Politisk eksponerte personer

I henhold til hvitvaskingsloven § 18 er eiendomsmeglere pålagt å gjennomføre forsterkete kundetiltak overfor politisk eksponerte personer og nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer.

Politisk eksponert person:

Iht. hvitvaskingslovens § 2 bokstav f) er en politisk eksponert person:

En person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem:

Iht. hvitvaskingslovens § 2 bokstav g) er nært familiemedlem:

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider:

Iht. hvitvaskingslovens § 2 bokstav h) er kjent medarbeider:

Fysisk person som er kjent for å:

 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

For øvrig henvises det til hvitvaskingslovens § 18 vedr. eiendomsmeglers plikt til forsterkede kundetiltak ved ovennevnte personer, bl.a. tiltak for å fastslå formuens og midlenes opprinnelse.