Skilsmisse: Dette bør du tenke på når dere skal dele bolig

30. januar 2024 av Krogsveen
Går du gjennom samlivsbrudd og skal dele eller selge bolig og eiendeler? Her får du råd om hva som gjelder for deg som er gift og for deg som er samboer.
Ekteskapsloven gir klare føringer på hvordan fordelingen av bolig, eiendeler og verdier skal skje hvis du skiller deg. Det regelverket gjelder i utgangspunktet ikke for samboere.
Det er derfor ekstra viktig at samboere setter opp en avtale om hvordan fordelingen skal gjøres, sier advokat Sigurd Bøe Sletten i fag- og kompetanseavdelingen i Krogsveen.
Sigurd Bøe Sletten, advokat og juridisk rådgiver i Krogsveen

Dette gjelder for ektefeller

Ekteskapslovens hovedregel ved skilsmisser er klar; ektefellene skal dele såkalt nettoverdien av både bolig og innbo. Nettoverdien er verdien etter at gjeld er trukket i fra.
Det gjelder dog ikke eiendeler som hver av ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet. Eiendeler du har arvet eller fått i gave, kan i utgangspunktet også holdes utenfor oppgjøret, sier Bøe Sletten.
Hvis en av ektefellene har vært hjemmeværende, eller jobbet redusert, bør vedkommende ivaretas slik at det er mulig å etablere seg på nytt i eiendomsmarkedet.
I slike tilfeller kan det også være aktuelt å kompensere for tapt arbeidsinntekt og tap av pensjonspoeng, for å nevne noe, sier Bøe Sletten.

Dette gjelder for samboere

Samboere har ikke en tilsvarende rett etter loven, og de bør derfor avtale en ordning som ivaretar partene.
Boligen skal deles i forhold til hvem som eier den. Hvis begge eier like stor andel av boligen, deles verdien likt. Hvis derimot den ene eier boligen og den andre har betalt løpende utgifter som mat og strøm, kan den som betaler løpende utgifter også ha krav på en andel av boligen.
Slike ordninger bør nedfelles i en avtale. En slik avtale bør sikre den som ikke betaler ned på lånet, på en god og rettferdig måte, sier Bøe Sletten.
Samboere har heller ikke samme rettighet som ektefeller, hvis en av samboerne har vært hjemmeværende, eller jobbet redusert.
Det mest fornuftige ved slike ordninger, er at det skrives en avtale som sikrer begge parter. Det finnes mange eksempler på samboerkontrakter på nett, og disse er vanligvis godt dekkende for hva som bør med i avtalen, sier Bøe Sletten.

Når den ene beholder boligen

Hvis den ene skal beholde boligen, og dere ikke klarer å bli enige om verdien, kan det lønne seg å ha flere verdivurderinger. Hver og en bør da velge sin megler.
Hvis verdivurderingene er forskjellige, anbefales det at boligens verdi blir et snitt av de ulike vurderingene, sier Bøe Sletten.

Slik dokumenterer du hva som er ditt

Det er i utgangspunktet ingen krav til dokumentasjon på hvem som eier hva, men manglende dokumentasjon gir ofte grunnlag for diskusjoner og konflikter.
I starten av et samboerskap eller ekteskap, har de fleste god oversikt over hva som er «ditt og mitt». Etter hvert som årene går, kan det være vanskelig å huske hvem som eide hva.
Hvis det er viktig for deg å få med deg tingene dine videre ved et eventuelt brudd, er det lurt å sette opp en oversikt som beskriver de ulike eiendelene du hadde med inn i samboerforholdet/ekteskapet. Det kan blant annet dokumenteres med bilder, sier Bøe Sletten.
Han anbefaler at oversikten er skriftlig, i to eksemplarer og signeres av begge parter, slik at begge tar vare på hvert sitt dokument.
Da vil fordelingen senere blir enklere for begge, sier Bøe Sletten.

Slik fordeler dere i fredstid

For samboere er det helt avgjørende å få på plass en avtale om fordeling, men det er ingenting i veien for at også ektefeller setter opp en avtale.
Mange velger å dele eierforholdet likt mellom seg uavhengig av om en har større verdier med seg inn enn den andre, nettopp fordi man kan bidra på ulike måter i et samliv og fordi man ønsker å sikre begge parter ved et eventuelt brudd, sier Bøe Sletten.

Boliglån

Hvis dere tar opp felles boliglån, forplikter dere normalt solidarisk overfor hverandre. Det betyr at dersom den ene parten ikke gjør opp, vil banken kunne kreve at den andre betaler.
Ved å oppta og betjene felles boliglån, opptjener du deg også en eierandel i eiendommen. Det er imidlertid ikke opplagt at man i etterkant kan påberope seg en eierandel på denne måten, med mindre eierbrøken også tinglyses i eiendommen. Det anbefales derfor at eierbrøken som tinglyses er godt gjennomtenkt og reflekterer de tanker dere gjør dere rundt dette med omsorg for begge parter, sier Bøe Sletten.
Det er også mulig å dele eierskapet med en halvpart hver, men da slik at partene håndterer hvert sitt lån. Den som har minst egenkapital vil da betale mer i renter og avdrag hver måned.

Før dere kjøper felles bolig

Å kjøpe bolig sammen er en stor og viktig avgjørelse og investering. Selv om det kan være vanskelig å planlegge for et brudd, er dette en av punktene som bør stå på listen når man skal kjøpe bolig sammen.
Det er lettere å komme til enighet om løsninger som tar hensyn til begge parter når man fortsatt er venner. I tillegg skåner en avtale partene for opprivende konflikter og unødvendige diskusjoner når bruddet først er et faktum, sier Bøe Sletten.
Han anbefaler at avtalen bør avklare hvordan dere vil at den andre parten skal ivaretas ved et eventuelt brudd.
Dere bør blant annet vurdere om dere begge vil kunne etablere dere på nytt i eiendomsmarkedet og på hvilken måte. Særlig bør dette vurderes dersom dere har felles barn slik at hensynet til hvor de skal bo ivaretas. Det kan også være flere hensyn som bør avklares i en slik vurdering, blant annet om en av partene er hjemmeværende eller jobber redusert og på hvilken måte denne skal kompenseres og ivaretas ved et eventuelt brudd, sier Bøe Sletten.

Kort fortalt

Felleseie:
Felleseie er lovens hovedregel, og betyr at det ektefellene har av verdi og gjeld skal deles likt med den andre ektefellen ved en eventuell skilsmisse.
Særeie:
Partene kan avtale særeie, helt eller delvis, noe som innebærer at det som omfattes av særeiet ikke skal deles mellom ektefellene. En slik avtale kalles ektepakt. Merk at det stilles krav om tinglysning av ektepakten for at den skal være gyldig.
Skjevdeling:
Skjevdeling er ektefellenes rett til å holde verdien av det de hadde da de inngikk ekteskapet, senere har arvet eller mottatt i gave, utenfor delingen. Bestemmelsen gir også rett til å holde eventuell verdistigning av eiendelen utenfor, men partene må også tåle tilsvarende fradrag ved et eventuelt prisfall.
Foto: Privat/Kolonihaven