTAD
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 176, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 175, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 174, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 163, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 164, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 165, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 169, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 170, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 173, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 172, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 12, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 1, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst en rekke servitutter/heftelser på eiendommene. Selger bekrefter at det er ingen av disse heftelsene/servituttene som skal ha noen negativ innvirkning på tomten, herunder bruken av eiendommene. Bakgrunnen for at disse servituttene/heftelsene er påført i grunnboken er at de blir automatisk overført fra hovedbruket/eiendommen som tomtene ble utskilt i fra. Flere av servituttene/heftelsene vil være
uforholdsmessig krevende å få slettet.
Det vil bli pliktig medlemskap i hytteforening.
Kjøper gis rettigheter til ca. 1,2m² sjøbod i felles sjøbodanlegg. Samt rett til kjøp, eller leie av båtplass i felles
flytebryggeanlegg. Sjøbodandel og ev. kjøpt båtplass skal følge tomten.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Generell orientering om areal og innhold

Inklusiv i tomteprisen er andel i sjøbod på ca. 1,2m² i felles sjøbodanlegg. Sjøboder blir ferdigstilt kort tid etter at 5 hytter er bygget

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

De fleste tomtene ligger innenfor 100-metersbeltet, som indikerer avstanden til sjøen. Generelt er det et byggeforbud innen dette 100-metersbeltet. Dette bl.a. fordi myndighetene ønsker å verne om strandsonen, og sikre retten til allmenn ferdsel og bruk. I dette tilfelle har det lykkes å regulere området med denne umiddelbare nærheten til sjøen. Dette vil sikre en fantastisk kvalitet for hyttekjøperne, som
kan ta del i den flotte skjærgården, rett utenfor hytteveggen. Friområdet i planen vil få etablert flere sittebenker, samt grillplass, som blir til for eksisterende, nye fritidsboliger og for allmenheten. Den offentlige tilgjengelige grillplassen blir etablert ca. 20m fra sjøen

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

For tomteareal henvises det til prislisten . I vedlagte situasjonskart kan man se tomtens kote. Tomtens kote henviser til hvor høyt tomten ligger over havet. Kotehøydene er gjengitt på de røde rektanglene, og er kotehøyde på ferdig gulvnivå i 1. etasje.

Garasje/parkering

Alle tomtene får parkering på felles parkering eller på egen grunn til to biler.

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp koblet til off. nett, med private stikkledninger. Privat pumpehus for avløp gjelder kun for tomtene 18, 19 og 20.
Det blir lagt vann/avløp inn til tenkt hytteplassering. Det blir lagt trekkerør i samme lengde for lavspentkabel inn på tomten. Det blir lagt trekkerør for fiberkabel inn på tomten i tilstrekkelig lengde. PS Anlegg bygger infrastruktur i området.
Tomter som selges vil bli prioritert for nødvendig infrastruktur som vann, avløp, strøm og fiber. Det blir bom (ikke gjennomkjøring) rett etter tomt 6, slik at det kun er tomt 5, 6, 7 som vil benytte denne veien med bil. Tomt 6 sin plassering blir derfor i enden av en «blindvei».

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et regulert område.
Det bemerkes at reguleringsplanen er meget sentral, og en av de viktigste dokumentene i denne handelen. I reguleringsplanen fremgår de muligheter og begrensninger som vil påvirke kjøpers valg av hytte,
herunder areal, byggelinjer/utnyttelsesgrad og utforming. Sjøbodene og flytebryggene blir bygget av
Stølekilen AS. Reguleringsplanen er vedlagt.
Tomtens kote henviser til hvor høyt tomten ligger over havet. Kotehøydene er angitt på de røde rektanglene (i vedlagte situasjonskart) og er kotehøyde på ferdig gulvnivå i 1. etasje.
Deler av eiendommen er regulert i detaljregulering for Stølekilen.
Reguleringsplanen ble vedtatt 17.06.2019, og den er revidert 04.06.2021 (mindre endring/plassering av
flytebrygger, grense ved tomt 19).
Reguleringsformål: Fritidsbolig og friluftsområder. Dato Kommuneplan vedtatt 21.10.2019.
LNF med hensynssone friluftsliv og bolig med hensynssone marine avsetninger.
Kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet

Økonomi

Kommunale utgifter

Det i skrivende stund ikke historikk på et normalår for kommunale avgifter, da eiendommen ikke er bebygd. Kjøper må forvente hytterenovasjon kr 2 608 etter dagens satser
I tillegg vil det påløpe vannmålerleie (kr 344), abonnementsgebyr for vann og avløp (kr 2 251) samt betaling etter forbruk vann (vann per m3 kr 7,33). Informasjon om forventet avgift etter gitte forbruksrater finnes på kommunens hjemmeside. I tillegg må kjøper betale tilknytningsavgift for vann og avløp. Gebyrene for tilkobling er pt. 14 579 for kloakk og kr 8 748 for vann.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er pt. ikke fastsatt noen eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal være en beskatning etter eiendommens verdi og kommer til fullt uttrykk fra det tidspunktet fritidsboligen tas i bruk/brukstillatelse.
Grimstad kommune har for skatteåret 2020 vedtatt en generell promillestats på 3,9 promille. Satsen som gjelder for fritidseiendom er 3,6 promille. For ytterligere informasjon om hvordan eiendomsskatten beregnes henvises det til kommunens hjemmeside.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Det bemerkes at det i tillegg vil påløpe tinglysingsgebyr på kr 585,- for sjøbodandelen og eventuelt kjøp av båtplass i flytebryggeandel
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter fremgår av vedlagte prisliste
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Annen viktig informasjon

Eier

Stølekilen AS

Velforening

Det blir opprettet ett sameie eller lignende for områdene; vei mm, ett sameie for båtplasser i Sb1 og ett sameie for sjøbodandelene.
Fellesutgifter for båtplasser blir vedtatt/endret når plassene er fulltallige. Selgers utgangspunkt er at årlige fellesutgifter på flytebrygge ikke skal overstige kr 1 500 pr. år (kun hvis plassen er eiet/kjøpt). Sjøbodandel i felles sjøbodanlegg antas av selger ca. kr 200 - 300 pr år. Område, vedlikehold vei, vann og avløp mm. antas av selger ca. kr 2 000 - 3 000 pr år.
Det private anlegget blir koblet til kommunalt vann og avløpsanlegg. For tomtene 18, 19 og 20 blir det grunnet terrengformasjonene med motfall til kommunal ledning etablert privat pumpehus hvor kostnadene for drift og vedlikehold fordeles etter brukerne av anlegget.

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35 000 ved salg av tomt kr 45 000 ved salg av bygg under oppføring
Tilrettelegging kr 20 000
Oppgjør: kr 5.900
Markedspakke: kr 15 500
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21327

Dato

Sist oppdatert: 13. mai 2022 kl. 13:45

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.