Prosjekt

Dyregrenda Sør

6 490 000–6 950 000 kr
136 m²
Kart
Del
Eivind Bjorå
Tommy Vatslid
Presenteres av
Eivind Bjorå og Tommy Vatslid
Visning mandag. 4/10 kl. 13.00 Påmelding
SKI INN, SKI UT | NY SENTRAL INNHOLDSRIK HYTTE MIDT MELLOM SKISENTER OG SENTRUM. RETT VED LANGRENNSLØYPE.
Sjekk estimert lånekostnad

  Pris

 • Prisantydning
  6 490 000–6 950 000 kr
 • Omkostninger
  51 342 kr
 • Totalpris
  6 541 342–7 001 342 kr

  Areal

 • Areal
  136 m²

  Nøkkelinfo

 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
136 m²2.etg6,49 MNOK
2.etg6,79 MNOK
136 m²2.etg6,95 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Kjøper kan velge en av de tre hyttene som selges nøkkelferdige uten egeninnsats for kjøper. Hyttene har en moderne og funksjonell uttrykksform og holder en god standard. For Innsyn i standard og leveransen henvises det til vedlagte romskjema/leveransebeskrivelse. Visningshytte er klar!
Det skal bygges tre nye prosjekterte familiehytter helt sør i Dyregrenda Sør, som området heter. Meget god og sentral plassering med gangavstand til alle Hovdens fasiliteter. Gode utsikts - og solforhold.
Hyttene har en gjennomtenkt og god planløsning. I første etasje finner vi stor og god entre, 3 soverom, stort bad, vaskerom, innvendig og utvendig bod samt god tv-stue. I andre etasje er det stor åpen stue kjøkkendel med virkelig god utsikt sørover ut mot fjellheimen og dalen, og nordover mot skisenteret. Stort bad og soverom nummer 4 finner du også her. Garasje er regulert inn og kan tilbys mot tillegg i pris.
Hyttene er planlagt oppført i god standard og får det riktige hyttepreget stilmessig.
God uteplass på balkong fra stue hvor solen kan nytes, samt rikelig med boltreplass utenfor hytta i første etasje.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dyregrenda Sør, 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1976, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1977, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1978, ideell andel 1/1

Boder

Det leveres to stykk sportboder som vist på plantegningen for første etasje

Oppvarming

Varmekabler og ovn for vedfyring

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
For de tre eiendommene gjelder disse bestemmelsene:
Pliktig medlemskap i velforening
18.01.2021 - Dokumentnr: 67663 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1
Rett til drift og vedlikehold av vei og fortau, samt rett til snøplogopplag
Ihht jordskiftesak: 17-016475REN-JARD Dyregrenda
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:202
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

BRUKSAREAL
1. etasje:71.5 m²
2. etasje:69.7 m²
Totalt BRA: 140,2
PRIMÆRROM
1. etasje:67.7 m². Samtlige rom i etasjen med unntak av de to bodene utgjør p-rom
2. etasje:69.7 m². Samtlige rom i 2.etg betraktes som p-rom
Totalt P-ROM: 136

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Meget god og sentral plassering med gangavstand til alle Hovdens fasiliteter. Gode utsikts - og solforhold.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver tomt har fått egen matrikkel hvor tomtegrensene er nøyaktig angitt. Eiendommen 2/1977 har et tomteareal på 429 kvm, 2/1976 har tomt på 548 kvm og 2/1978 på 663 kvm
Det bemerkes at det vil bli tinglyst en gjensidig rett til adkomst i og med at samtlige hytter har felles privat adkomstvei inn til sine respektive hytter. Rent praktisk innebærer det som et eksempel at hytten lengst øst må avgi en kjørerett over sin tomt til de to hyttene som ligger innenfor, samt eksisterende.

Garasje/parkering

Som opsjon kan kjøper velge garasje. Det foreligger kommunal godkjennelse til oppføring av garasje som vist i prospektet

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp er offentlig. Merk at vei fra hovedvei er privat
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til fritidsboligen

Regulerings-og arealplaner

Detaljregulering for del av Dyregrenda (nord) planid 201611. Ikrafttredelse 22.10.2018. I følge kommunens kart grenser området/tomtene til en "mindre bekk" hvor kommunen har angitt mulig flomfare, men det indikeres ikke flomfare inn på tomtegrense til eiendommene
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt Igangsettelse rammetillatelse til prosjektet den 21.06.2021

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er stipulert til ca. kr 14.000,- pr år 2021. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Se ellers Bykle kommune sine hjemmesider for nøyaktige priser for kommunale avgifter på kjøpstidspunktet.
Velavgift er ca. kr 3000 pr. år.
Brøyting: ca. kr. 3500,- per år.
Det er lagt inn fiber fra Bykle Breiband, her kan en velge flere forskjellige pakker med hastighet og kanaler. Se Bykle breiband sine hjemmesider for priser.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

*Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 2 000 000 pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 50 000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene
*Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-
*Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
*Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger utgjør som eksempel eiendommen 2/1977 pris kr 6 490 000,- omkostninger er kr 51.314,-
Totalt kr 6 541 342,-
For hytten som er klar til overtakelse vil total pris være kr. 7.125.092,- hvorav kr. 175 092 utgjør dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Annen viktig informasjon

Eier

Dyregrenda Utvikling AS

Velforening

Det er pliktig medlemskap i lokal velforening

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommens ferdigstillelse avtales direkte med kunde. Kjøper må forvente en byggetid på ca syv måned fra inngåelse av kjøpekontrakt
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, forutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er etter byggestart. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 40 000,- pr. solgte enhet
Visning: kr 5 000,- for alle nødvendige
Tilrettelegging kr 10 000,-
Oppgjør kr 5 900
Markedspakke kr 15 500
Oppslag eiendomsregister kr 1 250,-

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Kristiansand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21415

Dato

Sist oppdatert: 23. mars 2024 kl. 15:13

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.