Fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet

5. oktober 2021 av Krogsveen
September har vært en svært aktiv måned med høy omsetning av bruktboliger i markedet, og aktiviteten overgås bare av fjorårets september.
Aktiviteten i boligmarkedet reflekterer en fortsatt sterk interesse fra kjøpersiden basert på positive forventninger til egen og landets økonomi og forsterket av den gradvise gjenåpningen etter pandemien, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
Parallelt er det fortsatt begrenset tilgang på nye objekter for salg, noe som gjør at prisene holder seg godt oppe på tross av at vi nå er inne i en periode av året hvor prisene bruker å falle en del. Prisutviklingen i september landet på en nedgang på 0,9 prosent hvilket er litt sterkere enn hva som har vært normalt for september de siste årene når man ser bort fra unntaksåret 2020, fortsetter Kløfta.

Aktivitet med høyt trykk i markedet

I september er det solgt 6,8 prosent færre boliger landet sett under ett enn i tilsvarende måned i unntaksåret 2020. Sammenligner vi med tidligere år representerer årets omsetning 8,9 prosent flere salg enn tilsvarende måned i 2019 og 6,3 prosent over den forrige rekordnoteringen fra 2014.
Dette vitner om gjennomgående høyt trykk i markedet i de fleste deler av landet og god tro på fremtiden blant den jevne husholdning, fortsetter Stian Kløfta. Med den sterke starten på året har det så langt i år blitt omsatt 4,7 prosent flere boliger enn samme periode i 2020 og 10+ prosent mer enn i alle de andre årene bakover i tid.

Prisutvikling

Den fortsatt sterke etterspørselen i kombinasjon med et begrenset tilbud av boliger for salg har resultert i en moderat nedgang i prisene på 0,9 prosent fra august til september. Dette reflekterer en underliggende (sesongjustert) prisvekst i måneden på 0,2 prosent. En slik forskjell mellom sesongjustert prisendring og nominell prisendring uttrykker at markedet på denne tiden av året normalt bruker å være svakt, sier Stian Kløfta.
Vi forventer at den fortsatt sterke etterspørselen i kombinasjon med et begrenset tilbud av boliger for salg har resultert i en moderat nedgang i prisene på om lag 0,5 prosent fra august til september.
Stian Kløfta, administerende direktør Krogsveen

Godt Oslo-marked

Aktiviteten i hovedstaden har vært på normalt nivå i september, men 14,6 prosent lavere enn i unntaksåret 2020. Hittil i år er det også her aktivitetsrekord med om lag 2,6 prosent høyere omsetning enn i 2020 og 5-6 prosent over tidligere år.
- Vi opplever at Oslo-markedet er sterkt når man sammenligner utviklingen med det normale sesongforløpet, sier Stian Kløfta. Dermed fikk vi her en positiv underliggende (sesongjustert) prisstigning på 0,2 prosent, hvilket representerer en nominell prisnedgang i Oslo på 0,8 prosent fra august til september.

Boliglånsrenten øker

Mange av de større bankene har i kjølvannet av Norges Banks justering av signalrenten varslet en økning i boliglånsrentene på om lag 0,25 prosent med virkning fra midten av november.
Sentralbanken har varslet videre renteoppgang på nærmere 1,5 prosentpoeng de kommende to årene. Dette er uttrykk for at det går stadig bedre i norsk økonomi og med norske husholdninger og at fremtidsutsiktene er lyse. Renteoppgangen kommer på ingen måte overraskende på husholdningene, og vi forventer at effektene i boligmarkedet blir små fordi utviklingen i arbeidsmarkedet med flere stillinger og økende lønnsnivå i stor grad vil nøytralisere effektene av renteoppgangen.
Imidlertid legger vi til grunn at boligprisene i årene fremover vil utvikle seg mer i takt med prisstigningen ellers i samfunnet, noe som vil være noe lavere enn det vi har opplevd de siste par årene, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Krogsveen
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0