Likestillingsredegjørelse

Innledning

Krogsveen ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Krogsveen har som arbeidsgiver med mer enn 50 ansatte en konkret aktivitets-og redegjørelsesplikt når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering som er beskrevet i Likestillings-og diskrimineringsloven §26, annet ledd.

Krogsveen skal innenfor sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Et viktig fokusområde i Krogsveen er å sikre like muligheter, trygge og rettferdige vilkår for alle våre medarbeidere. Krogsveen tolererer ikke mobbing, diskriminering eller annen utilbørlig adferd. Her skal det være et menneskesyn der alle er like mye verdt. Dette er forankret i våre etiske retningslinjer og forbedring krever kontinuerlig oppfølging og fokus.

Del 1 er en redegjørelse for tilstanden i virksomheten som gjelder likestilling mellom kjønn. Tallene gjelder for regnskapsåret 2023 og er pr. 31.12.2023. Denne delen inkluderer også rapportering på kjønnslikestilling som gjelder lønn, stillingsnivå/grupper og ufrivillig deltid.

Del 2 presenterer risikoer og tiltak som Krogsveen har identifisert og iverksatt for å fremme likestilling og motvirke diskriminering innenfor områdene rekruttering, forfremmelse og utviklingsmuligheter, lønns-og arbeidsvilkår, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Del 1 – Tilstand for kjønnslikestilling

Ved utgangen av året sysselsatte Eiendomsmegler Krogsveen i 332 årsverk, hvorav 151 kvinner og 182 menn. Kvinnene er godt representert i megleravdelingene som avdelingsledere og i selvstendige meglerstillinger og ellers i administrative stillinger ved selskapets hovedkontor. Selskapets ledergruppe består av to menn og fire kvinner. Selskapets styre består tre eiervalgte medlemmer hvorav to er kvinner, samt to mannlige ansattvalgte medlemmer.

I tabell 1 vises kjønnsbalansen for Eiendomsmegler Krogsveen AS i antall ansatte pr 31.12.2023. I tillegg viser tabellen antallmidlertidig ansatte, deltidsansatte, ufrivillig deltid og uttak av foreldrepermisjoner i gjennomsnittlig antall uker.

Det er 12 deltidsansatte, av disse er 9 kvinner og 3 menn. Deltidsstillingene er etter eget ønske fra de ansatte.

Selskapet har noen midlertidige stillinger, i all hovedsak studenter som bistår på meglerkontorene på timebasis, her er 50,6%kvinner og 49,4% menn.

I løpet av året har 34 ansatte hatt permisjon, kvinnene hadde i snitt 19 uker i permisjon og mennene hadde i snitt 11 uker.

Kjønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper

For å finne kjønnsforskjeller på ulike stillingsnivå i Krogsveen har ledelsen sammen med AMU-representanter gjort envurdering av hvilket arbeid som har lik verdi ut fra noen vurderingskriterier. Kriteriene som er brukt er intern stillingsgruppe,ansvar, kompleksitet og verdiskapning.

I vår kartlegging har vi delt opp i følgende 4 grupper:

Nivå/gruppe 1 er alle meglere.

Nivå/gruppe 2 er alle daglige og faglig ledere.

Nivå/gruppe 3 er alle salgskoordinatorer og innemeglere.

Nivå/gruppe 4 er alle med administrasjonsoppgaver.

Prinsippet hos Krogsveen er at alle meglere, daglige og faglige ledere følger samme lønnsmodell, hvor man får en prosentsats av egen omsetning. Megler har ikke fastlønn, kun provisjonslønn.

Det vil dermed kunne forekomme kjønnsforskjeller innenfor gruppene 1-3, da lønnsnivået i stor grad er gitt av den ansattes antallsolgte boligeri året og den snittprovisjonen som avtales med kunden. Det kan også være geografiske forskjeller på snittprovisjoner. Lønnsnivået for faglige og daglige ledere vil også avhenge av størrelse på kontor. Bonusutbetalingene vil avhenge av lønnsomheten på kontoret og den enkeltes prestasjon.

