Tryggere utleie

11. mars 2019 av Krogsveen
Å skaffe riktig leietaker kan være en utfordring hvis du ikke har de riktige verktøyene og erfaringen som kreves.
For å skape et vellykket leieforhold og unngå farene ved manglende betaling, støy og hærverk på eiendommen er det viktig å velge den leietakeren som oppfyller de kriteriene utleier har satt. Og sikre seg at alt det formelle er på plass.

Megler foretar en grundig sikkerhetssjekk

På vegne av kunder med utleieobjekter vil Krogsveens utleiemeglere foreta en grundig sjekk av referanser og kredittsjekk som påser at leietakerne har økonomisk betalingsmulighet og er sikre betalere. Vi sjekkerogså om at leietakerne har en historikk som sikre betalere, og sørger for tilstrekkelig sikkerhet ved å åpne depositumskonto før leieforholdet starter.

Hva må gjøres hvis leietaker ikke betaler?

Dersom leietaker setter seg i betalingsmislighold, og utleier ønsker leietaker kastet ut, er det en lang og tung prosess som krever mye arbeidsinnsats, mange papirer som skal fylles ut og vilkår som må oppfylles før man får iverksatt selve utkastelsen. I følge Finansavisen mottok Namsfogden i Oslo 3372 begjæringer om utkastelse i 2018, hvorav 844 endte med utkastelse. Det kan ta mange måneder, og opptil år, hvis man ikke gjør dette riktig fra starten av med gyldig leiekontrakt, varsler og begjæring.

Selve utkastelsesprosessen

Først av alt må husleiekontrakten inneholde gyldige bestemmelser om at leietaker aksepterer å bli kastet ut dersom ikke husleien blir betalt til rett tid. De grove trekkene i en utkastelsesprosess er at leietaker ikke betaler husleie, og dermed opparbeider seg gjeld de ikke klarer å innfri løpende. Tilsvarende situasjoner er der leietaker ikke flytter ut frivillig etter kontraktens utløp, eller at leietaker ikke aksepterer utleiers oppsigelse når utleier selv ønsker å ta i bruk leiligheten eller vil pusse opp. Det må sies at førstnevnte situasjon, ved betalingsmislighold, er den absolutt vanligste, men saksgangen er felles for alle mislighold.
Leietaker må først skriftlig varsles at de vil bli begjært utkastet av namsmannen dersom de ikke innfrir det skyldige beløpet innen fristen på 14 dager. Dette gir leietaker en klar aktivitetsplikt for selv å forhindre utkastelsen. Hvis så ikke skjer, må begjæring skrives og sendes til namsmannen.
Når namsmannen mottar begjæring om utkastelse vil namsmannen kontrollere at vilkårene for utkastelse er tilstede ogat alle papirer som er nødvendig for å ta en beslutning om utkastelse ligger i saken. Namsmannengir også leietaker en rett til å uttale seg for å kunne komme med innsigelser til begjæringen. Andre instanser som Nav blir også varslet. Finner namsmannen at innsigelsene ikke tas til følge, eller det ikke kommer noen innsigelser overhodet, blir det berammet en spesifikk dato for utkastelse. Her stiller namsmannen med 2 ansatte, samt at representant for utleier må møte og vil gjennomføre fravikelsen med tvang – uavhengig av om leietaker er hjemme eller ei. Blir fravikelsen gjennomført har leietaker rett til å hente eiendelene sine, og det kan påregnes en del etterfølgende arbeid med koordinering av dette.
Velger du å bruke en utleiemegler og inngår forvaltningsavtale for inndrivelse av den månedlige husleien, vil megler sørge for at en slik prosess skjer så raskt og smidig som mulig – dersom husleien skulle utebli. Alt av papirarbeid og oppmøte vil bli overlatt til megler. I tillegg har vi egne advokater i vår fagavdeling som kan bistå hvis det oppstår kompliserte juridiske problemstillinger.
Våre utleiemeglere sørger for at det er trygt og enkelt for eier å leie ut. Vil du vite mer, så ta kontakt med oss i dag.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0