Rekordaktivitet og lite bekymring for renteoppgang

5. juli 2021 av Krogsveen
Aldri har det blitt omsatt så mange bruktboliger i løpet av en måned som i årets juni. Det kan vi fastslå etter en hesblesende juni for våre boligmeglere, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen. Den vedvarende høye aktiviteten i markedet gjennom første halvår gir uttrykk for at både kjøpere og selgere har stor tro på fremtiden, og at den varslede renteoppgangen er forventet og godt forankret hos boligeierne og de som nå beveger seg inn i markedet for første gang. Den underliggende prisutviklingen er fortsatt på den sterke siden, noe som ytterligere understreker den gode balansen mellom etterspørsel og tilbud – og utviklingen er synkron stort sett over hele landet. Til og med Oslo som de senere måneder har vist en noe svakere prisutvikling, utvikler seg nå mer i tråd med resten av markedet, fortsetter Stian Kløfta.

Sterkeste omsetningsmåneden gjennom alle tider

I løpet av juni er det omsatt nærmere 12 000 bruktboliger i det norske boligmarkedet, det er 5,5 prosent mer enn i samme måned i fjor – og hittil den sterkeste omsetningsmåneden gjennom alle tider. Dermed faller også den forrige halvårsrekorden fra 2019, når vi så langt i år har registrert en økning på hele 12,0 prosent.
- Veksten er godt fordelt på alle landsdeler, imidlertid stikker Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal seg ut med vekst-prosenter mellom 15 og nærmere 30 prosent fra 2020, fortsetter Stian Kløfta.
Her opplevde markedet et kraftig tilbakeslag i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014/15 i og med at hele kysten har et arbeidsliv preget av oljetilknyttede næringer. Først nå har mange av de lokale boligmarkedene gjenvunnet sitt naturlige aktivitetsnivå. Dette henger sammen med sterk prisutvikling siden nedstegningen i fjor noe som gjør at de fleste huseiere har en positiv utvikling i egenkapitalverdi (hensyntatt nedbetaling av lån), og derfor føler seg økonomisk fri til å kunne bevege seg videre i boligmarkedet, sier Kløfta.
Veksten er godt fordelt på alle landsdeler, imidlertid stikker Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal seg ut med vekst-prosenter mellom 15 og nærmere 30 prosent fra 2020.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Prisutvikling

Juni er normalt sett en måned med svak utvikling i boligprisene. Gjennom de siste 10 år har den gjennomsnittlige utviklingen fra mai til juni vært på – 0,5 prosent og i 7 av 10 år har vi opplevd en nedgang.
Den underliggende styrken vi har opplevd i de nasjonale prisene gjennom det siste året har fortsatt i juni med en underliggende (sesongkorrigert) prisvekst på 0,2 prosent. Dermed var det et lite fall i de nominelle prisene på -0,2 prosent.
På tross av at det legges ut et rekordstort volum av boliger for salg blir dette absorbert og antall objekter som ligger ute i markedet når vi nå går inn i sommermåneden, er historisk lavt når man ser hele landet under ett, fortsetter Stian Kløfta.

Oslomarkedet er velfungerende

I Oslo har prisutviklingen de siste tre måneden vært svak med negativ underliggende (sesongkorrigert) prisutvikling etter en meget sterk vekst fra mai i fjor til februar i år.
-Vi opplever nå at markedet i Oslo er velfungerende og at et oppdemmet salgsvolum tas godt unna av en sterk etterspørselsside, fortsetter Stian Kløfta. Derfor fikk vi for første gang på fire måneder en sesongjustert prisstigning, og det med 0,1 prosent. Dette tilsvarer en nominell prisutvikling på -0,4 prosent i hovedstaden.
Omsetningen i Oslo har vært høy til juni å være, riktignok 2,4 prosent bak fjorårets rekordnivå. For hele første halvår sett under ett har vi også i Oslo opplevd rekordaktivitet med 12,2 prosent flere omsetninger enn i 2020 og 3,5 prosent større aktivitet enn i rekordåret 2015.
Vi opplever nå at markedet i Oslo er velfungerende og at et oppdemmet salgsvolum tas godt unna av en sterk etterspørselsside.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Fremtidsutsikter - vi går lysere tider i møte

Norges Bank fremskyndet i sin pengepolitiske rapport for juni den første renteoppgangen til september, og signaliserte ytterligere 5 oppganger med 0,25 prosentpoeng til en styringsrente på 1,5 prosent i 2024.
Dette betyr i praksis at boliglånsrentene parallelt skal opp til om lag 3 prosent. Rentebanen var i stor grad ventet, og representerer jo som sådan en bekreftelse på at kriseperioden nærmer seg slutten og at vi går lysere tider i møte med bedrede økonomiske konjunkturer.
-Vi har ikke erfart noen negativ respons i boligmarkedet på rentesignalene så langt, og tror at effektene blir små på kort sikt, sier Stian Kløfta. Den første økningen i boliglånsrenten fra bankene vil først skje i november og det er lite som tyder på at denne og de etterfølgende økningene vil representere noen stor utfordring for boligeierne, til det er folks økonomiske situasjon og fremtidsutsikter jevnt over stabilt god.

- Erfaringer gjennom mange år viser at boligprisene i andre halvår normalt sett beveger seg sidelengs, og at det meste av boligprisveksten gjennom et år skjer i første halvdel av året. Dette venter vi bli tilfellet for 2021 også, en svak juli etterfulgt av en sterk august og deretter vikende priser i resten av året, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0