Resultatet av vurderingen vises i tabell 2:

Del 2 – Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering


Prinsipper

Eiendomsmegler Krogsveen AS jobber for likestilling og mot diskriminering og stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.


Tiltak og hvordan Eiendomsmegler Krogsveen AS jobber for å fremme vårt likestillingsarbeid:

Vi i Eiendomsmegler Krogsveen AS er opptatt av at alle våre ansatte sørger for å bidra til et godt og produktivt arbeidsmiljø, og opptrer på en måte som styrker samholdet internt og skaper tillit og respekt innad og utad. Vårt likestillingsarbeid er forankret i virksomhetens strategi, verktøy og retningslinjer. Ledelsen/HR har et overordnet ansvar for dette området, og samarbeider tett med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget (AMU) for å sikre mangfold, likestilling og kjønnsbalanse.

Vi har nulltoleranse for trakassering og diskriminering. Det gjennomføres årlige vernerunder hvor man blant annet søker å avdekke tilfeller av trakassering eller andre uønskede hendelser. Det er i 2021 ikke rapportert om hendelser av diskriminering eller andre uønskede hendelser gjennom vernerunder eller varslingsrutinen.


Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis:

Krogsveen jobber kontinuerlig, målrettet og langsiktig for likestilling i selskapet.

For å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, har verneombudene årlige gjennomganger i alle verneområder. Dette inkludererblant annet skriftlige spørreundersøkelser med etterfølgende gjennomgang sammen med leder. HMS er også fast tema i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Krogsveen er opptatt av at ansatte skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid, og vi har stort fokus på å legge til rettefor fleksibel arbeidstid for ansatte i ulike livsfaser. Alle ansatte i Krogsveen skal ha mulighet til å benytte seg av sine rettigheter til foreldrepermisjon. Videre er det godt tilrettelagt for at de ansatte ved behov skal kunne utføre sitt arbeid hjemmefra via Krogsveens hjemmekontorløsning.

Profesjonelle og grundige rekrutteringsprosesser er et prioritert område. Alle faste stillinger i konsernet skal primært lyses ut internt fordi vi legger stor vekt på den muligheten intern mobilitet gir i et utviklingsperspektiv, både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet. Ansatte som ønsker videre karriere melder sin interesse til HR. Likestilling er et tema og fokus ved onboardingav alle våre ledere i Krogsveen.

Våre traineeordningerer den viktigste rekrutteringskanalen for Krogsveen og vi har en ambisjon om at vi både skal ha kjønnsbalanse blant våre traineerog at traineeneskal reflektere det mangfoldet som finnes blant eiendomsmeglerstudentene. Vi fokuserer på kjønnsbalanse og mangfold i alle rekrutteringer.

Vi gjennomfører grundige prosesser der alle søkere skal ivaretas på en god måte. Det er definert en strukturert prosess for rekruttering, og HR er involvert i alle rekrutteringsprosesser. Det stilles krav til rekrutterende leder om vurdering av mangfold og likestilling.

Alle ansatte i Krogsveen skal bli riktig lønnet for arbeidet de utfører, uavhengig av kjønn, og lønnen vurderes årlig. I forbindelse med lønnsvurderinger og lønnsfastsettelse ved nyansettelser foretas det vurdering av likelønn for å unngå at det oppstår skjevheter. Dersom det ved årlig lønnsvurdering avdekkes skjevheter som ikkekan begrunnes i andre forhold, gis det ekstra midler for å utjevne disse. HR/Ledelsen i selskapet oppdaterer jevnlig statistikker som kartlegger hvorvidt det er forskjeller i lønn og goder mellom kjønnene, og disse er publisert i del 1 av denne rapporten. Det er likestilling i lønn og goder på alle nivåer i Krogsveen, og disse statistikkene hjelper oss å sikre at vi opprettholder dette.

Fornebu, 16. mai 2024

Stian Kløfta