Strengere regler ved kjøp og salg av bolig

4. februar 2019 av Krogsveen
7. mars er det høringsmøte for endringer i Avhendingsloven. Selger vil kunne få et langt større ansvar til å gi flere og mer detaljerte opplysninger om boligens feil og mangler. Behovet for god rådgivning og bedre tilstandsrapporter vil øke. Om det blir færre konflikter gjenstår å se, sier Cathrine W. Temmerud direktør for fag i Krogsveen
Formålet med lovendringen er å sikre en trygg bolighandel og unngå konflikter mellom kjøper og selger. Bakgrunnen for lovforslaget er at boligselger i dag, ifølge lovutvalget, «ikke behøver å opplyse om noe som helst til kjøper» og at selger er «tjent med å vite minst mulig om egen bolig». Lovgiver ønsker en endring av denne situasjonen – og ønsker å gi selger et tydelig insentiv til å opplyse om mest mulig ved boligen før handelen inngås. Man ønsker å bevisstgjøre selger om forhold ved boligen som han selv kanskje har bodd seg blind for.
Regjeringen ønsker å endre dagens lovregler slik at ikke boligkjøper blir sittende igjen med «svarteper» dersom det dukker opp noe uventet, etter å ha kjøpt en bolig med feil og mangler som det ikke er informert om. Endringen forutsetter bedre tilstandsrapporter og krav til kvalifiserte bygningssakkyndige. Konsekvensen kan bli dyrere tilstandsrapporter og høyere forsikringspremier. Til gjengjeld får boligkjøper en langt mer detaljert beskrivelse av boligen og dens behov for vedlikehold og eventuelle feil og mangler som ikke er synlig på overflaten. Økt trygghet for boligens kvalitet blant boligkjøperne kan på sin side gi høyere pris for boligen.
Selger kan bli ansvarlig for alt over kr 10.000,-
I dag kan selger dekke seg bak vesentlighetskravet ved å selge boligen «som den er». For at kjøper skal ha et mangelskrav i behold må mangelen være over 4-5 % av boligens kjøpesum. Det kan dreie seg om flere hundre tusen kroner før det kan hevdes å være en mangel. Regjeringen foreslår nå en minstesum på kr 10.000,- for hva en selger blir ansvarlig for, dersom feilen ikke opplyses særskilt om i salgsdokumentasjonen. Til gjengjeld pålegges kjøper å lese dokumentasjonen og kan selvsagt ikke kreve noe for det som står opplyst i papirene.
Nulltoleranse for arealavvik
I lovforslaget er det også fremmet forslag om at ethvert arealavvik fra det opplyste er en mangel, og begrunner dette med at det finnes lasermålinger som gjør arealberegninger langt mer presis.
Fremover
Det er ventet at Stortinget vil gå videre med lovforslagene allerede før sommeren og at lovendringene muligens vil tre i kraft allerede ved årsskiftet 2019/20.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0