Forsikringsbevis

Vilkår transportforsikring

Vi passer på at tingene dine kommer trygt frem i samarbeid med IF Forsikring

Kollektiv avtale - flyttegods

 • Forsikringstaker: Eiendomsmegler Krogsveen as
 • Avtale SP5372569.1.2 - periode 01.02.2024 – 28.02.2025
 • Sikret: Eier av innbo/flyttegods
 • Vilkår og bestemmelser: Alle Farer i h.t. pkt 3.1.1 – 3.1.3
 • Egenandel: kr 1.500,- per skadetilfelle
 • Ifs maksimalansvar per flytteforsikring: kr 1.000.000,-

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for forsikringstakeren (kjøper/selger) når denne har risikoen for varen under transporten i henhold til avtalte kjøps- og salgsvilkår, eller for annen medforsikret person eller firma.

Eller den som er nevnt i forsikringsbeviset, har forsikringsplikt eller bærer ansvar for godset og/ eller eier godset.

1.1 Identifikasjon

If kan overfor sikrede/ forsikringstaker påberope seg at retten til erstatning for varene er gått helt eller delvis tapt som følge av handling eller unnlatelse

fra:

 • ledende personell hos en av de sikrede med ansvar for transporten av varene,
 • forsikringstakeren eller tidligere eier av varene. Det er ingen forutsetning at vedkommende var eier da forsømmelsen fant sted, såfremt varene berodde hos ham eller hos noen som hadde dem på hans vegne,
 • andre personer som er engasjert for å forestå organiseringen av transporten ved brudd på sikkerhetsforskriftene i seksjon 8, eller på en sikkerhetsforskrift som er gitt av If og inntatt i forsikringsbeviset.

2. Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder «fra leilighet til leilighet» og trer i kraft fra godset løftes opp for utbæring, og opphører idet godset settes ned i ny leilighet.

Forsikringen trer ut av kraft når varene blir oppholdt på ett sted i mer enn 15 dager på grunn av sikredes forhold. Forsikringen gjeninntrer fra det øyeblikk det settes i verk fysiske tiltak for å igangsette eller gjenoppta transporten.

3. Forsikringens omfang

3.1 Forsikringen gjelder for flyttegods - innbo og løsøre

Forsikringen omfatter ikke matvarer, penger, verdipapirer, ur/smykker, motorkjøretøy, båter med lengde over 15 fot, brygger og luftfartøy.

3.1.1 Transportulykke, havari og naturkatastrofe

Skade, tap og/ eller kostnad som skyldes følgende farer:

 • at transportmidlet kolliderer, grunnstøter, synker, kantrer, kjører ut av veien eller rullebanen, sporer av, styrter, eller utsettes for lignende alvorlig ulykke,
 • brann, lynnedslag eller eksplosjon,
 • jordskjelv, vulkanutbrudd, jord- eller snøskred eller lignende naturkatastrofer,
 • at varene kastes eller skylles overbord,
 • redningsomkostninger, felleshavaribidrag, samt øvrige rimelige omkostninger i forbindelse med sikring, regress og erstatningsoppgjør når disse omkostningene er godkjent av If eller anses å være forsvarlige, og de skyldes en fare som omfattes av forsikringen.

3.1.2 Totaltap under lasting/ lossing

 • at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i transportmiddel, container, lager eller oppbevaringsplass,
 • lasting eller lossing, dog begrenset til totaltap av hele kolli,
 • lasting, lossing eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn,
 • tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

3.1.3 Alle faretillegg

 • alle øvrige farer, skade på, eller tap av gods med de unntak som fremgår av dette forsikringsvilkåret under eller av Generelle Vilkår.

Generelle unntak

Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:

 • normalt svinn,
 • ansvar som sikrede/ forsikringstaker pådrar seg overfor tredjemann,
 • protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, sabotasje, terrorhandlinger o.l., med mindre det foreligger særlig avtale om dekning,
 • at varene er bestemt for et ulovlig formål, er fremstilt gjennom ulovlig virksomhet eller ved ulovlige metoder. Ulovligheten bedømmes etter de regler som ved forsikringstidens begynnelse gjaldt i eksportlandet, importlandet eller et annet land som sikrede/ forsikringstaker måtte regne med at varene skulle passere,
 • krig eller krigslignende forhold, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning,
 • inngrep mot varene som foretas av statsmakt,
 • oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon og andre lignende inngrep mot transportmidlet, iverksatt av statsmakt,
 • hindring av transportvirksomheten, iverksatt av statsmakt,
 • frigjøring av atomenergi,
 • kjemiske, biologiske, biokjemiske eller elektromagnetiske våpen.


Ved samvirke mellom flere farer

Normalt fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og

selskapet svarer kun for den del av tapet som blir henført til de farer forsikringen omfatter.

Har en eller flere av farene nevnt i de to sistnevnte punkter over medvirket til tapet, skal likevel hele tapet anses forårsaket av en slik fare.

Spesielle unntak

Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:

 • varenes egenskaper eller deres tilstand ved forsikringstidens begynnelse,
 • klimarelatert temperaturpåvirkning,
 • temperaturpåvirkning på grunn av driftsavbrudd i kjøle-, fryse- eller varmemaskineri, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning.

Forsikringen omfatter heller ikke, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning:

 • alminnelig formuestap, herunder tidstap, konjunkturtap, markedstap, driftstap og lignende tap,
 • forsinkelse, med mindre det dreier seg om videreutvikling av erstatningsmessig skade under videretransport,
 • varer under interne transporter,
 • for- eller ettertransporter dersom forsikringen ikke omfatter hovedtransporten.

Kontaktinformasjon ved skade:

Melding om skade sendes bedriftskade@if.no